Paweł, Piotr, Jan: Nasi bracia!

Być może mamy różne służby, jednak życie apostołów z całą pewnością jest dla nas osiągalne.

Paweł, Piotr, Jan: Nasi bracia!

W chrześcijańskim świecie o apostołach często mówi się: Święty Paweł, Święty Piotr, Święty Jan itd. W ten sposób stworzono nazewnictwo, które sprawia, że ludzie – zarówno chrześcijanie, jak i nie chrześcijanie – uważają, że ci Pańscy słudzy są na tyle poza naszym zasięgiem, że nie do pomyślenia jest, byśmy byli w stanie ich naśladować. A skoro właśnie tacy są, to bardziej pasuje określić ich: święci bracia. Gdy czytamy ich listy, widzimy, że piszą do swoich braci: „do świętych i wierzących braci w Chrystusie(…)” (List do Kolosan 1;2) Apostoł Paweł pisze między innymi: „Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa!” (I List do Koryntian 11;1)

A do swojego brata i współpracownika Tymoteusza pisze tak: „Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością.” (II List do Tymoteusza 3;10) Było to świadectwo brata na temat współbrata. Nie mamy wrażenia, że jeden z nich stoi wyżej, ponad innymi, nie widzimy niedostępnego „Świętego Pawła,” którego nikt nie potrafi naśladować.

Gdy czytamy pisma tych braci, wiemy, że byli apostołami. Wiemy, że byli potężnymi narzędziami w Bożej ręce.

Strzeżmy się jednak przed zwodniczym zrozumieniem i myśleniem, że apostołowie byli na nieosiągalnym poziomie, który uniemożliwia wstępowanie w ich ślady. Nie mamy ich służby, to prawda, ale jesteśmy powołani, by naśladować życie Chrystusowe, które oni prowadzili: „(…) i zwiastujemy wam ów żywot wieczny (…) abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.” (I List Jana 1;2-3) Apostoł Jan pisze: „Ja, Jan, brat wasz (…)” (Objawienie Jana 1;9)

Ci wspaniali Boży mężowie i słudzy są naszymi braćmi. Jezus, sam Mistrz, nie wstydzi się nazywać braćmi tych, którzy żyją w uświęceniu – tak jak ci mężowie. (List do Hebrajczyków 2;11) Świątynia, którą jest Boży Zbór, ma apostołów i proroków jako fundament, a kamieniem węgielnym, według którego wszystko jest kierowane, jest sam Jezus Chrystus. (List do Efezjan 2;19-22)

W liście Piotra jesteśmy napominani, by budować się jako kamienie żywe w dom duchowy. (I List Piotra 2;5) Dla tych „żywych kamieni” kluczowe znaczenie ma to, w jaki sposób postępował kamień węgielny, jak przechodził przez okoliczności, gdzie prowadzą Jego ślady oraz ślady apostołów, w które również mamy wstępować – jak jesteśmy do tego napominani. Mamy przecież pasować do budowli razem z innymi kamieniami, które na przestrzeni lat zostały uformowane i ociosane według Bożego Słowa. „Miłuj braterstwo” – tak dzisiaj brzmi napomnienie. Tak, to braterstwo zaczęło się od kamienia węgielnego i fundamentu, a w naszych czasach ponownie się uwidoczniło dzięki bogobojności wiernych mężów i kobiet. Miłujmy to braterstwo i dajmy świadectwo naszej miłości przez taką samą bogobojność oraz święte postępowanie, które można znaleźć w kamieniach tej świętej budowli – od czasów apostołów, aż do teraz.

Widzimy w 3 rozdziale listu do Filipian, w którym Paweł po raz kolejny napomina nas, by go naśladować oraz zważać na tych, którzy biorą apostołów za przykład – jak wielce był zachwycony wstępowaniem w ślady Mistrza i życiem, jakie Jezus prowadził. Jezus był dla niego wzorem do naśladowania. Taki był Paweł, nasz brat. Mógł więc powiedzieć: „Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa” Złożył świadectwo, że nie osiągnął wszystkiego, ale usilnie zmierzał do tego i dążył do celu, do nagrody, do której też został powołany.

Nasz brat Piotr również był zachwycony wstępowaniem w ślady Jezusa i zwraca uwagę na przykład, jaki nam zostawił Mistrz: „(…) Abyście wstępowali w jego ślady, On grzechu nie popełnił (…)” (I List Piotra 2;21-22)

„(…) Braci miłujcie (…)!” pisze Piotr w wersecie 17. Jan zaś pisze: „Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.” (I List Jana 3;18) To właśnie czyny i prawda są znakiem rozpoznawczym domu Bożego – od fundamentu aż po kamień szczytowy.

Jest to skrócona wersja artykułu opublikowanego pod tytułem „Nasi bracia Paweł, Piotr, Jan…” w czasopiśmie zborowym BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w marcu 2016 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Tak wielkie zbawienie

Apostoł, który pisał list do Hebrajczyków, nazwał go „słowem napomnienia.” Celem tej broszurki jest rozwinięcie tego napomnienia tak, by przyniosło ono pomoc i wiarę oraz zbawienie wszystkim, którzy mają niebiańskie powołanie. Wszyscy ci, którzy postępują według napomnień zawartych w Liście do Hebrajczyków, mogą osiągnąć wielkie zbawienie.