29 wersetów Biblijnych, które dają moc, by oprzeć się pokusom

29 wersetów Biblijnych, które dają moc, by oprzeć się pokusom

Te wersety Biblijne dają nam narzędzie, jakie jest potrzebne, by przezwyciężyć każde pokuszenie. Pokuszenie nigdy nie musi doprowadzić do grzechu!

Pokusy są częścią życia. Dopóki mamy ciało grzechu, dopóty będziemy kuszeni, by wykonywać uczynki ciała. Jednak w rzeczywistości każde pokuszenie jest możliwością, by otrzymać zwycięstwo nad grzechem! Ze Słowem Bożym – jako bronią – możemy zawsze oprzeć się pokusom!

Wybrane poniżej wersety pokazują nam, jak zwyciężyć w pokuszeniach oraz przynoszą obietnice, jakie są rezultatem przezwyciężenia pokus!

Uwierz, że Bóg ma dla ciebie drogę wyjścia. Pokuszenie nie stanie się grzechem, jeśli się z nim nie zgodzisz, więc opieranie się pokusie jest drogą wyjścia. Oprzyj się pokusie i bądź zwycięzcą!

„Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.”
(List Jakuba 1,14-15)

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.”
(I List do Koryntian 10,13)

Użyj mocy Ducha Świętego. To jest moc, której potrzebujesz, by oprzeć się pokuszeniom aż do końca:

„Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.”
(List do Galacjan 5,16-17)

„Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły.”
(II List do Koryntian 10,4)

Napełniaj swoje serce Słowem Bożym zanim jesteś kuszony, byś miał je, gdy będziesz tego potrzebował:

„W sercu moim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.”
(Psalm 119,11)

„W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.”
(List do Efezjan 6,10-11)

„Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich.”
(Psalm 119,9)

Pamiętaj o przymierzu z Bogiem:

„(…) Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?”
(I Księga Mojżeszowa 39,9)

„Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.”
(Księga Joba 31,1)

Miłuj Jezusa bardziej, niż swoje chęci:

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.”
(Ew. Jana 14,15)

„Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa.”
(List do Filipian 3,8)

Miłuj sprawiedliwość:

„Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.”
(I List do Tymoteusza 6,11)

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.”
(Ew. Mateusza 5,6)

Uważaj grzech, do którego jesteś kuszony, za bezwartościowy, nieznośny i ogromnie grzeszny:

„(…) z powodu których przychodzi gniew Boży.”
(List do Kolosan 3,6)

Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich.”
(Psalm 97,10)

Przeciwstaw się szatanowi w chwili pokuszenia. Jezus pokazuje nam, jak możemy to zrobić: używając Słowa Bożego:

„Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.”
(List Jakuba 4,7)

„Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.”
(Ew. Mateusza 4,10)

Pozostań blisko Jezusa:

„(…) A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.”
(List do Hebrajczyków 2,14-18)

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.”
(List do Filipian 4,13)

Pamiętaj, że to Chrystus żyje w tobie, a ty jesteś umarły dla grzechu! Grzech nie ma nad tobą władzy:

„Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego.”
(List do Rzymian 6,11-12)

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.”
(List do Galacjan 2,20)

„Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.”
(I List Jana 4,4)

Módl się! Przystąp do tronu łaski, by otrzymać pomoc (moc do zwycięstwa) we właściwym czasie – gdy jesteś kuszony:

„Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.”
(List do Rzymian 6,14)

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.”
(List do Hebrajczyków 4,16)

Naśladuj przykład Jezusa:

„Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.”
(List do Hebrajczyków 5,7-8)

Wiedz, że walka jest już wygrana, jeśli tylko wytrzymasz i oprzesz się pokuszeniu aż do końca:

„Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.”
(List do Filipian 1,6)

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.”
(List Jakuba 1,12)

Pamiętaj, że zwycięstwo prowadzi do głębszej społeczności z innymi wiernymi. Walczymy jedni o drugich, by ciało Chrystusowe mogło być budowane:

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.”
(I List Piotra 5,8-9)

„(…) i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu.”
(List do Hebrajczyków 11,25)


Jaka jest różnica pomiędzy pokuszeniem a grzechem?

Can I really be free from sin?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.