26 wersetów Biblijnych, które mogą nas wzmocnić podczas pandemii COVID-19

26 wersetów Biblijnych, które mogą nas wzmocnić podczas pandemii COVID-19

W tym niepewnym i trudnym czasie pandemii COVID-19, możemy zwrócić się do Słowa Bożego, aby znaleźć w nim pocieszenie.

W tym wyjątkowym czasie pandemii koronawirusa/COVID-19, pokusa, by się bać, martwić, obawiać i stresować, może być bardzo wielka. Być może mamy wszelkie powody ku temu, by żyć w niepewności i strachu – niezależnie, czy dotyczy to naszego zdrowia, pracy, naszych finansów, naszej izolacji, czy naszych najbliższych. Jednak teraz mamy możliwość, by uwierzyć i trzymać się mocno Słowa Bożego. Jest bardzo wiele wersetów Biblijnych na temat bojaźni i zmartwień, które mogą dać nam pocieszenie, jakiego nigdzie indziej nie jesteśmy w stanie znaleźć.

Prawdą bowiem jest, że mamy po swojej stronie największą moc, jaka istnieje we wszechświecie. Bóg Wszechmogący, Stwórca całego świata, trzyma nas w swojej dłoni! Jeśli tylko Jemu zaufamy, to On będzie nas wzmacniał i przeprowadzi nas przez wszystko. Dowodzą tego poniższe wersety Biblijne.

Wszystkie poniższe wersety Biblijne mogą stać się bronią do walki, kiedy jesteś kuszony do strachu, lęku i zmartwień. Trzymaj się mocno tych obietnic od Pana, a żadna sytuacja nie będzie w stanie wytrącić cię z odpocznienia – niezależnie od tego, jak mocno będziesz kuszony.

 1. „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości.” (II List do Tymoteusza 1,7)
 2. „Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.” (Psalm 121,5)
 3. „Pan jest ze mną, nie lękam się, cóż może mi uczynić człowiek?” (Psalm 118,6)
 4. „Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.” (Psalm 23,4)
 5. „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” (Księga Jozuego 1,9)
 6. „Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.” ( Mateusza 10,29-31)
 7. „Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże! Jak wielka jest ich liczba!” (Psalm 139,16-17)
 8. „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (List do Hebrajczyków 11,1)
 9. „A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?” ( Mateusza 6,27)
 10. „Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.” (I List Piotra 1,7)
 11. „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” (I List do Koryntian 10,13)
 12. „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!” (Przypowieści Salomona 3,5)
 13. „A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe.” (Mateusza 19,26)
 14. „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” (List do Filipian 4,6-8)
 15. „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” (List do Rzymian 8,26-28)
 16. „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” (I List Piotra 5,7)
 17. „Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” (Księga Izajasza 40,31)
 18. „Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ew. Mateusza 6,32-33)
 19. „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.” (Księga Izajasza 26,3)
 20. „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.” (Ew. Mateusza 11,28-30)
 21. „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29,11)
 22. „Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.” (Dzieje Apostolskie 17,27)
 23. „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.” (List do Hebrajczyków 13,5)
 24. „Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma.” (Księga Izajasza 49,16)
 25. „Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.” (Psalm 125,1)
 26. „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 4,19)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.