16 powodów, dla których nigdy nie powinieneś tracić odwagi w trudnych chwilach

16 powodów, dla których nigdy nie powinieneś tracić odwagi w trudnych chwilach

W czasie prób i ucisków, poniższy zbiór wersetów Biblijnych przyniesie ci słowa zachęty i wzmocnienia.

5 min ·

Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie!

W Liście Jakuba 1,2-4 jest napisane: „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.”

Jak możemy poczytywać próby i trudne sytuacje za radość? Co sprawia, że pozostajemy w wierze, chociaż doświadczamy ciężkich i trudnych do udźwignięcia prób i doświadczeń? To właśnie te pełne wzmocnienia obietnice, które można znaleźć jedynie w Słowie Bożym, dają nam odwagę i wzmacniają naszą wiarę. Jeśli naprawdę wierzymy w te wersety Biblijne, wtedy w trudnych chwilach zawsze będziemy mieć moc i siłę, a nasza nadzieja nigdy nie zawiedzie.

 1. „Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię.” (V Księga Mojżeszowa 31,6)
 2. „Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.” (List do Filipian 1,6)
 3. „(…) A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Ew. Mateusza 28,20)
 4. „A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie.” (I List Piotra 5,10)
 5. „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” (I List do Koryntian 10,13)
 6. „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.” (Ew. Łukasza 22,31-32)
 7. „Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (List do Hebrajczyków 4,14-16)
 8. „Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.” (Psalm 37,5)
 9. „Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?” (Księga Jeremiasza 32,37)
 10. „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” (Ew. Jana 14,26-27)
 11. „Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy.” (Psalm 55,23)
 12. „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego.” (Psalm 46,1-3)
 13. „W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.” (List do Efezjan 6,10)
 14. „Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją.” (Psalm 18,3)

Słowo Boże daje odwagę

Słowo Boże jest jak balsam na strapione w ucisku serce. Największe pocieszenie znane ludzkości jest takie, że czytając Słowo Boże wierzysz, iż te obietnice są dla ciebie. Wierzysz, że Bóg ma osobistą miłość względem ciebie, jest osobiście zainteresowany twoim postępem i pragnie cię przeprowadzić przez wszystkie trudne próby i doświadczenia – w każdej sytuacji.

Te wersety są jak koło ratunkowe, którego możesz się trzymać i które unosi cię na powierzchni wzburzonego morza. Są jak latarnia morska w oddali, która wskazuje, że bezpieczeństwo i zbawienie jest blisko. Łaska Boża jest wystarczająca dla każdego z nas, więc żadna burza nie może nas złamać. W Jego rękach jesteśmy bezpieczni i możemy przejść przez wszelkie sztormy i burze, przez wszystkie próby i uciski ze wzmocnioną wiarą, zamiast tego, by się poddać. Tak, jak pisze Piotr:

 1. „Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.” (I List  Piotra 1,6-7)

Możemy podnieść nasze oczy ponad wszystkie uciski, próby, trudności i spojrzeć w górę. Nasza nadzieja jest wieczna.

 1. „Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.” (II List do Koryntian 4,17-18)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.