Czy Jezus Chrystus przyszedł w ciele?

Czy Jezus Chrystus przyszedł w ciele?

W jakim ciele przyszedł Chrystus? Dlaczego ma to tak wielkie znaczenie?

„Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.” (I List Jana 4;2) „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.” (II List Jana 7)

W dzisiejszych czasach jest to zupełnie normalne, że ci, którzy nazywają się wierzącymi, zaprzeczają temu, iż Chrystus przyszedł w ciele. Mówią, że miał ciało takie, jak aniołowie lub jak Adam przed upadkiem, czy też boskie ciało, itd. Wszystkie te twierdzenia zaprzeczają temu, że Chrystus przyszedł w ciele.

„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.” (List do Hebrajczyków 2;14-15)

To nie jest inne ciało

Gdyby ciało Chrystusa było takie, jak Adama przed upadkiem, diabeł nie mógłby zostać unicestwiony przez śmierć, gdyż przed upadkiem Adam nie znał śmierci ani diabła. Nie bał się śmierci, więc bojaźń nie trzymała go w niewoli, dlatego też nie odczuwał potrzeby uwolnienia.

Chrystus nie przywdział również natury aniołów, „Przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.” (List do Hebrajczyków 2;16-18)

Czy przed upadkiem Adam cierpiał w jakikolwiek sposób, gdy był kuszony? Nie, on się poddał pokusie; a ten, kto grzeszy, nie cierpi w pokuszeniu; ludzie bowiem wolą grzeszyć, niż cierpieć. (Księga Joba 36;21) Jednak Chrystus cierpiał w pokuszeniach, ponieważ sprzeciwiał się własnej woli w swoim ciele. Każdy, kto jest pociągany przez własne chęci i pożądliwości, jest kuszony. (List Jakuba 1;14)

Niektórzy twierdzą, że Chrystus nie miał ciała z chęciami i pożądliwościami, które by Go pociągały i nęciły. Gdyby tak było, nie miałby ciała i krwi, jak my, a gdyby nie miał takiego ciała, ani krwi, jak my, nie byłby też kuszony tak, jak my, a tym samym nie mógłby być naszym współczującym i pełnym zrozumienia arcykapłanem w próbach i pokuszeniach.

Zaprzeczanie temu, że Jezus przyszedł w ciele sprawia, że Jego dzieło jest obracane wniwecz

We wszystkim musiał upodobnić się do swoich braci. Jacy więc są Jego bracia, jakie mają ciało? Czy mają ciało aniołów? Czy aniołowie potrzebowali uwolnić się od bojaźni przed śmiercią? Nie, ale pokolenie Abrahama tak.

Z jakiego więc powodu ludzie nie przyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele? Pochodzi to wyłącznie z tego, że są wrogami krzyża Chrystusowego oraz nie wierzą, że mogą stać się podobni do Niego w Jego ciele i śmierci. (List do Filipian 3;10 i 18)

Właśnie w tym objawia się duch Antychrysta – nie przyznaje, że Chrystus przyszedł w ciele. Wtedy całe dzieło Chrystusa, Jego cierpienia, śmierć oraz arcykapłańska służba obracana jest wniwecz. Ten duch panuje i jest mocny – nawet w tak zwanych wolnych zgromadzeniach chrześcijańskich.

W jaki sposób Jezus może uwolnić nas od władzy śmierci

„Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele.” (List do Rzymian 8;3)

Bóg potępił grzech w ciele. W jakim ciele grzech został potępiony? Czy to stało się w ciele Kowalskiego, Nowaka, czy Zielińskiego? Nie, stało się to w ciele Chrystusa.

Chrystus przezwyciężył wszelki grzech w ciele, poddając zawsze swoją wolę pod wolę Bożą.”…wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.” Nie jako ja chcę, ale jak Ty. W ten sposób zniweczył to, co sprawiało, że ciało było bezsilne i co czyniło zakon niemożliwym do wypełnienia.

Pytanie brzmi, jak to jest z ludźmi według ciała, czy panują nad grzechem? Nie, to grzech panuje nad ludźmi. Kto więc jest panem: ten, który rządzi i panuje, czy ten, nad którym ktoś ma władzę? To jest oczywiste, że ten, który rządzi i panuje. Chrystus przezwyciężył grzech w ciele, bo właśnie z powodu grzechu Bóg posłał Go na ziemię (List do Rzymian 8;3) Dlatego też uwolnił nas spod władzy śmierci i mocy diabła oraz sprawił, że żądania zakonu mogą wypełnić się również w nas – którzy chodzimy według ducha.

Chrystus przezwyciężył grzech w ciele, śmierć oraz wszelką władzę diabła. To jest owoc tego, że przyszedł w ciele; a dla nas, którzy wierzymy, te tajemnice są bogatym źródłem pocieszenia, wyzwolenia i uwolnienia od wszystkiego tego, co wcześniej nas wiązało.

Jest to skrócona wersja artykułu opublikowanego po raz pierwszy w zborowym czasopiśmie BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w maju 1915 roku. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.