7 fantastycznych obietnic dla tego, kto zwycięży

7 fantastycznych obietnic dla tego, kto zwycięży

Jaka jest nagroda za wierne życie?

12 min ·

Bóg miłuje swoje stworzenie. Grzech zniszczył je, lecz Bóg ma plan, by doprowadzić swoje dzieło stworzenia do początkowego, doskonałego stanu i nagrodzi każdego, kto pomoże Mu wykonać ten plan.

Grzech został zrodzony z powodu chęci szatana, by postawić siebie ponad Bogiem, a to zniszczyło harmonię w niebie. Teraz Bóg chce wykorzenić wszelki grzech ze swojego dzieła stworzenia w taki sposób, że nie będzie żadnej możliwości, by coś takiego wydarzyło się ponownie.

Bóg stworzył człowieka z zamiarem, że ma on panować nad grzechem. (I Księga Mojżeszowa 4,7) Jego doskonały plan przewidywał, że ludzkość ma żyć w ten sposób, by nienawidzić i przeciwstawiać się grzechowi, mówić „ Nie” do grzechu i „Tak” do Boga – czyli zwyciężać. Ten, kto w swoim własnym życiu zwycięża nad grzechem, udowadnia, że Boży plan jest doskonały i staje się częścią tej wielkiej pracy, jaką jest wykorzenienie wszelkiego grzechu na całą wieczność. Każdy, kto tak czyni, otrzyma dział w bogatej nagrodzie, jaka czeka tych, którzy prowadzą zwycięskie życie. Te obietnice dotyczą wszystkich, którzy zwyciężają.

Pierwsza fantastyczna obietnica: Drzewo życia

Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.” (Objawienie Jana 2,7)

Drzewo życia jest symbolem wiecznego życia.

Bóg postawił drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła wśród drzew w ogrodzie Eden. Wyjaśnił Adamowi i Ewie, że mogą jeść owoce ze wszystkich drzew, z wyjątkiem drzewa poznania. To była prosta reguła.

Jednak Adam i Ewa byli nieposłuszni i wybrali swoją wolę zamiast Bożej dobrej i doskonałej woli i poprzez ten zwykły uczynek grzech wszedł na świat. Gdyby zjedli również owoc z drzewa życia, otrzymaliby życie wieczne. Wtedy grzech wszedłby także do wieczności. Ale Bóg zamknął dostęp do drzewa życia. (I Księga Mojżeszowa 3,24) Ludzie utracili więc możliwość otrzymania działu w życiu wiecznym.

Za każdym razem, gdy sprzeciwiasz się pokuszeniu i zwyciężasz nad grzechem, otrzymujesz kawałek owocu z drzewa życia

Jednak dzięki temu, co Jezus dla nas zrobił, żyjemy w czasach, gdy ponownie mamy możliwość „jeść” z drzewa życia. Co to oznacza? Za każdym razem, kiedy wybierasz to, by czynić Bożą wolę zamiast swojej własnej, otrzymujesz dział w czymś wiecznym; w twoim sercu otrzymujesz coś, co ma wieczną wartość. Za każdym razem, gdy sprzeciwiasz się pokuszeniu i zwyciężasz nad grzechem, otrzymujesz kawałek owocu z drzewa życia. Gromadzisz sobie skarby do wiecznego życia na nowej ziemi, którą stworzy Bóg. (Objawienie Jana 21,1)

Druga fantastyczna obietnica: druga śmierć cię nie dosięgnie

Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.” (Objawienie Jana 2,11)

Druga śmierć, to jezioro ogniste (Objawienie Jana 21,8). To jest sąd nad wszystkimi rzeczami, które zostały skażone przez grzech. Jeżeli ktoś w swoim życiu nie wykorzystał możliwości, by zwyciężyć nad grzechem, to dosięgnie go druga śmierć, ponieważ nic, co się nie ostoi w ogniu sądu, nie będzie miało wstępu do wieczności.

Jeżeli wykorzystałeś możliwości, by tutaj na tej ziemi zwyciężyć nad grzechem, nie dosięgnie cię druga śmierć. Przyznałeś się do grzechu, do którego jesteś kuszony, wiesz, że nie jest on do zaakceptowania dla kogoś, kto pragnie czynić sprawiedliwość, dlatego się mu sprzeciwiasz.

