Co Biblia mówi o konkubinacie i związkach partnerskich?

W dzisiejszych czasach związki partnerskie i różne luźne formy wzajemnego współżycia są akceptowane przez większość ludzi. Co jednak Biblia mówi na ten temat?

Napisane przez AktywneChrześcijaństwo
Co Biblia mówi o konkubinacie i związkach partnerskich?

Świat stale się rozwija, a wiele zmian w społeczeństwie jest koniecznych, bo my, jako istoty ludzkie nie jesteśmy doskonali. Tak właśnie myślą ludzie i to jest powodem tego, że „rozwój społeczeństw” poszedł w zupełnie złym kierunku.

Słowo Boże jest doskonałe i nigdy się nie zmienia. Grzech natomiast pozostaje grzechem, nawet wtedy, gdy jest powszechnie akceptowany.

Biblia mówi wyraźnie: konkubinat jest wszeteczeństwem

W Biblii jest wyraźnie napisane o wszeteczeństwie. Możemy przeczytać, co na ten temat mówił Jezus oraz Apostoł Paweł. Małżeństwo mężczyzny z kobietą jest jedyną formą współżycia, którą Bóg akceptuje i błogosławi. Wszelkie seksualne związki pozamałżeńskie są uważane za cudzołóstwo i wszeteczeństwo.

Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.” (List do Hebrajczyków 13,4) Innymi słowy, nie ma nic nieczystego we współżyciu seksualnym w małżeństwie, lecz Boży sąd jest nad każdym, kto dopuszcza się wszeteczeństwa – współżycia poza małżeństwem. Zalicza się do tego również tak zwane „wolne związki”, tzn. ludzi, którzy żyją razem jak w małżeństwie, ale bez ślubu. Takie związki są jasno opisywane jako wszeteczeństwo i cudzołóstwo.

Rozwój w nieczystości i grzechu

W tym czasie, w którym teraz żyjemy, wolne związki stają się coraz bardziej popularną formą życia. Dwa pokolenia temu takie praktyki były prawie nie do pomyślenia. Natomiast pod koniec poprzedniego stulecia zobaczyliśmy na całym świecie duchowy upadek zarówno u poszczególnych osób, jak i w społecznościach kościelnych. Pojawiły się wolne związki, homoseksualizm, rozwody i oczywiście ponowne zawieranie związku małżeńskiego, a wszystko to jest coraz powszechniej akceptowane.

To, co kilka lat temu nazywane było grzechem, dziś opisywane jest jako miłość

Rozwój cywilizacji na świecie powoduje, że ludzkość coraz bardziej brnie w grzech i nieczystość. Okazuje się, że przywódcy religijni nie potrafią zatrzymać tego rozwoju. Widzimy natomiast, że w miarę jak grzech staje się coraz bardziej powszechny i ogólnie akceptowany, sprzeciw maleje także wśród tych, którzy nazywają się chrześcijanami i którzy powinni respektować Słowo Boże. To, co kilka lat temu nazywane było grzechem, dziś opisywane jest jako miłość. Kiedy światło z nieba zostaje przyćmione, ludzie pełni nieczystych duchów znajdują spokój i schronienie w kościelnych zgromadzeniach. Takie zgromadzenia są bez mocy i bez błogosławieństwa, a poszukująca dusza nie znajdzie tutaj żadnej pomocy.

Egoizm prowadzi do fałszowania Słowa Bożego

W miarę tego, jak na całym świecie narasta moralny upadek, musimy zająć jakieś stanowisko odnośnie ludzi żyjących w różnych związkach, które Słowo Boże określa jako cudzołóstwo, wszeteczeństwo, zdradę, niewierność itd. Każdy, kto chce żyć według Bożej woli, musi przestrzegać wiecznych, Bożych praw.

Chociaż grzech przybiera nowe formy, jednak Słowo Boże pozostaje niewzruszone

Dla nas, jako chrześcijan i uczniów Jezusa, powinno być całkowicie naturalne, by postępować według Słów zapisanych w Biblii, zamiast fałszować Słowo Boże dla własnej korzyści. (II List do Koryntian 2,17) Nieskażone życie, które bazuje na niesfałszowanym zrozumieniu, stwarza oczywiście niepokój w sercach tych, którzy fałszują Słowo Boże dla własnej korzyści. Dlatego też zawsze była, jest i będzie walka wokół tłumaczenia i zrozumienia Słowa Bożego.

Chociaż grzech przybiera nowe formy, jednak Słowo Boże pozostaje niewzruszone i nazywa tą bezbożność właściwym określeniem – wszeteczeństwem.

Prawdziwy chrześcijanin żyje według Biblii

Bóg miłuje grzesznika i ma nadzieję, że się nawróci ze swoich grzechów, lecz z biblijnego punktu widzenia nie ulega wątpliwości, że Bóg nienawidzi grzechu wszeteczeństwa.

Jako rodzice, bracia i siostry osób żyjących w wolnych związkach, zawsze musimy być napełnieni Bożą dobrocią, która prowadzi do nawrócenia. (List do Rzymian 2,4) Nie mogą oni odczuwać żadnego oskarżenia lub niechęci z naszej strony. Możemy być otwarci dla tych, którzy chcą zostać uwolnieni od grzechu, obojętnie czy są z nami spokrewnieni czy nie.

Nie można żyć dla Boga, jako Jego uczeń, a równocześnie żyć we wszeteczeństwie

„Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym, … którzy nawracają się do Boga. Ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu …” (Dzieje Apostolskie 15,19-20 i 28-29) Tutaj widzimy zupełnie wyraźnie, że nie można żyć dla Boga, jako Jego uczeń, a równocześnie żyć we wszeteczeństwie.

Bóg użył najpiękniejszego i najbardziej potężnego obrazu do opisania relacji między Swoim Synem, Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem, a mianowicie posłużył się obrazem wierności między Oblubieńcem (Chrystusem) i Jego czystą Oblubienicą (Zborem). (List do Efezjan 5,31-32, Objawienie Jana 14,4; Objawienie Jana 19,7-8) Jako prawdziwi chrześcijanie wierzymy w Słowo Boże. Jeżeli Biblia tak wyraźnie mówi, że normalne życie chrześcijanina jest życiem w posłuszeństwie wiecznym prawom Bożym, wtedy wierzymy w to i według tego żyjemy!

Co mówi Biblia?

Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. ” (Ewangelia Mateusza 5,27-28)

Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.” (I List do Koryntian 6,18)

… dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma swego męża.” (I List do Koryntian 7,1-2)

A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz wdowom: Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński; albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć. (I List do Koryntian 7, 8-9)

Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.” (List do Efezjan 5,5)

Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu.” (I List do Tesaloniczan 4,3-4)

Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.” (List do Hebrajczyków 13,4)

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.