10 zachęt dla tego, kto toczy dobry bój wiary

10 zachęt dla tego, kto toczy dobry bój wiary

Dzisiaj jest dobry dzień na odnowienie naszego chrześcijańskiego przymierza oraz wyznaczenie celu dla naszego rozwoju.

1. Idź prosto naprzód Bożą drogą. Nie oglądaj się za siebie, jak żona Lota. Nadal mów Jezusowi „tak,” ponieważ On przewyższa wszelkie poznanie. Zapomnij teraz o tym, co za tobą, a zdążaj do tego, co przed tobą, do klejnotu, do nagrody, która jest odłożona w niebie również dla ciebie.
(List do Filipian 3,12-14; Ew. Mateusza 6,20)

2. Nie miłuj świata, ani tych rzeczy, które są na świecie, nie szukaj nigdy rzeczy tego świata, lecz zabiegaj o to, co jest w górze; ponieważ Królestwo Niebios to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. W głąb tego królestwa pociąga nas Duch Boży, tak, że pokój staje się jak rzeka, a sprawiedliwość jak fale morskie. (I List Jana 2,15; List do Kolosan 3,1-2; List do Rzymian 14,17; Księga Izajasza 48,18)

3. Nigdy nie sprzeciwiaj się Duchowi Bożemu, lecz zawsze pozwalaj, by On cię napędzał i prowadził; ponieważ Duch ma moc wprowadzić cię we wszelką prawdę.
(Ew. Jana 16,13)

4. Nie bój się, kiedy wchodzisz w próby ognia, gdyż złoto próbuje się w ogniu. Ogień cię nie spali, a wody cię nie zaleją.
(I List Piotra 1,6-7; Księga Izajasza 43,2)

5. Zawsze szukaj pokarmu dla życia duchowego. Pokarm dla życia duchowego to życie i pokój, ponieważ zamysłem Ducha jest życie i pokój.
(List do Rzymian 8,6)

6. Otwórz szeroko swoje ucho na głos Syna Bożego, abyś jasno i wyraźnie mógł odróżnić głos pasterza od głosu najemnika.
(Ew. Jana 10,11-12, 27)

7. Nie daj się zadowolić tym, że stajesz się trochę religijnym na zewnątrz, a wewnątrz w dalszym ciągu pozostajesz świeckim. Wystrzegaj się takiej głupoty. Zawsze trzymaj w górze czysty sztandar i nigdy nie zawieraj pokoju ze światem. Tutaj trzeba być radykalnym, ponieważ nigdy nie da się połączyć Chrystusa z Belialem ani Boga ze światem.
(II List do Koryntian 6,14-17)

8. Nigdy nie wstydź się imienia Jezusa, lecz mów o Nim głośno, wtedy twoja odwaga będzie wzrastać, a zapłata będzie wielka.
(List do Rzymian 1,16)

9. Jeśli brakuje ci mądrości od Boga, to proś o nią, gdyż On daje chętnie i bez wypominania. Chcesz się uczyć od Boga, to przebywaj z Nim, ponieważ „kto z kim przestaje, takim się staje.”
(List Jakuba 1,5;  4,8)

10. W dalszym ciągu mów „tak” Jezusowi, a „nie” do siebie samego i świata. Jeżeli tak czynisz, to twoja mowa będzie jednoznaczna – „tak” i „nie.”  Wiesz, że wszystko ponad to jest z diabła.
(Ew. Mateusza 5,37)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.