Trzecia fantastyczna obietnica: Ukryta manna, biały kamień i nowe imię

Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.” (Objawienie Jana 2,17)

Ukryta manna

Ukryta manna to coś, co możesz otrzymać już tutaj na ziemi. Odpowiada ona twojemu ukrytemu życiu. Ukryte życie to miejsce tam wewnątrz, gdzie nikt nie ma wstępu, z wyjątkiem Boga i ciebie samego. To tam jesteś kuszony do nieczystych myśli, do pychy, do kłamstwa, itd. To tam walczysz i zwyciężasz nad pokuszeniami. Ukryta manna to pomoc, jaką otrzymujesz, gdy o nią poprosisz. To pokarm i moc z wysokości. Jest ona darowana każdemu, kto o nią prosi, każdemu, kto tęskni za tym, by zostać uwolnionym od grzechu.

Biały kamyk i nowe imię

Kiedy Księga Objawienie św. Jana była pisana, biały kamień był symbolem niewinności. Jeżeli ktoś został postawiony przed sądem za jakieś przestępstwo, biały kamień oznaczał uniewinnienie, a czarny winę. Przyjęcie białego kamienia oznaczało, że stajesz się wolny od potępienia. Zostałeś wypróbowany i znaleziony godnym.

Tutaj na ziemi twoja wiara jest próbowana – tam w wieczności zostanie objawione, czy wytrzymała próbę.

Biały kamień jest symbolem tego, kim się stajesz przez wierność i twoje postanowienie, by panować nad grzechem. To jest wiara, czysta i twarda jak kamień. Tutaj na ziemi twoja wiara jest próbowana – tam w wieczności zostanie objawione, czy wytrzymała próbę. Twoje nowe imię zostało zapisane na tym kamieniu, który powstał z krzemiennej wiary.

Nowe imię obrazuje walki, w których stałeś i cierpienia, które przeszedłeś. Imię to ilustruje także, kim się stałeś dzięki swojej wierności i Bożej łasce. (II List Piotra 1,4) Ty wiesz, w jakich walkach musiałeś wytrwać, by do tego dojść i natychmiast poznasz swoje nowe imię. To jest ostateczny symbol zwycięstwa i przekształcenia.

Czwarta fantastyczna obietnica: Władza nad narodami, laska żelazna i gwiazda poranna

Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.” (Objawienie Jana 2,26-28)

Władza nad narodami – laska żelazna

Świat jest pełen niesprawiedliwości. Niesprawiedliwość weszła na ten świat na każdym poziomie i do wszystkich warstw społecznych. Ale kto zwycięży, będzie panował na ziemi w Tysiącletnim Królestwie razem z Jezusem. (Objawienie Jana 20,6) I ty możesz wziąć udział w porządkowaniu tego wszystkiego! Dlatego potrzebujesz „żelaznej laski”, by wejść w okoliczność i zacząć robić porządek.

Musisz ćwiczyć, by otrzymać „żelazną laskę”. Kiedy zaczynasz panować nad grzechem w twoim własnym życiu, to jest to twoje pole ćwiczeń; obszar, gdzie otrzymujesz władzę. W jaki sposób będziesz mógł przyczynić się do odbudowy świata, jeżeli nie nauczyłeś się przezwyciężać grzechu i mocy ciemności? Żelazna laska symbolizuje przeogromną moc, która znajduje się w zwycięskim życiu!

Kiedy zaczynasz panować nad grzechem w twoim własnym życiu, to jest to twoje pole ćwiczeń; obszar, gdzie otrzymujesz władzę.

Gwiazda poranna

Apostoł Piotr opisuje gwiazdę poranną jako „… słowo prorockie … świecące w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.” (II List Piotra 1,19)

Słowo prorockie jest Słowem Bożym. Jeżeli pozwolisz temu Słowu, by świeciło w ciemnych obszarach twojego życia i grzech, który mieszka w tobie, został oświetlony oraz jeśli jesteś pokorny, by przyjąć łaskę i używasz jej, by zwyciężyć nad grzechem, który zobaczysz – wtedy gwiazda poranna wschodzi w twoim sercu. Światło zastępuje ciemność, a ty sam stajesz się światłością. W miarę, jak coraz więcej obszarów w twoim życiu zostanie oczyszczonych od grzechu – będziesz świecił jaśniej i jaśniej, aż gwiazda poranna stanie się twoją istotą. Głębia światłości objawi się w tobie. (Przypowieści Salomona 4,18)

Piąta fantastyczna obietnica: Białe szaty i księga życia

Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.” (Objawienie Jana 3,5)

