Bóg cudów – wiara i uzdrowienie

Bóg cudów – wiara i uzdrowienie

Mamy Boga, który słyszy nasze modlitwy i który ma moc nas uzdrowić.

Możemy bezpiecznie odpocząć w wierze, ponieważ Bóg, który jest Bogiem cudów, słyszy nasze modlitwy. On jest Bogiem wszechmogącym – nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez Jego woli.

Pewien mężczyzna, który od wielu lat leżał chory – wstał, wziął swoje łoże i odszedł zdrowy. (Ewangelia Jana 5,1-17)

Jezus włożył palce do uszu głuchoniemego mężczyzny oraz dotknął się jego języka, a następnie westchnął i rzekł: „Otwórz się!” i wtedy jego uszy się otworzyły, język się rozwiązał i potrafił poprawnie mówić. (Ewangelia Marka 7,32-35)

Apostoł Piotr powiedział do męża, który leżał sparaliżowany od ośmiu lat: „I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus; wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał.” (Dzieje Apostolskie 9,32-35)

„A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów … Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet.” (Dzieje Apostolskie 5,12-15)

W Biblii mamy wiele przykładów uzdrowienia. Ale czy te cuda istniały tylko w przeszłości? Czy również dzisiaj Bóg uzdrawia choroby ludzi? Co tak właściwie Biblia mówi o uzdrowieniu?

Wiara w Boga wszechmogącego

Na początkach chrześcijaństwa, kiedy zaczął powstawać Zbór, Bóg czynił takie cuda, by wzmocnić wiarę swoich uczniów. Ale wspólny mianownik leży w jednym słowie – wiara. Żadne uzdrowienie nie może się dokonać bez wiary w Boga, który jest mocny, by nas zbawić. (Księga Sofoniasza 3,17) Jezus powiedział do chorej kobiety, która dotknęła się Jego szaty: „A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej.” (Ewangelia Marka 5,34)

Żadne uzdrowienie nie może się dokonać bez wiary w Boga, który jest mocny, by nas zbawić.

Bóg jest mocny uzdrowić nas również teraz, w tym czasie, w którym żyjemy. „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się.” (Księga Malachiasza 3,6). Moc, która jest w Nim działa teraz tak samo, jak w dawnych czasach.

Czyste sumienie przed Bogiem

Apostoł Jakub pisze: „Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” (List Jakuba 5,14-16)

Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni.” Niech Boże światło świeci nad twoim życiem. Dobrze wiesz, czy stoisz czysty przed Bożym obliczem czy też świadomie ukrywasz coś, czego nie chcesz oddać. Uzdrowienie nie może nastąpić, jeżeli masz jakiś ukryty grzech. Wyznanie swojego grzechu i odwrócenie się od niego może przynieść uzdrowienie. Tutaj nie jest napisane, że wyznanie grzechów gwarantuje uzdrowienie. Przyznanie się jest raczej warunkiem uzdrowienia. Jeżeli jest coś, co oddziela ciebie od Boga, coś, co przeszkadza twojemu duchowi być czystym, wtedy trzeba się tego pozbyć. Dotyczy to zarówno tych, którzy mają doskonałe zdrowie, jak i tych, którzy są chorzy.

Jeżeli jesteś szczery sam ze sobą, jeżeli oczyszczasz samego siebie i porządkujesz swoje sprawy, wtedy wszystko będzie dobrze.

Choroba nigdy nie jest podstawą do tego, by oskarżać siebie lub kogoś o niesprawiedliwość. Dotyczy to zarówno cierpień fizycznych jak i psychicznych. Możesz dręczyć się pytaniami: „Dlaczego Bóg mnie w ten sposób ukarał? Co zrobiłem lub robię źle?” Jeżeli jesteś szczery przed samym sobą, jeżeli oczyszczasz się i porządkujesz swoje sprawy, wtedy wszystko będzie dobrze.

Bóg nas wysłuchuje

Bóg odpowiada nam, gdy modlimy się do Niego. Jednak musimy się pogodzić z faktem, że On nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy w taki sposób, jak tego oczekujemy. W Liście Jakuba jest napisane „A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego …” Choroba może nas prowadzić do różnego rodzaju pokuszeń – do niecierpliwości, niepokoju, lęków, narzekania, itp. Jeżeli wykorzystamy te możliwości, by zostać zbawionym od tych grzechów, wtedy Bóg wykona swoją pracę w nas, która niekoniecznie zostałaby wykonana, jeżeli byśmy nie chorowali. Próby, które napotykamy, mogą wzmocnić nasze połączenie z Bogiem. I w ten sposób zostajemy zbawieni! Zbawieni od grzechu, który mieszka we wszystkich ludziach, a który jest tą największą i najpoważniejszą chorobą.

Mamy Boga, który słyszy nasze modlitwy i nie jest obojętny względem nas. Bojuj więc dalej! Wierz w Boga cudów!

Jeżeli jesteś posłuszny temu, co jest napisane w Liście Jakuba i modlitwy wiary są zanoszone przed Boże oblicze, wtedy On bierze te modlitwy pod uwagę. One poruszają Jego serce. Bóg nas miłuje i życzy nam tego, co najlepsze. On słucha i nasłuchuje, a w swoim czasie działa. Mamy Boga, który słyszy nasze modlitwy i nie jest obojętny względem nas.

Czasami uzdrowienie następuje momentalnie. W mgnieniu oka ze szponów śmierci, aż do pełni zdrowia. Innym razem prawie nie można zauważyć, że strzałka z choroby w kierunku zdrowia zaczęła się przesuwać. Czasami „cud” wykonywany jest rękami twojego lekarza. Ale nigdy nie wątp w to, że Bóg słyszy twoje modlitwy. „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Bojuj więc dalej! Wierz w Boga cudów!

W II Księdze Królewskiej, 20 rozdział, możemy przeczytać historię o królu Hiskiaszu. Był on chory i bliski śmierci. Wtedy prorok Izajasz przyszedł do niego i powiedział: „Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył.” Ale Hiskiasz modlił się do Boga i Bóg szybko zawrócił Izajasza z powrotem do Hiskiasza z wiadomością: „Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż, uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do twojego życia piętnaście lat …” Bożym planem było to, że Hiskiasz miał umrzeć, ale jego modlitwy i łzy poruszyły Boże serce.

Doskonały pokój w Bogu

Możemy nauczyć się polegać na Bogu tak, że będziemy mieć doskonały pokój w Nim. On jest w stanie nas zbawić od różnych chorób i od grzechu, który jest tą najgorszą chorobą ludzkości.

Wykorzystaj okoliczności, które daje ci Bóg, by stać się podobnym do obrazu Jego Syna.

Wierz w to, że w Bożych rękach wszystko jest dokładnie tak, jak być powinno. W chorobie czy w zdrowiu zabiegaj o to, by wstępować w ślady Jezusa i zwyciężać nad grzechem. Wykorzystaj okoliczności, które daje ci Bóg, by stać się podobnym do obrazu Jego Syna. (List do Rzymian 8,29) A gdy nadejdzie czas, by odejść do domu Pana i być razem z Nim, to ciesz się! To nie jest śmierć na wieki, lecz wieczne życie z Bogiem!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.