12 wersetów biblijnych potwierdzających, że Jezus był człowiekiem, którego możemy naśladować

12 wersetów biblijnych potwierdzających, że Jezus był człowiekiem, którego możemy naśladować

Kilka wersetów, które pokazują nam, kim właściwie jest nasz Zbawiciel.

Niewielki zbiór wersetów biblijnych, które pokazują, kim rzeczywiście jest nasz Zbawiciel.

Chociaż Jezus był Synem Bożym, możemy przeczytać w Biblii, że przyszedł na ziemię jako człowiek. Jest napisane, że miał ludzką naturę i swoją, ludzką wolę, lecz zawsze zwyciężał i nigdy nie zgrzeszył. Dzięki temu zwycięskiemu życiu, przezwyciężył moc śmierci i dzisiaj siedzi w niebie po prawicy swojego niebiańskiego Ojca.

Dla nas chrześcijan ma to największe znaczenie. To, że Jezus zwyciężył, będąc człowiekiem takim jak my oznacza, że również my mamy możliwość prowadzić takie samo życie, jak Jezus, kiedy żył tutaj na ziemi. To jest zupełnie możliwe naśladować Jezusa w prawdzie! Jeżeli będziemy Go naśladować, dojdziemy tam, gdzie On jest!

Poniżej przedstawiamy 12 wersetów biblijnych potwierdzających, że Jezus był człowiekiem, którego możemy naśladować.

Jezus był wypróbowany we wszystkim, podobnie jak my

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.” (List do Hebrajczyków 4,15)

Jezus miał własną wolę, której się zapierał

Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.” (Ewangelia Łukasza 22,42)

Jezus wzywa nas do naśladowania na drodze samozaparcia

Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.” (Ewangelia Mateusza 16,24-25)

Jezus miał duchowy wzrost i rozwój

Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.” (Ewangelia Łukasza 2,52)

Duch Boży świadczy, że Jezus przyszedł w ciele

Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.”
(I List Jana, 4,2-3)

Jezus uniżył się i stał się podobny ludziom

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.” (List do Filipian 2,5-8)

Apostoł Paweł pisał „Człowiek, Jezus Chrystus”

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – prawdę mówię, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.” (I List do Tymoteusza 2,5-7)

Jezus sam siebie nazywa człowiekiem

Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.” (Ewangelia Jana 8,39-40)

Jezus musiał walczyć i być posłuszny, by zostać wyratowany od śmierci

Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego.” (List do Hebrajczyków 5,7-9)

Jezus jest nazwany naszym poprzednikiem

Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, Gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki.” (List do Hebrajczyków 6,19-20)

Jezus stał się podobny do „swoich braci”

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.” (List do Hebrajczyków 2,14-18)

Biblia mówi, że powinniśmy naśladować Jezusa i iść Jego śladami

Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.” (I List Piotra 2,21-24)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.