15 budujących wersetów Biblijnych – szczególnie dla młodych ludzi

15 budujących wersetów Biblijnych – szczególnie dla młodych ludzi

Jeśli uwierzysz w te słowa i będziesz im posłuszny, doświadczysz nieopisanie wielkich rzeczy!

To coś wspaniałego być młodym chrześcijaninem w dzisiejszych czasach. Możemy świecić, jak światła wśród tego złego i ciemnego świata! Jednak, jako młodzi ludzie jesteśmy kuszeni – jesteśmy wyjątkowo mocno pociągani przez nasze własne chęci i pożądliwości. Na szczęście jesteśmy też w pełni uzbrojeni i wyposażeni, by móc przezwyciężyć każde pokuszenie! Biblia zawiera mnóstwo pełnych nadziei, zachęcających i wzmacniających wersetów dla młodych ludzi. Niektóre z nich zamieściliśmy w tutaj, jako przypomnienie o możliwościach, które stoją przed nami otworem. Jeśli uwierzysz w te słowa i będziesz im posłuszny, doświadczysz nieopisanie wielkich rzeczy!

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” (I List Piotra 2,9)

Pan jest z tobą!

„Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię.” (V Ks. Mojżeszowa 31,6)

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Ks. Jeremiasza 29,11)

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” (I List do Koryntian 10,13)

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.” (List do Filipian 4,13)

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 4,6-7)

„Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” (Ks. Izajasza 40,29-31)

„Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim (…)” (II Ks. Kronik 16,9)

Daj z siebie wszystko!

„Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.” (I List do Tymoteusza 4,12)

„A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.” (Ew. Mateusza 22,37)

„Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.” (II List do Tymoteusza 2,22)

„Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni.” (I List do Koryntian 16,13)

„(…) Napisałem wam, młodzieńcy (i dziewczyny!), gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.” (I List Jana 2,14)

Używaj Słowa Bożego!

 „Jak zachowa młodzieniec (lub dziewczyna!) w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.” (Ks. Psalmów 119,9-11)

„Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.” (Ks. Psalmów 119,105)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.