Co to znaczy mieć łaskę?

Co to znaczy mieć łaskę?

Jaki jest zamysł daru łaski Jezusa? Czy łaska jest czymś, co otrzymuję, by zakryć swoje grzechy, czy też oznacza coś zupełnie innego?

Wiele mówi się o łasce, ale co to właściwie oznacza „mieć łaskę”?

Łaska oznacza przebaczenie:

Po pierwsze, łaska oznacza przebaczenie. Łaska jest niezwykle wspaniałym darem, który otrzymujemy, gdy wyznamy nasze grzechy i nawrócimy się oraz przyjmiemy Jezusa, jako naszego Zbawiciela. Bez tego daru bylibyśmy zgubieni i potępieni na zawsze. Jezus był w stanie raz na zawsze zapłacić za nasze grzechy dzięki temu, że tutaj na ziemi prowadził życie czyste i nienaganne, ani razu nie popełniając grzechu, chociaż był kuszony.
(List do Efezjan 1,7)

„Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody (…)” (Dzieje Apostolskie 3,19)

W Starym Przymierzu ludzie również otrzymywali przebaczenie grzechów poprzez składanie ofiar ze zwierząt, jednak nie mogli otrzymać pomocy, by zaprzestać grzeszyć. To było zamknięte koło – grzeszenie, przebaczanie, grzeszenie i przebaczanie. W Nowym Przymierzu otrzymaliśmy lepszą nadzieję  – nastały czasy ochłody! Jezus zwyciężył w każdym pokuszeniu i dzięki temu otworzył nam nową i żywą drogę. Najpierw przebaczył nam grzechy, jakie popełniliśmy oraz dał nam czystą kartę, a teraz uczy nas zwyciężać w pokuszeniach tak, jak On zwyciężył. (List do Hebrajczyków 10,20)

Łaska oznacza pomoc:

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (List do Hebrajczyków 4,16)

Stosowna pora to moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy kuszeni do grzechu. Zanim upadniemy w grzech, mamy możliwość przyjść do tronu łaski (w modlitwie) i prosić o pomoc naszego Zbawiciela, który również był kuszony, podobnie jak my. Jezus daje nam pomoc i łaskę przez Ducha Świętego, byśmy mogli zwyciężyć – zanim upadniemy!

Bez względu na to, jak bardzo jestem związany grzechem – jeśli pragnę naśladować Chrystusa i zapierać się grzechu, jaki zostaje mi objawiony przez Ducha Świętego, to otrzymam wystarczająco łaski, by zostać całkowicie uwolniony i osiągnąć zwycięstwo.

Łaska oznacza czas:

„A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci, oto teraz czas łaski, oto teraz czas zbawienia.”
(II List do Koryntian 6,1-2)

Jeśli to czytamy i odczuwamy tęsknotę i pragnienie zwycięstwa nad grzechem, wciąż mamy łaskę nad naszym życiem. Jednak ten czas łaski nie jest nieograniczony i nie wiemy, ile czasu nam zostało. Dzisiaj jest czas łaski; dzisiaj mamy możliwość przyjść do tronu łaski, by otrzymać pomoc i zostać zbawionymi (uwolnionymi). Możemy prowadzić zwycięskie życie, nie będąc już dłużej niewolnikami swoich chęci i własnego samolubnego „ego”. Nie pozwól, by dzień dzisiejszy był nadaremno.

Pokorni otrzymują łaskę:

Bóg daje łaskę pokornym. (List Jakuba 4,6) Muszę przyznać, że absolutnie nie jestem w stanie być dobrym i czystym we własnej sile. Muszę przyznać, że jestem całkowicie zależny od pomocy Chrystusa, jeśli pragnę przezwyciężyć złe skłonności w sobie. Jedynie wtedy, gdy pozostanę w takim pokornym i uniżonym stanie, Bóg może dać mi łaskę.

Łaska oznacza również, że wszystko, co osiągnąłem w swoim duchowym rozwoju, a nawet w tym, co ziemskie, otrzymałem od Boga. On dał nam swojego Syna, dlatego też tylko Jemu należy się wszelka cześć i chwała.

Łaska oznacza, że możliwe jest wstrzemięźliwe, sprawiedliwe i pobożne życie:

„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.” (List do Tytusa 2,11-14)

Więc co to znaczy mieć łaskę?

Łaska oznacza przebaczenie. Łaska oznacza pomoc i moc, by zwyciężyć nad wszelkim grzechem, który Bóg nam objawia. Łaska oznacza czas, by pracować nad własnym zbawieniem. Ta łaska jest dostępna dla wszystkich, którzy są chętni, by uniżać samych siebie oraz przyjąć Jezusa, jako Pana i Zbawiciela i otrzymać przebaczenie. Jest ona dostępna codziennie przy tronie łaski dla wszystkich, którzy chętnie uniżają samych siebie oraz wołają do Boga o pomoc i siłę, by pokonać podnoszący się w nich grzech. Dzisiaj jest czas łaski.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.