Czy liczymy nasze dni?

Czy liczymy nasze dni?

Apostoł Paweł mógł złożyć świadectwo: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem.” A jakie będzie twoje świadectwo?

3 min ·

Mądrość polega na szukaniu woli Bożej

Mojżesz, pisząc Psalm 90, zastanawiał się nad tym, jak szybko przemija życie i wielokrotnie stwierdza, że jest ono bardzo krótkie (zobacz wersety 4-9). Następnie podsumowuje: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (Psalm 90,12). Paweł również napomina nas w podobny sposób: „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.” (List do Efezjan 5,15-17). Staranie się o to, by czynić Bożą wolę, jest najmądrzejszym przedsięwzięciem, jakie możemy podjąć na tej ziemi. Jeśli tak czynimy, otrzymamy serce pełne mądrości.

Jezus szukał tej mądrości za dni swojego życia w ciele: „Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi.” (List do Hebrajczyków 10,5-7). Dał również takie świadectwo: „Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.” (Ew. Jana 5,30).  Jedyne o czym myślał, to było czynienie woli swojego Ojca.

W jaki sposób prowadzimy nasze życie?

Wszystkie listy Nowego Testamentu zostały napisane, aby pomóc wierzącym odnaleźć wolę Bożą. Na przykład Jan daje nam takie napomnienie: „Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.” (I List Jana 2,15-17). A w Liście Piotra również czytamy słowa, które wyznaczają nam jasny kierunek: „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi.” (I List Piotra 2,21-23) Te napomnienia oraz wiele innych zostało napisanych w Biblii po to, aby doprowadzić nas do poznania woli Pana względem nas samych.

Jeśli postanowimy w ten sposób liczyć nasze dni, czeka nas obfita nagroda w życiu wiecznym. Apostoł Paweł, który przez wiele lat prowadził życie w ten sposób, pod koniec swojego życia dał takie świadectwo: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego”. (II List do Tymoteusza 4,7-8)

Obyśmy przez resztę naszych dni nauczyli się liczyć każdy dzień jako ten, który przeżyjemy mądrze, starając się z całego serca czynić wolę Bożą.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.