Co Biblia mówi o szatanie?

Co Biblia mówi o szatanie?

Co tak właściwie Biblia mówi o szatanie?

Szatan jest strasznym stworzeniem. Jest przedstawiany jako odrażająca dla oka istota, z rogami, ogonem, widłami itd. Taki obraz szatana jest nam najbardziej znamy. Jeżeli jednak popatrzymy na to, co Biblia mówi, zobaczymy, jak błędne jest to zrozumienie.

Mając taki wizerunek szatana, jesteśmy w wielkim błędzie. W Księdze Ezechiela 28,12-19 jest opisany jego prawdziwy wygląd: „Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna … Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej … Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony …

To nie jest wcale podobne do typowego obrazu szatana, jaki ma większość ludzi. On był namaszczonym cherubem; należał do najważniejszych aniołów. Przechadzał się po niebie, jako postać najwyższej rangi na najwyższej pozycji. Został stworzony przez Boga i był doskonale piękny.

Upadek szatana

Szatan jednak odwrócił spojrzenie od swojego Stwórcy i zaczął podziwiać stworzenie – samego siebie. „Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności” (Księga Ezechiela 28,17). Zrodziła się w nim chęć panowania, był dumny i zaczął się wywyższać. Pragnął postawić samego siebie w miejsce Boga. Swoimi kłamstwami zwiódł jedną trzecią zastępów niebieskich, które stanęły po jego stronie.

O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści” (Księga Izajasza 14,12-15).

Problem zaczął się od tego „ja chcę”. Szatan odwrócił się od Boga i zaczął szukać swojej własnej woli, zamiast słuchać głosu Bożego. Kiedy postawi się swoją wolę ponad Bożą wolą, to tak, jakby się mówiło, że Boża wola nie jest doskonała. Od momentu, gdy szatan wypowiedział: „Ja chcę” rozpoczął się grzech. Bóg nazwał samego siebie imieniem „JESTEM” (II Księga Mojżeszowa 3,14). On nie dał tego imienia nikomu innemu. Każdy więc, kto pragnie być kimś wielkim sam w sobie, wejdzie w konflikt z Bogiem i zostanie odrzucony.

I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie” (Objawienie Jana 12,7-9).

Gdy szatan wypowiedział słowa: „Ja chcę” pojawił się grzech.

Szatan jako książę tego świata

W ten sposób szatan został zrzucony z nieba i nie może już dłużej kwestionować absolutnej Bożej dobroci, mądrości i miłości. Boża wola jest jedyna i doskonała. Szatan został zrzucony i otrzymał władzę nad ziemią, a jego zamiarem jest ustanowić samego siebie jako boga tego świata. Ziemia przestała być pod bezpośrednią kontrolą Bożą, lecz weszła pod panowanie szatana, który praktycznie rzecz biorąc, otrzymał cztery ręce, by robić to, co tylko chce. Jezus nazywa szatana „władcą tego świata” (Ewangelia Jana 12,31),  a Apostoł Paweł nazywa go „bogiem tego świata”. (II List do Koryntian 4,4). W tym jest Boży plan, by objawić fałszywość grzechu i jego zwiedzenie. Trzeba udowodnić i postawić ponad wszelką wątpliwość, że droga szatana prowadzi tylko do śmierci i zniszczenia.

Szatan wykorzystuje wrodzoną dumę człowieka, aby zająć go samym sobą i własną wielkością

Większość ludzi na tym świecie nie jest świadoma tego, że „tkwią w złym” (I List Jana 5,19). Szatan wykorzystuje wrodzoną dumę ludzi, aby ich zająć samymi sobą i własną wielkością. To wpływa na wszystkie aspekty ludzkiego życia. Jego celem jest uczynić ludzi pewnych siebie i swoich ludzkich zdolności tak, aby wykluczyć u nich wszelką potrzebę szukania Boga. On nie jest zainteresowany tym, by sprawiać światu ból, lecz by wszystko poddać pod swoje panowanie. On nadal szepce kłamstwa w uszy każdego człowieka oraz sieje pychę i powątpiewanie – akurat w ten sam sposób, jak to czynił, gdy był w niebie.

Przeciwnicy szatana

Mimo to, Bóg wyciąga rękę i powstrzymuje szatana przed wykonaniem w całości jego planów. Posłał Swojego Syna, Jezusa, by wytorował nową drogę, którą ludzie mogliby iść i naśladować Jezusa. Na całej ziemi istnieją ludzie, którzy zrezygnowali ze swojej własnej woli, by naśladować swojego Zbawiciela i którzy wierzą w doskonałą wolę Bożą. Te wierne dusze tworzą razem Boży Zbór. I ta grupa jest cierniem w oku szatana. On pracuje nad tym, by w sercach ludzi zasiać powątpiewanie, dumę, rozłamy i co tylko może, by odwrócić serca ludzi od Boga.

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (I List Piotra 5,8). On desperacko szuka; pragnie mieć zupełną kontrolę nad tą ziemią i atakuje gdzie tylko może, by zrealizować swój plan. Ale dla wszystkich tych, którzy mają serce dla Boga, jest możliwe przeciwstawić się diabłu.

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego … Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się” ( List do Efezjan 6,10-17).

To są ci, którzy przez swoją wierność pokazują, że Boża dobroć jest doskonała

Dzięki tej mocy, która jest dostępna, na całej ziemi są ludzie, którzy przeciwstawiają się oszustwom szatana, zwyciężają grzech i świecą jak światło w tym złym i ciemnym świecie. Są to ci, którzy przez swoją wierność pokazują, że Boża droga jest doskonała, podczas gdy reszta ludzkości udowadnia swoim postępowaniem, że droga szatana, to dumne „ja chcę” prowadzi tylko do zniszczenia. Ta ziemia przeminie, jednak wola Boża ostanie się na wieki. Szatan, ten wielki zwodziciel, zostanie w końcu wrzucony do jeziora ognistego na wieki wieków (Objawienie Jana 20,10).

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.