Co Biblia mówi o pochwyceniu?

Pochwycenie to bardzo ciekawy temat, ale co właściwie o tym wiemy?

Napisane przez AktywneChrześcijaństwo

Celem wszystkich chrześcijan jest udział w pochwyceniu. To będzie wspaniały moment, kiedy Jezus zabierze ze sobą do nieba tych, którzy należą do Niego i będą razem z Nim na wieki.

Co to jest „pochwycenie”?

Chociaż wyrażenie „pochwycenie” nie jest nawet użyte w Biblii, to tak nazywamy moment porwania Oblubienicy – moment, gdy Jezus przyjdzie tutaj z nieba, by zabrać tych, którzy miłowali Go ponad wszystko na tej ziemi i byli Jego wiernymi uczniami.

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.” (I List do Tesaloniczan 4,16-18)

Jezus przyjdzie z nieba, by zabrać tych, którzy miłowali Go ponad wszystko tutaj na tej ziemi i byli Jego wiernymi uczniami.

Uczniowie Chrystusa, którzy umarli, powstaną jako pierwsi, a ci, którzy żyją w Chrystusie, połączą się z nimi. Wszyscy razem zostaną podniesieni i otrzymają przemienione ciała, by spotkać Jezusa w powietrzu.

W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.”(I List do Koryntian 15,52-53)

Kto będzie zabrany przy pochwyceniu?

Jezus mówi do swoich uczniów: „A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.”(Ewangelia Jana 14,3-4). Oznacza to, że jest droga, którą możemy iść i która prowadzi do Niego; by zamieszkać razem z Nim na wieki. Ci, którzy miłują Jezusa, wiedzą, dokąd ta droga prowadzi.

Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie… I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.” (Objawienie Jana 14,4-5)

To są ci, którzy przez Bożą łaskę wchodzili w ślady Jezusa. Czynili to, co właściwe i dobre, stali się tym, do czego byli powołani: światłem i solą na tym świecie. (Ewangelia Mateusza 5,13-16) Oznacza to, że żadna niesprawiedliwość, niezadowolenie lub narzekanie, zatroskanie, zwątpienie czy lenistwo, jakaś świeckość lub próżność itp. nie została w nich znaleziona.

Oni są nazwani „Oblubienicą Chrystusa”. Trzymali się niewzruszenie mocno tego, co jest właściwe, dobre i prawdziwe w każdej najmniejszej okoliczności, dokładnie tak, jak czynił to ich Oblubieniec, kiedy żył tutaj na ziemi. Są czyści i godni, by być jego „Małżonką”. „Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.” (Objawienie Jana 19,7-8)

Czynili to, co właściwe i dobre, stali się tym, do czego byli powołani: światłem i solą na tym świecie.

Kto pozostanie na ziemi, gdy nastąpi pochwycenie – głupie panny

W swojej opowieści o mądrych i głupich pannach (Ewangelia Mateusza 25,1-13) Jezus wyraźnie pokazuje nam, że nie wszyscy wierzący zostaną zabrani w pochwyceniu. „Głupie panny” to te, które pozostaną. Są to osoby, które nie mają ukrytego życia z Chrystusem w Bogu. Chociaż mają dobre życie na zewnątrz, to w ukryciu nadal żyją w grzechu; czynią to, o czym wiedzą, że jest złe. (Objawienie Jana 3,1-3)

Zadowolili się tylko dobrym świadectwem przed ludźmi, zwycięstwem nad objawionym, zewnętrznym grzechem. Być może są bardzo aktywni w czynieniu dobrych uczynków. Ale nie otrzymali zwycięstwa nad wewnętrznym grzechem. Zazdrość, złość, pycha, itd. – grzechy, które są tam wewnątrz, nie zostały oczyszczone. Jezus przyjdzie, by zabrać swoją Oblubienicę, która oczyszczała samą siebie – Oblubienicę, która jest czysta także wewnątrz!

… aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.” (List do Efezjan 5,27)

Kiedy nastąpi pochwycenie?

Biblia nie mówi nam dokładnie, kiedy nastąpi pochwycenie. Jezus powiedział, że nawet On sam tego nie wie. „Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.” (Ewangelia Marka 13,32)

Jednak w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi o różnych znakach, na które możemy zwrócić uwagę, by wiedzieć, kiedy Syn Człowieczy nadejdzie. Widzimy, że wiele z tych rzeczy wypełnia się w tym czasie, w którym teraz żyjemy. Po tym możemy poznać, że już niewiele czasu pozostało. Czas płynie nieubłaganie naprzód, a świat pogrąża się w coraz głębszej ciemności. Przez to wiemy, że północ, o której mówił Jezus w przypowieści o dziesięciu pannach, już nie jest daleko. Musimy przyjąć do serca napomnienie Apostoła Pawła z Listu do Efezjan 5,16 „Wykorzystując czas, gdyż dni są złe”.

Lecz ci, którzy chodzą w światłości tak, jak On sam jest w światłości (I List Jana 1,7) nie mają żadnej podstawy ku temu, by się bać i troszczyć, lecz mogą oczekiwać tego dnia z radością i z utęsknieniem. To było celem całego ich życia na tej ziemi: przygotować się na przyjście Oblubieńca, który przyjdzie, by ich zabrać. Żyją dla wieczności.

Nie ma żadnego powodu, by się bać, lecz tylko oczekiwać tego dnia z radością i z utęsknieniem.

Czy będę pochwycony?

I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.” (Ewangelia Łukasza 9,23). Czy oddajesz swoją własną wolę i zapierasz samego siebie, by być uczniem Chrystusa?

I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.” (I List Jana 3,3) Czy czynisz tylko to, co jest właściwe, dobre i prawdziwe, oczyszczasz się oraz zachowujesz siebie w czystości?

Czy czynisz to teraz? Wtedy będziesz zabrany. A jeżeli tego nie czynisz, to możesz zacząć od zaraz! Nadal żyjemy w czasie, kiedy Boża fantastyczna łaska jest czynna i ciągle jesteśmy w stanie naśladować Jezusa na tej drodze, gdzie zapieramy samych siebie i przezwyciężamy grzech. To ukryte życie daje nam społeczność z Jezusem i dlatego Oblubieniec pozna cię tego dnia, gdy zstąpi z nieba, by zabrać tych, którzy do Niego należą. (List do Filipian 3,8-10)

To znacznie więcej niż tylko baśń. To niepojęta rzeczywistość dla tych, którzy miłują swojego niebiańskiego Oblubieńca tak bardzo, że są chętni, by Go naśladować na tej drodze, która prowadzi do wiecznego życia!

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.