30 wersetów biblijnych na temat nadziei dla młodych chrześcijan

30 wersetów biblijnych na temat nadziei dla młodych chrześcijan

Bóg dał nam nieopisanie wielkie obietnice. Jeśli brakuje ci nadziei, skieruj się w stronę Biblii i naładuj swoje duchowe baterie!

 1. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.” (I List Piotra 1,3-5)

Mamy nieopisanie wielką nadzieję. Jednak czasem coś w życiu może nam „stanąć na przeszkodzie” i wtedy ciężko jest trzymać się nadziei. W Biblii znajdziemy wiele wersetów na temat nadziei, które zachęcają nas i przypominają, jak wielkie jest to, na co oczekujemy i na co mamy nadzieję!

Mamy nadzieję, że kiedy nasze życie się skończy – jeśli żyliśmy tutaj dla Jezusa – staniemy się takimi, jak On i przez całą wieczność będziemy razem z Nim. Właśnie to jest celem naszego życia.

Wymaga to, byśmy nie skupiali się na rzeczach tego świata, ale zwrócili swoje oczy na to, co niebiańskie.

 1. „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.”(List do Kolosan 3,1-2)

Czasami może to być trudne do wykonania, gdyż troski tego świata próbują zdusić naszą nadzieję i skierować nasz wzrok w dół, na poziom ziemski. Wiemy jednak, że mamy lepszą nadzieję! Poniżej zamieszczamy zbiór wersetów Biblijnych o nadziei, które mogą być używane, jako broń do walki oraz pomoc ku temu, by podnieść swój wzrok wyżej, ponad ten świat i patrzeć na to, co wieczne.

 1. „I oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego.” (List do Efezjan 1,18)
 1. „Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.” (II List do Koryntian 4,17-18)

Co jest naszą nadzieją?

Osiągniemy wieczne życie

Podczas naszej wędrówki nadzieja nas nie zawodzi, ani też nie zawiedzie nas w dniu ostatecznym, gdy wszystko się wypełni, a my staniemy się tacy, jak On i ujrzymy Go takim, jakim jest.

 1. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew. Jana 3,16)
 1. „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność,, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas.” (I List Jana 5,13-14)
 1. „(…) kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.” (List do Galacjan 6,8)
Staniemy się podobni do Chrystusa

Oczyszczamy samych siebie, stoimy w uświęceniu i robimy postępy, gdyż mamy nadzieję. To właśnie nadzieja sprawia, że stawiamy poszczególne kroki na tej drodze.

 1. „Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.” (I List Jana 3,2-3)
 1. „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci.” (List do Rzymian 8,28-29)
 1. „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli.” (List do Rzymian 8,16-17)
 1. „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.” (List do Kolosan 1,27)

Obietnice, które pomagają nam zachować nadzieję

Nadzieja sprawia, że nie zniechęcamy się i nie poddajemy się, gdyż mamy coś, dla czego warto żyć.

 1. „Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.” (List do Filipian 1,6)
 1. „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 3,13-14)
 1. „Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.” (List do Rzymian 8,18)
 1. „A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, na trwałym postawi gruncie.” (I List Piotra 5,10)

Boże myśli względem nas, gdy wygląda na to, że nasza nadzieja zawodzi

 1. „Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29,11)
 1. „(…) Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.” (Księga Izajasza 43, 1-2)
 1. „Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje.” (Treny Jeremiasza 3,22)
 1. „Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie przed tobą, nie porzuci i nie opuści cię.” (V Księga Mojżeszowa 31,6)
 1. „Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.” (List do Tytusa 3,4-7)
 1. „Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” (Księga Izajasza 40,31)
 1. „Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje, i nie przestaje wydawać owocu.” (Księga Jeremiasza 17,7-8)

Nadzieja, którą mamy

 1. „W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością.” (List do Rzymian 8,24-25)
 1. „A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.” (List do Rzymian 5,5)
 1. „Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.” (List do Hebrajczyków 7,19)
Lepsza nadzieja to:
 1. „Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.” (List do Hebrajczyków 7,25)
 1. „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.” (List do Rzymian 15,13)
 1. „Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary.” (List do Galacjan 5,5)
 1. „Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego; a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję.” (List do Hebrajczyków 3,6)
 1. „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (List do Hebrajczyków 11,1)

 

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.