Jezus Chrystus: Syn Człowieczy, czy Syn Boży?

„Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 1,1-4)

Prorocy Starego Testamentu przepowiadali o życiu Jezusa w Księdze Izajasza, w  rozdziale 7,14-15, a także w 9 i 53. Czytamy również o Nim w Księdze Micheasza, rozdział 5 oraz w bardzo wielu innych miejscach Pisma. W Nowym Testamencie możemy znaleźć proroctwa o Jezusie w Ewangelii Łukasza 24,25-27, w Dziejach Apostolskich 18,28, w I Liście Piotra 1,10-13 i w innych miejscach.

W wersetach wymienionych powyżej Apostoł Paweł w dwóch częściach krótko wyjaśnia ewangelię dotyczącą Jezusa:

(1) Kim On jest według ciała
oraz
(2) Kim On jest według Ducha.

Jeśli zlekceważymy lub zmienimy którąś z tych części, nie będzie to Boża ewangelia.

Co to znaczy, że Jezus był potomkiem Dawida według ciała? To jest bardzo proste, a mianowicie oznacza dokładnie to, co jest napisane. Znamy Dawida i jego potomków. Apostoł Paweł wywodził się z tej samej linii. (List do Hebrajczyków 2,16) W Liście do Rzymian 7,18 mówi o sobie: „Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro (…)”. Takie również było ciało Jezusa.

Według Ducha Świętego Jezus był Synem Bożym w mocy zmartwychwstania. Tego nie możemy zmienić. Powstaje więc pytanie: gdy przyszedł na ziemię w ciele, jako potomek Dawida, czy przyszedł z całą pełnią Bożą w swoim Duchu? Odpowiedź brzmi: „Nie”, ponieważ jest napisane: „Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.” (List do Filipian 2,6-8) Często słyszymy: „On był prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem.” Jednak to nie jest prawdą, jeśli ma się na myśli to, że otrzymał całą pełnię Bożą, kiedy przyszedł na ziemię, jako człowiek – potomek Dawida. To stwierdzenie nie jest również prawdziwe w świetle tego, co jest napisane w Liście do Hebrajczyków 12,2: „…patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary (…)”

By dowiedzieć się, jakie znaczenie w dzisiejszych czasach ma dla nas ewangelia Boża dotycząca Jezusa, możemy przeczytać więcej na ten temat.

Ten artykuł jest pierwszym rozdziałem książki „Ewangelia Boża” napisanej przez Sigurda Bratlie, opublikowanej przez Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag w 1988 roku i została przetłumaczona z języka norweskiego. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1

Wprowadzenie

Dlaczego fakt, że Jezus był „potomkiem Dawida według ciała” ma dla nas tak wielkie znaczenie?

Czytaj dalej
2

Dlaczego Jezus musiał nauczyć się posłuszeństwa?

Could Jesus have sinned? Why is this question of paramount importance for Christians?

Czytaj dalej
3

Jezus Chrystus: Syn Człowieczy, czy Syn Boży?

„Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie […]

Czytaj dalej
4

Boży plan zbawienia – to, czego zakon nie mógł dokonać

Boża praca z ludźmi – zakon „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.” (List do Hebrajczyków 1,1-2) Już od czasów […]

Czytaj dalej
5

Dlaczego Jezus musiał nauczyć się posłuszeństwa?

Czy Jezus mógł popełnić grzech? Dlaczego to pytanie jest tak ważne dla chrześcijan?

Czytaj dalej
6

Boży plan zbawienia – jakie znaczenie ma dla nas Chrystus objawiony w ciele

Chrystus objawiony w ciele „Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała (…)” (List do Rzymian 8;3) Zakon nie mógł uwolnić ludzi od chęci i pożądliwości, od skłonności do grzechu mieszkającej w ich ciele, która pojawiła się jako […]

Czytaj dalej
7

Duch Antychrysta – zaprzecza temu, że Chrystus przyszedł w ciele

„Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta (…)” (I List Jana 4;2-3) Jezus był […]

Czytaj dalej