Boże myśli – pokój, nadzieja i przyszłość

Boże myśli – pokój, nadzieja i przyszłość

Wszelkie myśli Boże zmierzają w tym kierunku, aby nam, ludziom, dać pokój, nadzieję i przyszłość.

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Księga Jeremiasza 29,11). Boże myśli o nas ludziach, bez wątpienia są pozytywne. Wszelkie Boże myśli o nas ludziach, są myślami o pokoju, nadziei i przyszłości.

Kiedy myślimy o Bożym działaniu w całym planie zbawienia widzimy, że wszędzie przewija się pokój, nadzieja i przyszłość. Każde z dziesięciorga przykazań, które Bóg dał ludziom przez Mojżesza, zostało darowane tylko w tym celu, by dać nam pokój, nadzieję i przyszłość.

Boże myśli są myślami pozytywnymi

Niektóre z przykazań są połączone z obietnicami i mówią wyraźnie o przyszłości: „Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.” (List do Efezjan 6, 2-3). Napady rabunkowe, morderstwa i cudzołóstwo prowadzi do niepokoju, lęku, beznadziei i braku perspektyw! „O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!” mówi prorok Izajasz (Księga Izajasza 48,18).

Boże pozytywne myśli prowadzą do działania

Podczas wędrówki z Egiptu do Kraju Obiecanego, Bóg wprowadził lud Izraelski w wiele ucisków i prób nie po to, by ich dręczyć i nie dlatego, że myślał o niedoli i nieszczęściu, ale „… aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu” (V Księga Mojżeszowa 8, 16). Bóg nie był w stanie dobrze czynić i prowadzić lud izraelski zanim nie zobaczył, że w ich sercach mieszka szczera chęć ku temu, by przestrzegać Jego przykazań (V Księga Mojżeszowa 8,2).

Bóg pracuje z każdym człowiekiem, z każdym narodem i z każdym ludem. Z historii świata widzimy, że wojny i katastrofy prowadziły ludzi w kierunku Boga, w stronę zbawienia, pokoju i pokuty. „On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie” (Księga Joba 36,15).

„O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!” Iz. 48, 18

Aniołowie tak śpiewali pasterzom na polach Betlejemskich: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Ewangelia Łukasza 2,14). Jezus chodził wokoło i czynił dobrze, uzdrawiał chorych oraz pomagał ludziom w biedzie, aby dać im pokój, nadzieję i przyszłość. Boże pozytywne myśli prowadzą do działania. Myśl o pojednaniu, jako jedna z Bożych myśli sprawiła, że Bóg posłał Swojego Syna na ziemię, by Jezus oddał swoje życie za nas. To dało ludzkości wielkie możliwości rozwoju i wieczną perspektywę w ich codziennym życiu tutaj na ziemi!

Największe Boże dzieło!

Przez to, że codziennie bierzemy na siebie krzyż, Boże pozytywne myśli realizują się w naszym życiu

Jednak to, co jest największe w zbawiennym dziele Jezusa, to otwarcie nowej i żywej drogi. Dzięki temu stało się możliwe dla nas ludzi, w ciele i krwi przezwyciężyć niepokój i nienawiść -przezwyciężyć naszą naturę, która stwarza niepokój.

Apostoł Paweł pisze o Żydach i poganach w Liście do Efezjan 2,14-17: „Albowiem On (Jezus) jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni (…) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń.”

Kiedy codziennie bierzemy na siebie swój krzyż – krzyż, na którym wrogość w ciele zostaje uśmiercona, Boże pozytywne myśli są realizowane w naszym życiu – pojawia się pokój, nadzieja i przyszłość. Boże myśli o nas staną się naszymi myślami o innych ludziach, z którymi mamy do czynienia – a wtedy życzymy im wszystkiego najlepszego teraz i na wieki!
Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju” (Psalm 37,37).

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.