7 fantastycznych określeń Wszechmogącego Boga

7 fantastycznych określeń Wszechmogącego Boga

Pouczający wgląd w Bożą wszechmoc.

Pouczający wgląd w Bożą wszechmoc.

Jaki właściwie jest Bóg? Jego wspaniałość jest tak wielka, że nikt, kto Go zobaczył, nie mógłby żyć. (II Księga Mojżeszowa 33,20) Bóg jest tak wszechmocny, ponad wszelkie nasze zrozumienie, że nie potrafimy zrozumieć głębi Jego istoty. Jest ona znacznie większa niż stosunek całego wszechświata do maleńkiej mrówki.

Ale Bóg objawił się dla nas i dał nam mały wgląd w swoją wspaniałość – jak jasne światło, które świeci poprzez szczelinę w drzwiach. Czytając Biblię, możemy trochę zasmakować w cudzie niezgłębionej wielkości i wspaniałości, jaką jest Bóg.

Bóg jest miłością

Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.” (I List Jana 4,7-8)

Bóg jest miłością. Nawet najbardziej zatwardziały ateista może to powiedzieć. Ale zrozumieć głębię Jego miłości, to coś innego. Bóg miłuje ludzi bardziej niż ktokolwiek może to zrozumieć. On ma myśli pełne pokoju i nadziei dla każdego z nas. (Księga Jeremiasza 29,11)

Bóg miłuje nie tylko chrześcijan. On miłuje wszystkich ludzi

Pomyśl o tych siedmiu miliardach ludzi na świecie. Każdy z nich coś robi: chodzi po parku, tankuje paliwo do samochodu, śmieje się, płacze, odczuwa ból, kocha kogoś. Boże wola względem każdego człowieka z tych siedmiu miliardów ludzi jest taka, by dać im przyszłość i natchnąć ich nadzieją – od tych najbardziej bogobojnych ludzi, aż po zupełnie zatwardziałych grzeszników.

Nie ma ludzi, którymi Bóg się nie interesuje. On miłuje nie tylko chrześcijan, lecz miłuje wszystkich. Za każdym razem, kiedy o tym myślę, uderza mnie to, jak fale uderzają o brzeg. Bóg mnie miłuje. A dlaczego stworzył ziemię? Ponieważ mnie miłuje. Dlaczego przebacza moje grzechy? Ponieważ mnie miłuje. Dlaczego sprawia, że wszystko w moim życiu służy ku najlepszemu? Ponieważ mnie miłuje.

Im więcej myślę o tym, jak wielka musi być ta miłość, tym bardziej jestem zmuszona, by ją odwzajemnić.

Nigdy nie będę w stanie pojąć prawdziwej głębokości tej fantastycznej Bożej miłości i troski o swoje dzieło stworzenia. Ale mogę wierzyć w to i po części doświadczać tego. Im więcej myślę o tym, jak wielka musi być ta miłość, tym bardziej jestem zmuszona, by w ten lub inny sposób odwzajemnić ją w moim własnym życiu. Wszystko, co czynię, czynię dla mojego Boga, ponieważ On mnie miłuje. I On dał mi wszystko.

Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość, będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w święta.” (Księga Sofoniasza 3,17)

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ewangelia Jana 3,16)

Bóg jest sprawiedliwy

Sprawiedliwy jesteś, Panie, i prawe są sądy twoje.” (Psalm 119,137) Bóg zawsze jest sprawiedliwy. Każda decyzja, którą podejmuje i każde działanie, które wykonuje są właściwe i sprawiedliwe. On nie robi błędów i nie jest niesprawiedliwy.

Bóg nie robi różnicy miedzy ludźmi. (List do Rzymian 2,11) Nawet chrześcijanie nie mają większych ulg niż inni ludzie. Wszyscy będą sądzeni według tych samych standardów – Bożych, duchowych praw. Możemy o tym przeczytać w Liście do Rzymian 2,12-16.

Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że sąd, który otrzymał, jest niesprawiedliwy.

