Co Biblia mówi o dniu ostatecznym?

Co Biblia mówi o dniu ostatecznym?

Przeczytaj o tym, co wydarzy się w tym dniu, gdy wszyscy będą musieli stanąć przed sądem Chrystusowym.

Dzień ostateczny zwany jest również jako Dzień Sądu Ostatecznego. To będzie ostatnie wydarzenie, zanim Bóg unicestwi stare niebo i starą ziemię, które są skażone z powodu grzechu. Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, ale wpierw musi zniszczyć wszystko to, co może doprowadzić nowe stworzenie do grzechu.

Diabeł został wrzucony do jeziora ognistego. Tam też znajdzie się zwierzę i fałszywy prorok (Antychryst), gdy Jezus przyjdzie z powrotem na ziemię i przezwycięży ich – zanim rozpocznie się Tysiącletnie Królestwo. To będzie wieczna kara za ich grzech i sprzeciw wobec Boga. Wtedy nadejdzie czas, że Bóg będzie sądził ludzi i zadecyduje, kto zostanie wrzucony do jeziora ognistego, a kto będzie godny zająć miejsce na nowej ziemi.
Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.” (II List do Koryntian 5,10)

Myśl o czasach ostatecznych nie musi budzić w nas lęku. Przeczytaj artykuł o tym, jak najlepiej przygotować się na dzień, w których spotkamy Jezusa!

Oblubienica i męczennicy

Ludzie, którzy należą do Oblubienicy Chrystusa, unikną tego sądu, ponieważ stali już przed sądem Chrystusowym w swoich codziennych okolicznościach. Pozwolili, by Boże światło świeciło w ich sercach, aby mogli zobaczyć grzech i niesprawiedliwość, którą mieli pokonać. Z własnej, wolnej woli wyznali swój grzech, podjęli walkę przeciwko niemu i zostali oczyszczeni krwią Jezusa. Przyjęli nie tylko przebaczenie grzechów, ale używali mocy Ducha Świętego, by przezwyciężyć wszelki grzech.

Stali przed sądem Chrystusowym w swoich codziennych okolicznościach

Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.” (I List do Koryntian 11,31-32)

Męczennicy są także zwolnieni z tego sądu – przeszli przez wielki ucisk, przeciwstawili się zwierzęciu, nie przyjęli na siebie znaku zwierzęcia i zostali zabici z powodu swojej wierności. (Objawienie Jana 13,15-17) Zostali już wypróbowaniu i mogli panować razem z Jezusem w Tysiącletnim Królestwie. (Objawienie Jana 20,4)

Otwarte księgi

I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” (Objawienie Jana 20,11-15)

Swoim życiem każdy z nas pisze księgę. Wszystko jest skrupulatnie rejestrowane.

Boże notatki są bardzo dokładne. Jezus mówił, że będziemy musieli zdać sprawę z każdego niepotrzebnego słowa. Swoim życiem każdy z nas pisze księgę. Wszystko jest skrupulatnie rejestrowane. Pomyśl, jak to będzie, gdy Bóg zacznie przeglądać nasze wspomnienia. Jeżeli zgrzeszyliśmy, mamy jeszcze możliwość – póki żyjemy – by się nawrócić i otrzymać przebaczenie grzechów. Wtedy Bóg wymaże nasze grzechy i nigdy więcej o nich nie wspomni. A kiedy księga zostanie otwarta, zdamy sprawę tylko z dobrych uczynków, które czyniliśmy.

Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.” (List do Hebrajczyków 10,17)

Sprawiedliwy sąd

„I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.” (Ewangelia Mateusza 25,31-46)

Wszyscy zostaną wezwani, by tego dnia stanąć przed wielkim białym tronem, nawet te miliony ludzi, którzy nie wiedzieli ani nie słyszeli o prawach Bożych ani o ewangelii. Bóg stworzył każdą poszczególną osobę z czymś bardzo ważnym – z własnym sumieniem. Prawa dobra i zła są zapisane w sercu i sumienie powinno kierować postępowaniem każdej osoby. Dlatego też ludzie mają coś, z czego zdadzą sprawę, gdy Bóg będzie sądził ukryte sprawy ludzkie. Jeżeli w jakiejś dziedzinie nie mieli zrozumienia, co jest dobre a co złe, to nie zostaną za to osądzeni. (List do Rzymian 2,12-16)

Prawa dobra i zła są zapisane w sercu i sumienie powinno kierować postępowaniem każdej osoby.

Wtedy Jezus powie: „Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? ” (Ewangelia Mateusza 25,35-37)

Chociaż byli zupełnie nieświadomi tego, że służyli Jezusowi swoimi uczynkami, On im powie: „Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.” (Ewangelia Mateusza 25,34) Jest to ich nagroda za to, że naśladowali głos sumienia i byli posłuszni prawom, które są zapisane w sercach ludzi.

A chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.” (List do Rzymian 2,10-11)

Do wszystkich tych, którzy zatwardzili swoje serca i postępowali wbrew swojemu sumieniu oraz czynili to, co złe, mimo tego, iż widzieli, że jest to złe, Jezus powie: „Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.” (Ewangelia Mateusza 25,41)

Godzina sądu

I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” (Objawienie Jana 20,14-15) Nic dziwnego, że Jezus powiedział, byśmy się cieszyli z tego, że imiona nasze zostały zapisane w Księdze Żywota!

Wtedy rachunek zostanie wyrównany i wszystko będzie postawione na właściwym miejscu. Grzech i śmierć znikną na zawsze! Precz z wszelkim cierpieniem i nędzą! Wśród wszelkich cierpień i niedoli, pomimo zwodzącej mocy szatana, Bóg w swojej mądrości zakończył pracę nad Oblubienicą, męczennikami i trzodą, która została zgromadzona po prawicy Jezusa. Są to ludzie, którzy są zapisani w Księdze Żywota i pragną żyć na wieki z Ojcem i Synem w nowym Niebie i na nowej Ziemi.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.