24 wersety Biblijne na powrót do szkoły

24 wersety Biblijne na powrót do szkoły

Cokolwiek odczuwamy, myśląc o szkole, wiemy, że pojawią się różne wyzwania i trudności. Poniżej znajduje się kilka wersetów Biblijnych, które pomogą nam sprostać tym wyzwaniom!

Wzmacniające wersety Biblijne na powrót do szkoły

Czy jesteś gotowy, by wrócić do szkoły?

Wszyscy mamy różne odczucia, kiedy myślimy o szkole. Niektórzy bardzo ją cenią, dla innych jest męcząca, niektórzy lubią rutynę i wymagania, a inni budzą się każdego ranka pełni obaw i strachu. Niezależnie od tego, co odczuwamy, wiemy, że na pewno pojawią się różne trudności i wyzwania. Dla nas, jako uczniów, szkoła jest miejscem, gdzie napotykamy różne pokuszenia. Jednak wcale nie musimy się ich obawiać! Jeśli mamy w ręku właściwą broń, wtedy każde pokuszenie może zostać przezwyciężone! Mając to na uwadze, zebraliśmy kilka wersetów Biblijnych, dotyczących problemów, z jakimi zazwyczaj borykają się uczniowie. Mamy nadzieję zachęcić i wzmocnić każdego ucznia, zanim pojawią się te różne okoliczności i sytuacje szkolnego życia. Oby ta broń zawsze prowadziła nas wszystkich do zwycięstwa w Chrystusie!

„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi.” (II List do Koryntian 2,14)

Bojaźń przed ludźmi

Bojaźń przed ludźmi to po prostu martwienie się/troska o to, co ludzie myślą o tobie. Jako chrześcijanie, czasami nasza wiara oznacza, że musimy zdecydowanie iść w odwrotnym kierunku do tego, co się wokół nas dzieje. Obmowa i plotki. Brak skromności. Tolerowanie tego, co jest przeciwne Słowu Bożemu. Próżność. Arogancja. To wszystko może być normalne dla nie-chrześcijan, ale dla nas sprzeciwienie się temu, czy nawet zwykłe odejście od grupy kolegów, może być trudne do wykonania. Przyzwolenie na to, by ludzie myśleli o nas, jako o osobach niższej kategorii, może być dla nas czymś trudnym do przełknięcia. Poniższe wersety Biblijne mogą dać ci moc, by czynić to, co właściwe, za każdym razem, gdy wracasz do szkoły – bez względu na to, co inni ludzie myślą!

„Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?” (Psalm 56,12)

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” (Księga Jozuego 1,9)

„A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.” (List do Galacjan 1,10)

„Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi.” (List do Kolosan 3,23)

„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” (Księga Izajasza 41,10)

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.” (II List do Tymoteusza 1,7)

„(…) Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.” (I Księga Samuela 16,7)

Stres/Obawy

Będąc uczniem, wiele rzeczy może przyczyniać się do stresu, obaw i zmartwień. Zdobywanie dobrych ocen, zarządzanie czasem, zadania domowe, finanse, plany na przyszłość, zajęcia pozalekcyjne, itd. Istnieje wiele rzeczy, które mogą być dla nas dużym wyzwaniem. Dobrze jednak wiedzieć, że mamy Skałę, na której możemy polegać, nawet w tych małych, praktycznych sprawach. Poniżej znajduje się kilka wersetów Biblijnych, które wzmocnią cię przed powrotem do szkoły:

„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 4,19)

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 4,6-7)

„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” (I List Piotra 5,7)

„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ew. Mateusza 6,33)

„A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” (Księga Izajasza 30,21)

To jest sprawiedliwe, by dbać o ważne rzeczy, takie jak szkoła czy praca, ale musimy uważać, by to nie kradło naszego pokoju i radości.

Presja ze strony równieśników

Wielu uczniów odczuwa presję rówieśników. Te mocne wpływy wywierają na nas nacisk i presję, by uczynić coś, co jest przeciwne prawom Ducha i sprzeczne z naszym sumieniem oraz przekonaniami. Aby właściwie walczyć i bronić sprawiedliwości, musimy naprawdę zobaczyć oraz zrozumieć, jak ważne jest życie z czystym sumieniem przed Bożym obliczem, nawet jeśli to oznacza, że trzeba będzie znosić hańbę. Najpierw jednak musimy podjąć zdecydowaną i świadomą decyzję, czy jesteśmy gotowi, by coś takiego znosić dla Jezusa. Najprawdopodobniej doświadczysz presji rówieśników, gdy wrócisz do szkoły, ale te wersety Biblijne mogą ci pomóc stanąć po właściwej stronie:

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” (List do Rzymian 12,2)

„Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.” (V Księga Mojżeszowa 6,5)

„Nie błądźcie: Złe rozmowy psują dobre obyczaje.” (I List do Koryntian 15,33)

„Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki.” (I List Piotra 3,17)

„O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.” (List do Kolosan 3,2-4)

Wierność w tym, by zachować się czystym od ducha tego świata

Apostoł Paweł pisał do swojego młodego współpracownika Tymoteusza: „Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj.” (II List do Tymoteusza 2,22) Ale kiedy jesteś na tym świecie, a wokół ciebie dzieje się tak wiele spraw, mają miejsce przeróżne sytuacje i jesteś bombardowany z każdej strony, wtedy to proste polecenie może wydawać się zbyt trudne, a nawet niemożliwe do wykonania. Jeśli jednak przywiążemy te słowa Boga do naszego serca i zmysłu, będziemy mieć broń, która gwarantuje, że będziemy w stanie wystrzegać się i przezwyciężyć wszystkie nieczyste duchy na tym świecie. Wtedy możemy zwycięsko stać w czystości pośród tego złego i przewrotnego świata!

„Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.” (Ew. Jana 17,15)

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.” (List do Filipian 4,13)

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” (I List do Koryntian 10,13)

„W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.” (List do Efezjan 6,10)

Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim (…)” (II Księga Kronik 16,9)

„A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.” (II List do Tesaloniczan 3,3)

Życzymy powodzenia wszystkim, którzy wracają do szkoły i mamy nadzieję, że te wersety Biblijne będą dla was pomocą oraz zachęceniem! Niech Bóg was zachowa, wzmacnia i błogosławi we wszystkim, co czynicie. Pozwólcie, by On był na pierwszym miejscu, a wtedy na pewno wam się powiedzie!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.