W historiach biblijnych raz za razem możemy widzieć Bożą sprawiedliwość. Kiedy Bóg planował zniszczyć miasta Sodomę i Gomorę, obiecał Abrahamowi, że oszczędzi je, jeżeli znajdzie tam chociaż dziesięciu sprawiedliwych. (I Księga Mojżeszowa 18,22-32) Ale tylu sprawiedliwych tam nie było. Unicestwienie tych miast było więc sprawiedliwe.

Gdy wszystko zostanie już powiedziane i uczynione, Bóg zasiądzie na swoim tronie i będzie sądził każdego według jego uczynków. (II List do Koryntian 5,10) Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że sąd, który otrzymał, jest niesprawiedliwy. Wszyscy zostaną wynagrodzeni lub ukarani z wielką precyzją. Bóg sądzi sprawiedliwie.

Bóg chętnie przebacza

Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.” (I List Jana 2,1)

Bóg uczynił to tak prostym, jak tylko możliwe, by otrzymać przebaczenie i tym samym doświadczyć Bożej dobroci i Jego doskonałej woli.

Przebaczenie może być czymś, co łatwo wziąć za pewnik. Ale nie możemy zapomnieć, jak fantastyczne jest przebaczenie. Któż z nas nie uczynił lub nie wypowiedział czegoś, czego później żałował? Niektóre błędy mogą pozostawić plamy w twoim życiu, jak kawa wylana na białą bluzkę. Nieważne, jak bardzo próbujesz i pragniesz cofnąć czas – nie potrafisz tego uczynić!

Ale Bóg w swojej nieskończonej miłości przebacza, przebacza i przebacza. Są pewne warunki, by otrzymać przebaczenie (Ewangelia Mateusza 6,15; Dzieje Apostolskie 3,19) – jednak pomimo tego, nie jest trudno je otrzymać. Bóg uczynił to tak łatwym jak tylko możliwe – by otrzymać przebaczenie i tym samym doświadczyć Bożej dobroci i Jego doskonałej woli. A to przebaczenie jest absolutnie doskonałe. Jeżeli nam przebaczono, to mamy przebaczone nasze winy i jesteśmy ponownie czyści. Zupełnie tak, jak czyste arkusze papieru, które można zacząć zapisywać od nowa.

Kiedy pomyślimy o tym, czym właściwie jest grzech i w jaki sposób Bóg na niego patrzy, to w zasadzie jest niesamowite, że Bóg tak często nam przebacza. Kiedy grzeszymy, wtedy nie tylko niszczymy samych siebie i innych wokół nas, ale jest to także osobista zniewaga wobec Boga, ponieważ my, jako Jego stworzenie, sprzeciwiamy się doskonałemu planowi, jaki On ma względem nas.

Każdy grzech, który zostanie wymazany, jest kolejnym powodem do tego, by nigdy więcej nie zgrzeszyć.

Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano.” (Psalm 130, 3-4) Przebaczenie jest rzeczywiście czymś, co powinno pobudzić nas do bogobojności i większej bojaźni przed Bogiem. To powinno uczynić nas tak bardzo wdzięcznymi Bogu za Jego dobroć, że zaczynamy bać się tego, by zgrzeszyć przeciwko Niemu. Każdy grzech, który zostanie wymazany jest kolejnym powodem do tego, by nigdy więcej nie zgrzeszyć. Pomyśl, jak dobrym jest Bóg, który ciągle – raz za razem – nam przebacza.

Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze.” (Psalm 103,10-12)

Bóg jest cierpliwy

A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą, na wzór Jezusa Chrystusa.” (List do Rzymian 15,5)

Bóg jest także Bogiem cierpliwym. On czeka na nas. On jest bardzo cierpliwy. To byłoby właściwe i sprawiedliwe, by posłać nas wszystkich na śmierć, ponieważ zgrzeszyliśmy i postąpiliśmy przeciwko Jego prawom i doskonałemu planu stworzenia. Ale Bóg dał nam dar – niezasłużony dar – drogę z powrotem do Niego. Poprzez Jezusa Chrystusa możemy osiągnąć boską naturę i żyć przez całą wieczność w harmonii razem z Nim. (II List Piotra 1,4)

W Swej nieskończonej cierpliwości, Bóg jest chętny by nam przebaczyć, chętny, by z nami iść, by nas uczyć i raz za razem karcić, kiedy idziemy drogą do Niego. Jako ludzie jesteśmy z natury uparci, zapatrzeni w siebie, słabi i głupi, bez naturalnego wyczucia Bożej woli i mądrości. Musimy przyznać, ze nasz postęp i rozwój często jest bardzo wolny, z wieloma niepowodzeniami. Ale, dopóki mamy usposobienie i serce, które chce służyć Bogu, On nigdy się nie podda. Praca, którą w nas rozpoczął, zostanie dokończona – obojętnie, ile czasu to zajmie. (List do Filipian 1,6)

Boża sprawiedliwość oznacza także, że dał nam wolną wolę i nigdy nie zmusza nas, by coś uczynić.

Boża cierpliwość jest ogromna. Bożym pragnieniem i tęsknotą jest, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Przez cały dzień wyciąga On Swoją rękę, byśmy mogli ją uchwycić. (Księga Izajasza 65,2) Ale Boża sprawiedliwość oznacza także, że dał nam wolną wolę i On nigdy nie zmusza nas, by coś uczynić. Jeżeli uparcie wybieramy, by raz za razem odtrącać Jego dobroć, to w końcu Bóg musi powiedzieć: „W porządku, masz co chciałeś” i pozwala nam żąć zło, które sami zasialiśmy (Psalm 81,11-12; Księga Izajasza 6,9-10)

„Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski.” (Psalm 145,8)

Bóg jest żarliwy

„Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.” (List do Rzymian 1,18) Bóg jest miłością. On jest cierpliwy i sprawiedliwy. On jest także żarliwy. Jego gniew nie jest skierowany na ludzi, lecz na grzech. Ponieważ Boża miłość do ludzi jest bardzo wielka, więc nienawidzi wszystko, co niszczy Jego dzieło stworzenia nienawiścią, która jest równie głęboka, jak jego miłość. Są to dwa aspekty strony tej samej sprawy.

Bóg pozwala ludziom podjąć decyzję, by służyć Jemu, zamiast grzechowi.

Bóg nienawidzi grzechu, ponieważ wie, jaką ma wyniszczającą moc. On widzi, jak grzech uszkadza, skaża i niszczy Jego doskonałe dzieło stworzenia. On rozumie wszelki ból i cierpienie, które przychodzi z tego powodu. Bóg chce całkowicie i na zawsze pozbyć się grzechu.

Właśnie teraz jest czas łaski; czas, który Bóg wybrał, by ludzie oddzielili się od swoich grzechów. On pozwala ludziom podjąć decyzję, by służyć Jemu zamiast grzechowi. Teraz jest czas, by wykorzystać tę niesamowitą moc Bożego gniewu i wyczyścić wszelki grzech, który mieszka w tobie. Niech pali cię jak ogień.

Jakże szatan śmiał skazić doskonałe Boże stworzenie! Jakże śmie doprowadzać ludzi do kłótni, niecierpliwości, kłamstwa, zatroskania, niemoralnego seksu i wszystkich innych grzechów, które powodują tak wiele zniszczeń w człowieku! Jakże śmie wszczynać wojny, stwarzać zarazy, głód czy ataki terrorystyczne i wszelkie inne zło, które robi! Jakże śmie próbować wyrwać nas z miłosiernych rąk Bożych? Jeżeli czujesz w sobie tą palącą nienawiść do grzechu, pomyśl tylko, jak Bóg to musi odczuwać – On, który rozumie o wiele więcej niż ktokolwiek kiedykolwiek myślał i czuł.

On jest także niesłychanie cierpliwy i miłosierny względem dusz, które tęsknią za tym, by się Jemu podobać.

