Czy wielbisz swojego Stwórcę? Czy tylko stworzenie?

Czy wielbisz swojego Stwórcę? Czy tylko stworzenie?

Bóg powiedział „Niech się stanie!” i stworzył cały wszechświat. Powinniśmy miłować Go i przynosić chwałę tylko Jemu! On może również w nas stworzyć coś zupełnie nowego!

Kiedy Bóg tworzył wszechświat – działo się to po prostu na Jego polecenie. „Niech się stanie!” – mówił i od razu powstawały różne rzeczy. Czynił wszystko tak, jak się Jemu podobało, według swojej woli i wszechmocy.

„(…) ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z Twojej woli zostało stworzone
i zaistniało.”
 (Objawienie Jana 4,11)

Wielbij Stwórcę

Wszelka chwała, uwielbienie i cześć należą do Stwórcy.
„(…) czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć?”
(List do Hebrajczyków 12,9). Powinniśmy miłować Boga, czcić Go i tylko Jemu służyć! Powinniśmy wielbić Go i zwracać szczególną uwagę na Jego słowa oraz w każdym, najdrobniejszym szczególe być posłuszni tym Słowom, uważając Jego i tylko Jego za godnego czci i uwielbienia!

Jednak większość ludzi, zamiast być posłuszni Bogu, służyć Jemu, czcić
i uwielbiać Go, postępują tak, jest napisane w Liście do Rzymian 1,25: „Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć,
i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki, Amen.”

Wielu ludzi – w większym lub mniejszym stopniu tak postępuje. Podziwiają
i uwielbiają wszelkie stworzenie – jego inteligencję, piękno, wpływy, bogactwo, osiągnięcia i talenty – zamiast czcić i wysławiać Boga. To sprawia, że stają się skłonni do: ubóstwiania ludzi, zazdrości, niemoralności seksualnej, pożądliwości, dumy, niewdzięczności, są związani tym, co inni sobie o nich pomyślą i wiele, wiele więcej. Jeśli jednak spojrzymy wyżej – ponad to, co zostało stworzone – na Stwórcę wszystkiego, to zobaczymy, że jedyną wartość i znaczenie ma to, co zostało użyte dla chwały Bożej!

Jeśli uniżymy samych siebie przed Nim i będziemy posłuszni Jego twórczemu Słowu, wtedy zakończymy z wszelkim grzechem! Wszystko to, co On w nas stworzył, może zostać użyte zgodnie z Bożym zamiarem tak, by Jego wola została wykonana na ziemi tak samo, jak w niebie i Jego imię zostało uwielbione.

Podziwianie stworzonych rzeczy, a nie Stwórcy, nie ma sensu. Nie istniałoby nic, gdyby Wszechmocny Stwórca tego nie stworzył.
„(…) Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz.”
(Ew. Mateusza 4,10) Tylko niewielu ludzi oddaje prawdziwą cześć i wielbi Boga – Stwórcę. Oby było więcej, dużo więcej świadomego wielbienia Boga!

Nowe stworzenie!

Zadziwiającym faktem dotyczącym stworzenia jest to, że Bóg powtarzał tylko trzy słowa: „Niech się stanie!” i wtedy od razu coś się pojawiało!

Teraz, w czasach Nowego Przymierza, Bóg ponownie tworzy coś nowego. Tym razem tworzy coś w nas! „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem (…)” (II List do Koryntian 5,17)

Jeśli wierzymy w to, wtedy Bóg czyni tak, jak to czynił na początku – mówi: „Niech się stanie,” a rezultat będzie stosowny do naszej wiary. Słowo: „(…) według wiary waszej niechaj się wam stanie” jest wypełnione.
(Ew. Mateusza 9,29)

Czy wierzysz, że możesz przezwyciężyć swoje chęci i pożądliwości? Wtedy się tak stanie! Bóg, który stworzył niebo i ziemię, stworzy czystość tam, gdzie wcześniej była nieczystość! On może stworzyć miłość tam, gdzie kiedyś panowała złość, zadowolenie tam, gdzie wcześniej była zazdrość, pokój
i radość, gdzie kiedyś był lęk i niepokój. To nie dzieje się przez magię, lecz wtedy, gdy z cierpliwą wytrwałością, dzięki mocy Ducha Świętego zwyciężamy  grzech za każdym razem, gdy jesteśmy kuszeni.

„Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.” (List do Hebrajczyków 10,36)

Do przemyślenia:

Czy możesz pomyśleć o sytuacjach, w których nieświadomie czcisz stworzenie, zamiast Stwórcy?

Czy jest coś w twoim życiu, co trudno ci przezwyciężyć? Czy wierzysz, że Bóg, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co w nich jest, może stworzyć coś nowego w tobie?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.