31 wersetów biblijnych na temat jednego z najważniejszych zagadnień w Biblii

31 wersetów biblijnych na temat jednego z najważniejszych zagadnień w Biblii

Czy potrafisz odgadnąć, czym jest to ważne zagadnienie? Podpowiedź brzmi: Tylko tacy ludzie otrzymują łaskę…

Pokora jest jednym z najważniejszych zagadnień w Biblii. Wybrane poniżej wersety biblijne na temat pokory pomagają nam zobaczyć, dlaczego Bóg przykłada tak wielką wagę do tej cnoty.

Dlaczego pokora jest tak ważna?

Jeżeli nie jesteśmy pokorni i nie dokonujemy dobrowolnego wyboru, by poddać się Bożej woli, zamiast wykonywać własną wolę, wtedy Bóg, mimo że pragnie, nie może wykonać w nas swojego dzieła. W Biblii znajduje się wiele wersetów na temat pokory, ponieważ jest ona kluczowym czynnikiem w procesie naszego przekształcenia na obraz Syna. (List do Rzymian 8,29) Przekształcenie to jest celem każdego prawdziwego ucznia. Jesteśmy jednak całkowicie zależni od pomocy i łaski Bożej. W jaki sposób więc możemy otrzymać tę pomoc i łaskę?

„Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.” (List Jakuba 4,6)

„Prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej.” (Psalm 25,9)

„Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów!” (Księga Daniela 10,12)

„Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości (…)” (II List do Koryntian 12,9)

Przykład pokory Jezusa

Największy przykład, jaki mamy, pokazujący co to znaczy uniżać samego siebie, pochodzi od naszego Poprzednika i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Poniżej znajdują się wersety biblijne, które pokazują wielką pokorę Jezusa oraz sposób, w jaki możemy Go naśladować.

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.” (List do Filipian 2,5-8)

„Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.” (Ew. Jana 5,30)

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.” (Ew. Mateusza 11,28-30)

„(…) wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.” (Ew. Łukasza 22,42)

„(…) ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.” (Ew. Marka 10,43-45)

Niebezpieczeństwo związane z pychą

Przeciwieństwem pokory jest pycha, czyli wywyższanie się, postrzeganie samego siebie za ważniejszą osobę, niż to jest Bożą wolą i Jego zamiarem. Może się to przejawiać w bardzo subtelny sposób – na przykład brak wiary, gdy ufam bardziej swoim własnym uczuciom i rozumowaniu, niż Słowu Bożemu, Jego mocy i obietnicom. Pycha jest przeciwna zmysłowi Chrystusowemu, który jest uniżony i pokorny, a Bóg sprzeciwia się pysznym. Pycha jest również korzeniem wielu problemów i nędzy:

„Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn.” (List Jakuba 3,16)

„Lud uciśniony wybawiasz, oczy wyniosłych poniżasz.” (II Księga Samuela 22,28)

„Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość.” (Przypowieści Salomona 11,2)

„Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.” (I List Jana 2,16-17)

„Nie mówcie ustawicznie wyniośle, Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki.” (I Księga Samuela 2,3)

Pokora względem innych ludzi

Poniższe wersety biblijne pokazują, że pokora w relacjach z innymi ludźmi znajduje  odzwierciedlenie w moich myślach, słowach, uczynkach i w nastawieniu:

„I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.” (List do Filipian 2,3-4)

„Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.” (List do Rzymian 12,3)

„Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych.” (List do Rzymian 12,16)

„Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.” (I List Piotra 5,5)

„I usiadłszy, przywołał dwunastu i rzekł im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich.” (Ew. Marka 9,35)

„Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.” (Ew. Jana 15,13)

Pokora ma wielką zapłatę w Królestwie Niebios

Być pokornym oznacza, że zawsze jestem jedno z Bożą wolą, a poniższe wersety biblijne pokazują, że pokora prowadzi do wielkiego błogosławieństwa:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.” (Ew. Mateusza 5,3)

„Bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem!” (Psalm 149,4)

„Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie.” (Przypowieści Salomona 22,4)

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” (Ew. Łukasza 14,11)

„Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.” (I List Piotra 5,6)

„Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym Izraelskim.” (Księga Izajasza 29,19)

„Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios.” (Ew. Mateusza 18,4)

Inne wersety biblijne, które pokazują, jak Bóg postrzega pokorę

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” (Księga Micheasza 6,8)

„(…) Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa.” (Księga Izajasza 66,2)

„Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci.” (Przypowieści Salomona 29,23)

„Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.” (List Jakuba 4,10)

Oczywiście są to tylko przykładowe wersety. W Biblii znajduje się dużo więcej wersetów na temat pokory. Jeśli rozważamy te słowa o pokorze i jesteśmy im posłuszni, wtedy znajdziemy drogę życia.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.