Czy znasz ogromny potencjał posiadania żywej nadziei?

W czasie Świąt Wielkanocnych w szczególny sposób przypominamy sobie o ogromnych możliwościach, jakie daje nam zmartwychwstanie Jezusa!

Czy znasz ogromny potencjał posiadania żywej nadziei?

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.” (I List Piotra 1,3)

Otrzymaliśmy żywą nadzieję przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Mamy ogromne możliwości wynikające z tego, że Jezus wykonał swoje dzieło na ziemi – za dni swojego życia w ciele; możliwości, które nie istniały w Starym Przymierzu.

Żywa nadzieja = nowe możliwości!

Zakon w Starym Przymierzu był zaledwie cieniem tych możliwości. Czym jest ta nadzieja, której nie mieli ludzie w Starym Przymierzu? To Chrystus w was, nadzieja chwały! (List do Kolosan 1,27) Jezus otworzył dla nas nową i żywą drogę przez ciało, by przez wiarę zamieszkać w naszych sercach, abyśmy razem ze świętymi mogli zostać wypełnieni całą pełnią Bożą. (List do Hebrajczyków 10,20; List do Efezjan 3,16-21) Przez moc Ducha Świętego możemy zostać przekształceni na obraz Jezusa Chrystusa. (List do Rzymian 8,29) Co za przyszłość i żywa nadzieja, jaką mamy! (Księga Jeremiasza 29,11)

W Starym Przymierzu, Żydzi mogli otrzymać przebaczenie grzechów, składając ofiary według przepisów zakonu. Zakon był słaby; potrafił jedynie osądzić grzech po jego popełnieniu; powstrzymywał ludzi i odstraszał od grzechu. Nie potrafił jednak rozprawić się z „mocarzem,” który mieszkał w ciele – naszą własną wolą; naszymi chęciami i pożądliwościami. Jezus wszedł do domu mocarza (ciała) przezwyciężył go i położył w śmierć. (Ew. Łukasza 11,21)

„Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.” (List do Rzymian 8,3-4)

Jezus był kuszony we wszystkim tak, jak my, lecz nigdy nie zgrzeszył! (List do Hebrajczyków 2,17-18;  4,15) Dlatego też, gdy umarł, śmierć i grób nie mogły Go zatrzymać. Stał się doskonały i powstał z martwych; stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy są Jemu posłuszni. (List do Hebrajczyków 5,9) Jeśli wchodzimy w Jego ślady, wtedy Jego życie może się objawić w naszym ciele. (II List do Koryntian 4,10-11; I List Piotra 2,21-22) Mamy tron łaski, do którego możemy przychodzić z odwagą w chwili pokuszenia. Tam otrzymujemy pomoc (moc), jakiej potrzebujemy, by zwyciężyć oraz toczyć dobry bój wiary, prowadzący do wiecznego życia. Jest to proces uświęcenia, który trwa całe życie – przez Ducha zdobywamy zwycięstwo nad świadomym grzechem i w miarę otrzymywania światła, składamy w śmierć mieszkający w nas grzech.

Pomyśl o możliwościach:

  • Ktoś, kto zmaga się ze złością, może stać się cierpliwy i pełny pokoju.
  • Ktoś, kto zmaga się z nieczystymi myślami i pożadliwościami, może stać się czysty.
  • Ktoś, kto szuka ludzkiej chwały i czci, może zacząć uważać innych za lepszych od siebie.
  • Ktoś, kto jest silny i władczy, może stać się delikatny i łagodny.
  • Ktoś, kto się martwi, boi i jest pełny niepokoju, może otrzymać odpocznienie w Bogu.
  • Ktoś, kto z natury jest uparty, może stać się osobą, którą łatwo o coś poprosić.
  • Ktoś, kto jest dumny i arogancki, może stać się cichy i pokornego serca.
  • Ktoś, kto chce być wielki, może stać się mały we własnych oczach i służyć wszystkim.
  • Ktoś, kto miłuje pieniądze i jest skąpy, może stać się ochotnym i radosnym dawcą.
  • Ktoś, kto jest niezadowolony i pełen krytyki, może zostać wypełniony wdzięcznością.

„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.” (II List Piotra 1,3-4)

Wszystko to dzieje się dzięki zwycięskiemu życiu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa! Możemy postępować i żyć według Słowa Bożego, a przez wiarę i posłuszeństwo Duchowi Świętemu Słowo to może stać się ciałem w nas! To jest żywa nadzieja! Ona daje nam powód do walki oraz nadaje prawdziwe znaczenie życzeniom: „Radosnych Świąt Wielkanocnych!”

Jeśli jesteś zainteresowany, możesz przeczytać więcej o nadziei na naszej stronie tematycznej “„Nadzieja,”, lub posłuchać nagrań niektórych z artykułów. Poniżej znajduje się kilka wybranych artykułów:

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Nowe Przymierze i tajemna moc nieprawości

Nowe Przymierze jest osobistym przymierzem, które zawieramy z Bogiem. Zobowiązujemy się być posłusznymi wszelkiej Bożej woli, a w zamian On zobowiązuje się wyposażyć nas we wszystko, czego potrzebujemy do wypełnienia tego przymierza. Tajemna moc nieprawości sprawia, że większość ludzi niewłaściwie tłumaczy tę część łaski, którą Jezus nam przyniósł i zmienia Bożą łaskę w przyzwolenie, by grzeszyć.