36 wersetów na temat miłosierdzia, łaski i współczucia

36 wersetów na temat miłosierdzia, łaski i współczucia

Wspaniały wybór wersetów z Pisma Świętego na temat Boskiej natury i konsekwencji, jakie to ze sobą niesie oraz odpowiedzialności, jaka jest nam dana.

W Biblii setki razy wspomniane są cnoty takie jak: miłosierdzie, zmiłowanie i współczucie – szczególnie w kontekście opisu Bożej natury. Zamiast dać nam to, na co zasłużyliśmy, Bóg raz za razem okazuje nam łaskę – nie po to, by pozbawić nas odpowiedzialności, lecz by dać nam możliwość nawrócenia się i zbawienia. Możemy więc zapytać samych siebie: Co zrobiliśmy z tą możliwością?

Jako niezasłużeni odbiorcy Bożej łaski, nie przystoi nam nic innego, jak tylko okazywać innym ludziom bezwarunkowe miłosierdzie i współczucie. Jest to wręcz nakaz, byśmy byli miłosierni, jak Bóg jest miłosierny! Biblia mówi nawet o współczuciu i o troskliwości wobec zwierząt. Współczucie to dzielenie bólu i cierpienia z innymi ludźmi oraz aktywna praca, by im pomóc. W tej dziedzinie naszym największym wzorem do naśladowania jest sam Jezus, który przyjął ludzką naturę i oddał swoje życie, aby wytorować dla nas drogę do wiecznego zbawienia.

Czy my również potrafimy otworzyć nasze serca dla innych, zarówno przyjaciół, jak i obcych? Czy potrafimy miłować ich bezinteresownie – tak, jak sami zostaliśmy umiłowani? Spójrzmy na kilka wybranych wersetów z Biblii na temat łaski i miłosierdzia:

Wersety o Bożym miłosierdziu i Jego łasce względem nas

„Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech…” (II Księga Mojżeszowa 34, 6-7)

„A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą jego przykazań.” (V Księga Mojżeszowa 7, 9)

„Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego.” (Psalm 25, 10)

„Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym.” (Psalm 86, 15)

„Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, Łaska i wierność idą przed tobą.” (Psalm 89, 15)

„ Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami” (Psalm 145, 8-9)

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja.” (Treny Jeremiasza 3, 22-23)

„ Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.” (Księga Micheasza 7, 18-19)

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew. Jana 3, 16)

„Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,  i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście.” (List do Efezjan 2, 4-5)

„A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy.” (Ew. Marka 6, 34)

„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.” (List do Hebrajczyków 2, 17-18)

„Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (List do Hebrajczyków 4, 14-16)

Wersety o współczuciu i miłosierdziu, które są skierowane do nas

„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.” (Ew. Łukasza 6, 36)

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.” (II List do Koryntian 1, 3-4)

„Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej.” (Księga Joba 6, 14)

„Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy.” (Psalm 112, 4)

„Mąż dobry samemu sobie czyni dobrze, lecz mąż okrutny kaleczy własne ciało (niszczy samego siebie – norw. tłum.)” (Przypowieści Salomona 11, 17)

„Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne.” (Przypowieści Salomona 12, 10)

„Kto gnębi nędzarza, lży jego Stwórcę; lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym.” (Przypowieści Salomona 14, 31)

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” (Księga Micheasza 6, 8)

„Tak mówi Pan Zastępów: Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie! Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich, i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim.” (Księga Zachariasza 7, 9-10)

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Ew. Mateusza 5, 7)

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.” (Ew. Mateusza 7, 1-2)

„A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy.” (Ew. Mateusza 7, 12)

„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.” (Ew. Mateusza 23, 23)

„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście… Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.” (Ew. Mateusza 25, 35-40 i 45)

„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.” (List do Galacjan 6, 2)

„ Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.” (List do Galacjan 6, 7-10)

„Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.” (List do Efezjan 4, 31-32)

„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.” (List do Kolosan 3, 12-14)

„Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.” (I List do Tesaloniczan 5, 14-15)

„Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem.” (List Jakuba 2, 13)

„Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.” (List Jakuba 3, 17)

„A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni;  Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.” (I List Piotra 3, 8-9)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.