Czy wiesz, kim jest Jezus?

Jezus zapytał swoich uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” Okazało się, że ludzie nie wiedzieli kim On był. (Ew. Mat. 16; 14).

Napisane przez Jaap G. Littooij

Jezus zapytał swoich uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Ew. Mat. 16; 14). Okazało się, że ludzie nie wiedzieli kim On był.

 Jezus zapytał swoich uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (…)A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.” (w.16-17).

Człowiek z krwi i ciała

Jezus był zwyczajnym człowiekiem z krwi i ciała, z pokolenia Dawidowego. (Rzym. 1; 3). Był mało znaczący i atrakcyjny (Iz.53; 2). Nawet uczniowie nie wiedzieli kim On był. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że Jezus nosił w sobie krzyż codziennie przez 30 lat, przezwyciężywszy wszelki grzech (Ob. Jana 3; 21), do którego był kuszony (Hebr.4; 15). Bóg, w tym czasie, mógł bezgranicznie objawić się w Jezusie. Długo zanim nastąpiła śmierć na krzyżu Golgoty, działała w Nim inna, ukryta śmierć na krzyżu w ciele (Łuk. 9; 23), tak iż żywe Słowo Boże stało się w Nim ciałem i zamieszkało wśród nich (Ew. Jana 1; 14). „Bóg z nami” stało się prawdą.

Piotr otrzymał objawienie z nieba, gdy dla innych było ono ciągle zakryte. Zobaczył, że tenże człowiek był żywym Synem Bożym, Chrystusem, obiecanym Mesjaszem. Jezus nazwał Piotra błogosławionym. Wszyscy, dla których objawi się Chrystus, stają się niesamowicie szczęśliwi.

Objawienie o Jezusie

Piotr nie był nauczonym w Piśmie. Natomiast apostoł Paweł tak. Jednak dopiero po nawróceniu Paweł powiedział, że przyjął ewangelię Bożą, gdzie Bóg „objawił mu Syna swego”, i że ani przez chwilę nie radził się ciała i krwi”. Gal. 1; 16. Nie odgrywa żadnej roli, czy jesteśmy wykształceni, czy nie, gdyż bez objawienia od niebiańskiego Ojca, Jezus pozostanie dla nas nieznanym, mimo iż wychowaliśmy się jako chrześcijanie, znający dobrze fakt, że Jezus został ukrzyżowany na Golgocie.

Dlaczego więc nie wszyscy otrzymują objawienie o Jezusie i dlaczego jest tyle różnych, fałszywych o Nim poglądów? Kto może przyjąć objawienie od Boga w niebie? Jeden z uczniów Jezusa zapytał się kiedyś: „Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu?”, a Jezus mu odpowiedział: „Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.” (Ew. Jana 14; 21, 23).

Jezus nie objawia się światu, mimo że człowiek może uważać się chrześcijaninem i śpiewać o Jezusie. Objawia się za to tym, którzy chcą przestrzegać Jego przykazań z miłości do Jezusa, miłując Go ze serca; tacy nie są ze świata. Oni są wiernymi, tak jak mówi Pismo. Wystrzegają się świata i księcia tego świata oraz dochodzą do rozwoju. „Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego(…)” Ef.4; 13.

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.