Białe szaty

Tobie, który przezwyciężyłeś grzech i należysz do Oblubienicy Chrystusa, przystoi nosić szaty, które są „bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale … święte i niepokalane.” (List do Efezjan 5,27) Ponieważ zachowałeś siebie czystym od grzechu, białe szaty będą całą wieczność świadczyć o twojej czystości. Dzięki twojemu posłuszeństwu, wierności i cierpliwości w tym, by być zwycięzcą, masz prawo razem z Jezusem chodzić w białych szatach. (Objawienie Jana 19,8)

Księga życia

W zasadzie wszystkie imiona ludzi są zapisane w księdze życia. Każdy człowiek, który się narodził, jest przeznaczony do wiecznego życia. Jednak grzech prowadzi do tego, że kogoś imię zostaje wymazane. (II Księga Mojżeszowa 32,32-33) Jeżeli chcesz, by twoje imię pozostało w księdze życia, to musisz zwyciężyć nad grzechem. Jezus mówi: „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.” (Ewangelia Jana 10,27-28). Droga do tego, by zwyciężyć nad grzechem, została wytorowana przez naszego pasterza i poprzednika. Musisz być chętnym i naśladować Go na tej drodze.

Szósta fantastyczna obietnica: Filar w Bożej świątyni

Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.” (Objawienie Jana 3,12)

W jaki sposób stać się filarem

Filary potrafią wytrzymać trzęsienie ziemi, są nieporuszone. Tak samo jest z tobą, jeśli zwyciężasz, staniesz się filarem. Obojętnie, czego doświadczysz w życiu, jakie próby i pokuszenia spotkasz na swojej drodze – nigdy nie stracisz wiary. Będziesz w stanie wytrzymać wszystko, obojętnie, co cię spotka.

Jednak to nie jest takie proste – raz zdobyć zwycięstwo i już stać się filarem. Nie, ale jest napisane: „Kto zwycięży, tego uczynię filarem.” To jest proces. Ten, kto zwycięży i zwycięża raz za razem. To jest zwycięskie życie.

Twoja wierność w próbach i pokuszeniach formuje cię na podporę, która będzie coraz mocniejsza. Wtedy będziesz częścią Bożej świątyni, która jest opisana w Objawieniu Jana, rozdział 21. Staniesz się filarem, który może wzmocnić, nosić i posilać innych. Będziesz pożytecznym narzędziem w ręku Boga.

Obojętnie, czego doświadczysz w życiu, jakie próby i pokuszenia napotkasz na swojej drodze – nigdy nie stracisz wiary.

Jezus pragnie nas na własność

Nowe Jeruzalem to Oblubienica Chrystusa. (Objawienie Jana 21,2,9-11) Pisząc na tobie imię Boga, imię nowego Jeruzalem i swoje, nowe imię – Jezus uważa cię za swojego! To jest znak przynależności. Jeżeli walczyłeś z grzechem, wytrwałeś i zwyciężyłeś nad nim, dokładnie tak, jak On to czynił, gdy był tutaj na ziemi i miał ciało i krew tak jak my, wtedy należysz do Jezusa i Jego Ojca. Wspaniałość takiej obietnicy nie można z niczym innym porównać!

Siódma fantastyczna obietnica: Zasiądzie ze mną na moim tronie

Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.” (Objawienie Jana 3,21)

Rządzić razem z Jezusem

Boża łaska dała ci możliwość, by być częścią oblubienicy Chrystusa! Jako członek oblubienicy będziesz siedział z Nim na Jego tronie oraz sądził i rządził Ziemią! Mądrość, której potrzebujesz, by móc to czynić, można znaleźć tylko w tym, czego się nauczyłeś, prowadząc zwycięskie życie. (Przypowieści Salomona 1,3-4)

Jeżeli chodzi o to, ile mądrości zdobędziesz, to jest to zależne w zupełności od ciebie samego. Otrzymujesz niezliczoną ilość możliwości w twoim życiu, by zwyciężyć nad grzechem. Każde pokuszenie jest możliwością, by wzrastać więcej w cnotach Chrystusowych i zwiększyć swoją wieczną zawartość.

Jeśli chodzi o to, ile mądrości zdobędziesz, to zależy tylko od ciebie samego.

Osobiście nie chcę być tym ostatnim, który tak ledwie tam wejdzie ze słabym światłem gwiazdy. Pragnę świecić, jak blask słońca! Jest to jedyny właściwy sposób, by podziękować Bogu i oddać Mu chwałę za to niewiarygodnie, niewypowiedzianie wspaniałe życie i wieczność, do której nas powołał oraz za Jego niezawodną, nieprzemijającą miłość i dobroć.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.