Co to znaczy wierzyć w Boga?

Co to znaczy wierzyć w Boga?

Wierzyć w Boga oznacza wierzyć, że On istnieje i że Jego Słowo jest prawdziwe. Oczywiście to ma wpływ na nasze codzienne życie…

Wierzyć w Boga oznacza żyć według Jego słów

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.” (List do Hebrajczyków 11,6)

Jeśli w to wierzę, to jestem w odpocznieniu. Wiara nie oznacza, że odczuwam czy rozumiem, iż tak jest. Wiara oznacza, że buduję swoje życie na Słowie Bożym, kieruję się według Słowa Bożego i wiem, że to Bóg, który wypowiedział te słowa, kieruje moim życiem i nagradza.

Wierzyć w Boga oznacza tylko Jemu się podobać

„Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy.” (List do Efezjan 6,5-8)

Wierzyć oznacza nakierować swoje życie według tych Słów. Ten, kto chce się przypodobać ludziom, nigdy nie otrzyma odpocznienia, jeśli jednak wierzę, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, wtedy mam odpocznienie. „wiedząc, że każdy (…) otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni.”(List do Efezjan 6,8). Tak więc to, co ludzie czynią, nie ma żadnego znaczenia dla nas, którzy wierzymy. Dobro, które czynimy, otrzymamy z powrotem od Pana. To powinno wystarczyć tym, którzy wierzą.

Wierzyć w Boga oznacza żyć w ukryciu przed Jego obliczem

„Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (Ew. Mateusza 10,26)

„Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy (…)” (List do Hebrajczyków 4,3). Jeśli naprawdę wierzymy, że Bóg istnieje i wszystko, co czynimy w ukryciu, zostanie objawione, wtedy możemy być zachowani od wszelkiego zła, do którego jesteśmy kuszeni. Nie trudno jest więc czynić dobro w ukryciu.

Żyj przed obliczem Boga! Niczego nie żądaj ani nie oczekuj od ludzi, bo to prowadzi tylko do rozczarowania i walki. Żyj dla Boga i: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.”
(List do Filipian 4,6-7)

To jest Słowo Boże. Wierzyć oznacza nakierować swoje życie według Słowa Bożego wiedząc, że Bóg istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają.

Kiedy opuszczasz miłość, zaczynasz obwiniać i oskarżać swoich bliźnich, a powodem jest to, że nie wierzysz. Gdy niesprawiedliwość przejmuje ster w twoim życiu, wtedy miłość staje się zimna. (Ew. Mateusza 24,12) Wiara, że Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają, zawodzi. Nie wierzysz dłużej, że wszystko służy ku dobremu tym, którzy miłują Boga i że każdy otrzyma
z powrotem dobro, jakie uczynił. Tylko ci ludzie, którzy budują się w wierze, mogą zostać zachowani w miłości, a bez zachowania się w miłości, nie będziemy przygotowani na przyjście Jezusa.

Dla tych wszystkich, którzy wierzą, uciski stają się krótkotrwałe i lekkie, gdyż przynoszą im przeogromną obfitość wiekuistej chwały. (II List do Koryntian 4,17)
Wtedy będziemy przygotowani.

Artykuł ten po raz pierwszy został opublikowany pod tytułem „Wierz, że Bóg istnieje” w zborowym czasopiśmie BCC „Ukryte Skarby” w grudniu 1963 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.