Boży gniew nie jest niesprawiedliwy. Niczego nie musimy się bać. On jest niesłychanie cierpliwy i miłosierny względem dusz, które tęsknią za tym, by Jemu się podobać. Bóg chętnie patrzy na takich ludzi. Ale nie możemy pozwolić, by ktoś nas zwiódł lub wykorzystał. My musimy wykorzystać czas, by zostać uwolnionym od grzechu.

Przyjdzie dzień, gdy czas łaski się skończy. Wtedy Bóg wyciągnie swoją rękę i zakończy z grzechem na zawsze. Kto jednak wybrał, by pozostać mocno w swoich grzechach, zostanie unicestwiony razem z nimi.

Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.” (List do Galacjan 6,7)

Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów.” (List do Efezjan 5,6)

Bóg jest wszechmogący

„Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości.” (Księga Izajasza 40,28-29)

Bóg może wszystko uczynić. On stworzył niebo i ziemię jednym swoim słowem. On tchnął życie w Adama i stworzył człowieka. Stworzył wiatr i wodę, gwiazdy i planety, stworzył cały wszechświat. On jest w stanie uczynić wszystko, co zechce.

Jego władza i moc sięga daleko poza nasze zdolności zrozumienia.

Bóg ma moc, by przebaczyć grzechy i podnieść ludzi ze śmierci. I jeszcze więcej niż to: On ma moc, by zachować ludzi od grzechu i doprowadzić ich do zwycięskiego życia w Chrystusie. (List do Rzymian 16,20) Wszystko, o co się modlisz zgodnie z wolą Bożą, otrzymasz. Bóg w swojej mocy może dać ci zwycięstwo nad twoimi wrogami, mądrość, cierpliwość, miłość i pokorę, i On nie zwleka, by dać to tym, którzy się o to modlą. (Ewangelia Jana 14,13)

I jeszcze więcej niż to: On ma moc, by zachować ludzi od grzechu.

Nie ma grzesznika, który by był tak biedny, że Bóg nie mógłby go zabawić, ani też żaden grzech nie jest za wielki dla Niego, by nie mógł go przebaczyć.

Jeżeli przyjmiesz Ducha Świętego, to On napełni cię ogromna mocą i da ci siłę, by służyć Bogu tak, jak nigdy dotąd. Duch będzie przepływał przez twoje serce, zmysł i ciało i da ci pełnię mocy, by zakończyć z grzechem.

Ta moc jest o wiele większa niż grzech. Tylko oddaj się Bogu, bądź Mu posłuszny i pozwól, by Jego moc uwolniła cię w zupełności.

Bóg się nie zmienia i jest wieczny

„Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!.” (Psalm 90,2)

Jego prawa i miłość i Jego drogi są te same dzisiaj jak wtedy, gdy stwarzał ziemię.

Bóg nie jest zależny od kaprysów opinii publicznej ani nastrojów fałszywego, zdegradowanego społeczeństwa. Jego prawa i miłość oraz Jego drogi są takie same dzisiaj, jak były wtedy, gdy stwarzał ziemię. I tak będzie aż do wieczności, na zawsze.

Przykazania i moralne prawa, które tysiące lat temu Bóg dał ludowi izraelskiemu, są tymi samymi prawami, które mamy respektować dzisiaj. Bóg dał nam te same prawa i oczekuje, abyśmy według nich żyli teraz i przez całą wieczność.

„A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem.” (II Księga Mojżeszowa 3,14) Bóg jest wszechmocny i Jego władza jest absolutna.

Jego wola przynosi doskonały pokój, radość i harmonię wszystkim tym, którzy są Mu posłuszni. Ta harmonia będzie trwać aż do wieczności. Boża miłość, sprawiedliwość, cierpliwość i Jego władza i moc nigdy się nie zmienią ani nie zmniejszą. Bóg się nie zmienia. On jest doskonały. I takim będzie na zawsze.

Bóg wyciąga Swoją rękę do ciebie, by dać ci przyszłość i nadzieję. Czy ją uchwyciłeś?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.