Nasza wiara

Wierzymy w Boga Wszechmogącego, w Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz w Ducha Świętego. Wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym i jest podwaliną naszej wiary. Przebaczenie grzechów, chrzest i Wieczerza Pańska (łamanie chleba) są fundamentalnymi elementami naszej wiary. Według Słowa Bożego, gdy otrzymaliśmy już przebaczenie grzechów, powinniśmy „wydawać owoc godny upamiętania”. (Ewangelia Mateusza 3,8; Dzieje Apostolskie 26,20)

Jezus był człowiekiem takim, jak my

Wierzymy, że Jezus był poczęty przez Ducha Świętego, zrodzony z dziewicy Marii oraz że powstał z martwych trzeciego dnia tak, jak mówi Biblia. Biblia uczy nas również, że Jezus Chrystus był człowiekiem takim, jak my, zrodzonym z „pokolenia Dawida.” W Liście do Hebrajczyków 4,15 jest napisane: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.” Zrozumienie tego, że Jezus zapierał się grzechu, kiedy był kuszony, daje nam wiarę w całkowite zwycięstwo nad grzechem w naszym życiu.

Zwycięstwo nad świadomym grzechem

Jezus zwyciężył w każdym pokuszeniu – przez moc Ducha Świętego. (List do Hebrajczyków 4,15-16) Dlatego wierzymy, że również my, kiedy jesteśmy kuszeni do tego, by uczynić coś, co jest złe w oczach Bożych – możemy otrzymać moc, by zaprzeć się samych siebie i zwyciężyć. (List do Rzymian 6,1-2) Wierzymy w zwycięstwo nad wszelkim świadomym grzechem i wierzymy w duchowy wzrost oraz rozwój we wszystkim, co dobre tak, jak mówi Biblia.

Uświęcenie

Biblia mówi, że po nawróceniu i otrzymaniu przebaczenia grzechów jest droga, po której, jako uczniowie, możemy iść śladami Jezusa. To jest droga posłuszeństwa Duchowi Świętemu, który prowadzi nas do przekształcenia i boskiej natury. (II List Piotra 1,4) Biblia nazywa ten proces uświęceniem.

Zbór – Ciało Chrystusowe

Wierzymy, że duchowa społeczność, która wzrasta wśród tych, którzy żyją zgodnie ze światłem i wskazówkami zawartymi w Słowie Bożym, to Zbór, w którym Chrystus jest Głową. Wszyscy, którzy żyją „ukrzyżowanym życiem z Chrystusem”, należą do Niego i są częścią tego Ciała – niezależnie od czasu, miejsca, rasy, pochodzenia, kultury, czy tradycji. (I List do Koryntian 12,27; List do Efezjan 4,15-16)

Praktyki i zwyczaje

Chrzest

Praktykujemy chrzest wierzących – a to oznacza chrzest dorosłych. Chrzest jest „prośbą o dobre sumienie względem Boga.” (I List Piotra 3,21) Chrzest nie usuwa grzechu, lecz przez niego składamy świadectwo przed Bogiem i ludźmi, że chcemy prowadzić nowe życiem. Wchodzimy w przymierze, kontrakt z Bogiem, że od tej chwili, nie chcemy już nigdy więcej postępować według swojej własnej woli, lecz pragniemy żyć tylko dla Boga i wykonywać Jego wolę.

Łamanie chleba (Wieczerza Pańska)

Łamanie chleba jest pamiątką, podczas której badamy samych siebie i przypominamy niesamowite dzieło zbawienia, które Jezus wykonał dla nas oraz dzieło, które chce wykonać w nas.
Łamanie chleba jest również wyznaniem. Wyznajemy, że w naszym codziennym życiu bierzemy udział w tej samej śmierci, co Jezus – śmierci nad grzechem, który żyje w naszej ludzkiej naturze. Łamiąc jeden chleb, składamy świadectwo, że wszyscy jesteśmy członkami tego samego ciała.

„Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.” (I List do Koryntian 11,23-26)

„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba.” (I List do Koryntian 10,16-17)