Co tak właściwie Biblia do nas mówi przez słowo „wierzyć”?

Co tak właściwie Biblia do nas mówi przez słowo „wierzyć”?

Jeżeli rzeczywiście wierzysz w to, co jest napisane w Biblii, to zaczniesz działać! Wiara nie jest pasywnym uczuciem.

3 min ·

Jeżeli rzeczywiście wierzysz w to, co jest napisane w Biblii, to zaczniesz działać! Wiara nie jest pasywnym uczuciem.

Wiara to coś więcej niż intelektualne przyznanie, że Biblia jest prawdą. Wiara to także coś więcej niż zrozumienie, że Biblia jest inspirowana przez Boga. Wierzyć oznacza wiarę w to, że Bóg żyje, jest aktywny i bardzo zainteresowany moim życiem.

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (List do Hebrajczyków 11,6). Tutaj jest napisane, że Bóg istnieje, a nie, że kiedyś istniał! Przeczytaj cały 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, a zobaczysz, w jaki sposób w Starym Testamencie bohaterzy wiary przezwyciężali ogromne przeszkody i wielkie problemy dzięki swojej wierze. Służyli żywemu Bogu, który w niesamowity sposób im pomagał.

Wiara nie jest pasywna

Wiara w Boga zmusza cię do działania tak, jak jest napisane w ostatniej części tego 6 wersetu Listu do Hebrajczyków „… i że nagradza tych, którzy go szukają.” Bohaterzy wiary szukali Boga i byli bardzo aktywni w swoim działaniu: „Przez wiarę zbudował Noe arkę …” (List do Hebrajczyków 11,7). Również dzisiaj musimy pilnie szukać Boga przez czytanie z wiarą i proste posłuszeństwo Jego Słowu wierząc, że On wynagrodzi nasz trud.

Dzisiaj także musimy pilnie szukać Boga przez czytanie z wiarą i proste posłuszeństwo Jego Słowu wierząc, że On wynagrodzi nasz trud.

W jaki sposób Bóg wynagradza tych, którzy pilnie Go szukają? Jest na to w całej Biblii wiele przykładów. Jeśli na przykład przeczytamy II List Piotra 1,4 zobaczymy, że Bóg dał nam „… drogie i największe obietnice …” i że przez te obietnice mamy  „stać się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość”.

Drogocenna obietnica

Otrzymać dział w boskiej naturze to wspaniałe wynagrodzenie, a nie tylko coś mistycznego. Boska natura to po prostu owoce Ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość – o których możemy czytać w Liście do Galacjan 5,22-23. Innym sposobem opisania boskiej natury jest życie Jezusa, które może objawić się w naszym śmiertelnym ciele (II List do Koryntian 4,11)

Jeżeli chcemy otrzymać owoce Ducha, potrzebne jest działanie i posłuszeństwo. Musimy „unikać skażenia (uciekać od skażenia – w norw. tłum.), jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość” (II List Piotra 1,4). Musimy zawsze nosić w sobie śmierć Jezusa (II List do Koryntian 4,10). Ten proces, kiedy pozbywamy się grzechu, który w nas mieszka i zostajemy napełniani Owocami Ducha, jest fundamentem, esencją Nowego Przymierza.

Jezus zwyciężył i umożliwił Tobie i mnie, byśmy w ten sam sposób mogli zwyciężyć.

Przez swoją żywą wiarę, bohaterzy wiary w Starym Testamencie doświadczali potężnej Bożej mocy, aby unicestwić swoich nieprzyjaciół i wrogów. W Nowym Przymierzu Bóg uczynił coś o wiele wspanialszego: W ciele Jezusa unicestwił grzech, który mieszka w ludzkiej naturze (List do Rzymian 8,3). Bóg nie zmuszał Jezusa; Jezus sam wierzył i był posłuszny Ojcu we wszystkich okolicznościach swojego życia.

Jezus zwyciężył i umożliwił Tobie i mnie, byśmy w ten sam sposób mogli zwyciężyć (Objawienie Jana 3,21). On może zupełnie nas zbawić!

A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego” (Ewangelia Marka 9,23).

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.