Czy wiesz, kim jesteś?

Czy wiesz, kim jesteś?

Czy jesteś świadomy tego, że zostałeś wybrany przez Boga i jesteś królewskim kapłaństwem, Jego ludem nabytym? Jakie to ma dla ciebie znaczenie?

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” (I List Piotra 2,9)

Jesteście rodem wybranym.

Jesteście królewskim kapłaństwem.

Jesteście narodem świętym, ludem nabytym.

Zostaliście powołani z ciemności.

Zostaliście powołani do Jego cudownej światłości.

Jesteście powołani, by rozgłaszać Jego cnoty

Bóg powołał cię i zna twoje imię

Czy wierzysz w to? Czy otrzymałeś wiarę, że ten werset napisany jest o tobie? Wierzysz, że Bóg myślał o tobie, zanim położył fundamenty ziemi i zaplanował twoje życie na długo przedtem, nim się urodziłeś? (List do Efezjan 1,4; Psalm 139)

Jeżeli naprawdę wierzysz, że jesteś królewskim kapłaństwem – kapłanem Boga, wtedy będziesz trzymał się z dala od wszelkiego zła na tym świecie. Już dłużej nie musisz się bać tego, co ludzie myślą lub mówią o tobie; należysz do Boga. Możesz zostać odłączony od tych okropnych duchów, które chcą cię pociągnąć w dół do tych najniższych stron świata. (II List do Koryntian 6,16-18)

Możesz iść przez życie i nosić swoje powołanie, jak koronę: jesteś duchem wiecznym, zostałeś wybrany przez Boga i jesteś drogocenny, stworzony do niebiańskich rzeczy. Wtedy sprawy tego świata tracą swój blask, ponieważ ich ciemność i oszustwo są jawne dla ciebie. Bóg powołał cię do swojej cudownej światłości.

Uda ci się!

Żyjesz na tym świecie i musisz w nim egzystować. W szkole, w pracy, gdziekolwiek jesteś, spotkają cię sytuacje, które sprawiają, że jesteś kuszony. Jeśli jednak stale jesteś świadomy tego, że masz wysokie i święte powołanie, to da ci moc, by:

 • Odejść od nieczystych rozmów, plotek czy obmawiania
  (List do Efezjan 5,4; List Jakuba 3,6);
 • Być ukryty w Nim i nie poddawać się presji rówieśnikówpotrzebie rywalizacji, czy też niskiej samoocenie
  (I List do Koryntian 12,4-6);
 • Odwrócić się od pop kultury, dla której to, co złe w oczach Bożych uważane jest za zupełnie normalne
  (Psalm 1,1);
 • Być uprzejmym, pełnym szacunku i miłości względem innych – nauczycieli, szefów, współpracowników, rodziców czy innych osób, z którymi masz do czynienia w codziennym życiu –chociaż wszyscy wokół ciebie nie zachowują się tak
  (List do Filipian 2,3; List do Kolosan 3,12-14);
 • Odpłacać dobrem za zło (List do Rzymian 12,21);
 • Nie zazdrościć grzesznikom (Przypowieści Salomona 23,17);
 • Żyć przed Bożym obliczeme zamiast martwić się tym, co ludzie myślą o tobie. (I List Piotra 1,24-25);
 • Być odważnym i nieustraszonym (V Księga Mojżeszowa 31,6);
 • Znosić pogardę i hańbę dla Jego imienia. (Hebrajczyków 13,13);
 • Przezwyciężyć lenistwo, narzekanie, własne słabości, arogancję, itd.;
 • oraz dużo, dużo więcej.

„Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie.” (List do Filipian 2,15)

Zbliż się do Boga

Jeśli w codziennym życiu chcesz zachować swoje powołanie, musisz uzbroić się Słowem Bożym – zanim wyjdziesz z domu. Wiesz, że spotkasz różne sytuacje w życiu, a wraz z nimi pokuszenia. Wyjdź na świat zdecydowany, z już podjętymi decyzjami: dzisiaj będę służył tylko Bogu i przezwyciężę wszystko, co może prowadzić mnie do czegoś innego. (Ew. Łukasza 4,8)

Wzmacniaj się w ciągu dnia. O każdej porze dnia możesz prowadzić wewnętrzny dialog z Bogiem. Przyjdź do tronu łaski, gdy jesteś w potrzebie. Kiedy to konieczne, znajdź ciche miejsce, gdzie możesz modlić się i wołać do Boga lub usiąść z Jego Słowem, aby się wzmocnić. (List do Hebrajczyków 4,16; Psalm 1,2-3)

Bóg cię zna, miłuje i zawsze jest z tobą

Możesz odczuwać, że jesteś bezsilny i niemal pozbawiony nadziei w twoich pokuszeniach. Jednak Bóg nie powołał cię do wielkich rzeczy, ani nie pozostawi cię, byś radził sobie z nimi sam. On czyni dla ciebie dużo więcej! Jest zawsze z tobą, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, wzmacnia cię i pragnie, byś wybrał i czynił dobro. Niezależnie od tego, jak mocno i jak często jesteś kuszony, niezależnie od tego, jak bardzo szatan próbuje cię przekonać, byś się poddał – Bóg jest mocniejszy i da ci wszystko, czego potrzebujesz, by być zwycięzcą! [kimś więcej, niż zwycięzcą – ang. tłumacz.] (List do Rzymian 8,37)

„Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.” (Księga Izajasza 43,1-2)

Bóg zna ścieżkę, którą masz iść jako uczeń, zna wodę i ogień, jakich będziesz doświadczał. On trzyma cię w Swojej dłoni i nigdy cię nie zapomni ani nie opuści. Szatan może ryczeć, jak lew, lecz ty możesz mu się przeciwstawić, mocny w wierze, gdyż Bóg Wszechmogący jest źródłem twojej mocy, ochroną i pomocą.
(Księga Jozuego 1,5; I List Piotra 5,8-9)

Bóg zawsze poprowadzi cię do zwycięstwa w Chrystusie, a twoje życie będzie zwiastować to, co Bóg może uczynić w tych, którzy do Niego należą i wierzą w Niego.
(II List do Koryntian 2,14;  List do Rzymian 8,28)

Należysz do Boga. Uwierz, że te słowa należą do ciebie, a będziesz w stanie czynić potężne rzeczy w Nim.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.