14 wersetów Biblijnych, które dowodzą, że Bóg pragnie, byśmy mieli zwycięstwo nad grzechem

14 wersetów Biblijnych, które dowodzą, że Bóg pragnie, byśmy mieli zwycięstwo nad grzechem

Tutaj znajduje się niewielki zbiór wersetów o wspaniałej Bożej obietnicy dla nas: zwycięstwie nad grzechem!

(Kliknij tutaj, by posłuchać nagrania tego artykułu w języku angielskim: 14 Bible verses that prove that God wants us to have victory over sin)

Zwycięstwo nad grzechem: Boży zamiar względem nas!

Biblia jasno i wyraźnie obiecuje zwycięstwo nad grzechem wiernym uczniom Chrystusa. Innymi słowy, Bożym zamiarem względem Jego sług jest to, by całkowicie zaprzestali grzeszyć! Pomimo tego, że ewangelia jest tak prosta i jasna, często jest źle zrozumiana, a nawet ignorowana. Poniżej zamieściliśmy zbiór kilkunastu najbardziej wyrazistych wersetów, jakie potrafiliśmy znaleźć, a które dowodzą ponad wszelką wątpliwość, że Bożą wolą względem nas jest uwolnienie się od grzechu!

Ew. Mateusza 5,48

„Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.”

List do Rzymian 6,12-14

„Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.”

List do Rzymian 8,12-13

„Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.”

I List do Koryntian 15,34

„Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie; (…)”

II List do Koryntian 2,14

„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi.”

List do Kolosan 3,5

„Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem.”

List do Hebrajczyków 2,17-18

„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.”

List do Hebrajczyków 4,15-16

„Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.”

I List Piotra 2,21-22

„Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego.”

I List Piotra 4,1-2

„Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.”

II List Piotra 1,10

„Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie.”

I List Jana 3,3

„I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.”

I List Jana 3,6-7

„Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.”

Objawienie Jana 3,21

„Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.”

Czy chcesz przeczytać więcej o zwycięstwie nad grzechem?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.