Pilnowanie samego siebie – źródłem błogosławieństw

Duch Święty może doprowadzić nas do życia pełnego nieopisanych błogosławieństw, jeśli tylko jesteśmy chętni poznać prawdę o nas samych i przyznać się do niej.

Pilnuj samego siebie, by sprawdzić swoje motywy

„Pilnuj samego siebie i nauki (…)” (I List do Tymoteusza 4,16)„Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie (…)” (II List do Koryntian 13,5)

Możemy również powiedzieć: Doświadcz samego siebie, czy jesteś pełen miłości. Sprawdź, czy jesteś pokorny. Tylko ci, którzy miłują prawdę, mają zmysł, by w świetle Ducha z wielką dokładnością pilnować samych siebie. Na przykład badają samych siebie w odniesieniu do I Listu do Koryntian 13, by zobaczyć, czy mają miłość, która nie zazdrości, nie szuka swego, wszystko znosi i nigdy nie ustaje.

Jakże konieczne jest to, by dusza, która miłuje prawdę, zważała na swoje ukryte motywy. Kiedy czytamy I List do Koryntian 13, możemy zobaczyć, że nawet ludzie, którzy mają dar prorokowania, posiadają całą wiedzę, mają pełnię wiary, jak również ci, którzy rozdają całe swoje mienie ubogim, powinni doświadczać samych siebie i sprawdzać motywy swojego działania.

Doświadczaj samego siebie, by Duch mógł cię prowadzić

Siódmy rozdział Listu do Rzymian jest tak bogaty i daje tak wiele światła oraz pomocy, że dusze miłujące prawdę uważają ten rozdział za kopalnię złota. Właśnie ten rozdział jest rezultatem tego, że apostoł Paweł pilnował, badał i doświadczał samego siebie. „Światło świeci prawym w ciemności (…)” (Psalm 112,4). Prawy, szczery wie, jak doświadczać i sprawdzać samego siebie. Dlatego Duch Święty ma możliwość prowadzić te prawe dusze do wszelkiej prawdy – prawdy, która wyzwala z grzechu i życia dla samego siebie. W tej szczerej miłości do prawdy, Paweł odkrył zakon, że gdy chciał czynić dobro, trzymało się go zło. On odkrył coś w sobie. Był całkowicie wyzwolony od szukania czegoś złego w innych. Jeżeli znajdziemy ten zakon, nastąpi koniec obwiniania drugich. W ten sposób Paweł był w stanie pomóc ludziom. Największą pomocą dla drugich możemy być właśnie wtedy, gdy osądzamy samych siebie.

Pilnuj samego siebie – i ucz się poznawać Boga!

„(…) gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.” (I List do Koryntian 2,10) Tylko ci, którzy dokładnie i uczciwie pilnują i doświadczają samych siebie, będą prowadzeni Duchem aż do głębokości Bożych. Jest to więc droga, która prowadzi do poznawania Boga. Duch prawdy, który uczy nas badać, doświadczać i próbować samych siebie, to ten sam Duch, co Duch mądrości i objawienia – Duch, który pomaga nam w poznawaniu Boga.

Paweł modlił się o Efezjan: „Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego.” (List do Efezjan 1,17) Tutaj widzimy niewysłowienie błogosławiony rezultat pilnowania samego siebie: uczymy się poznawać Pana! Dlaczego mamy tak wielkie pragnienie, by zostać wypełnieni Duchem mądrości i objawienia? Jedyną rzeczą, która przetrwa próbę światła i prawdy, jest pragnienie, by poznać Ojca. Właśnie w tym celu został nam dany Duch Święty.

Doświadczaj samego siebie w Duchu życia, który cię uwolni!

Jeśli ponownie rozważymy 7 rozdział Listu do Rzymian, gdzie Paweł bardzo dokładnie bada samego siebie, zobaczymy, że nie zniechęcił się ani nie poddał przygnębieniu. Absolutnie! Chwali i dziękuje Bogu w 25 wersecie tego rozdziału. A dalej mówi tak: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, [którzy nie żyją według ciała, lecz według Ducha –tłum. ang.] Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.” (List do Rzymian 8,1-2) Apostoł Paweł pilnował samego siebie w świetle Ducha życia, a nie w „świetle” ducha oskarżania.

Wróg naszej duszy również chce, byśmy pilnowali samych siebie, ale tylko po to, by nas zatrzymać, sparaliżować i sprawić, byśmy się zniechęcili. Natomiast Duch prawdy, który jest również Duchem objawienia, oznajmia nam to, co ma przyjść oraz to, co przynosi cześć i chwałę Chrystusowi i Jego życiu. (Ew. Jana 16,13-14)


Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i jest skróconą wersją artykułu pt.: „Błogosławieństwo doświadczania samego siebie”, opublikowanego w czasopiśmie BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w marcu 2009 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Tak wielkie zbawienie

Apostoł, który pisał list do Hebrajczyków, nazwał go „słowem napomnienia.” Celem tej broszurki jest rozwinięcie tego napomnienia tak, by przyniosło ono pomoc i wiarę oraz zbawienie wszystkim, którzy mają niebiańskie powołanie. Wszyscy ci, którzy postępują według napomnień zawartych w Liście do Hebrajczyków, mogą osiągnąć wielkie zbawienie.