Czy zostałeś stworzony dla innego świata?

Czy zostałeś stworzony dla innego świata?

Syjon symbolizuje tęsknotę ludzi poszukujących bezpiecznej ojczyzny. Czy tęsknisz za swoją duchową ojczyzną?

5 min ·

Góra Syjon

„Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego (…)” (List do Hebrajczyków 12,22-24)

Jerozolima, święte miasto Izraelitów, zostało założone i zbudowane w Izraelu na górze Syjon. Żydzi na całym świecie uważają je za swoją stolicę, swoją ojczyznę, gdzie pewnego dnia powrócą. Cała ich tożsamość jest związana z tym miastem; czują, że właśnie do niego należą.

Tak samo jest z nami, którzy jesteśmy duchowym Izraelem. Nie uważamy się za część tego świata, lecz za mieszkańców Królestwa Niebios – niebieskiego Jeruzalem. Jesteśmy tutaj na ziemi tylko przez krótki czas – aż do chwili, gdy będziemy mogli powrócić do naszego prawowitego domu, by na wieki przebywać razem
z Barankiem. (Objawienie Jana 14,1)

Stworzeni dla innego świata

C.S. Lewis napisał: „Jeśli znajdę w sobie pragnienia, których nic na tym świecie nie potrafi zaspokoić, jedynym logicznym wyjaśnieniem jest to, że zostałem stworzony dla innego świata.”

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że zostałeś stworzony dla innego świata? Otrzymałeś niezniszczalne i nieskalane dziedzictwo, które nie przemija i jest zachowane w niebie dla ciebie! (I List Piotra 1,4) Czy dostrzegasz to? Czy widzisz, że to, co zostało przygotowane i zachowane dla ciebie, jest o wiele większe, niż cokolwiek innego na tym świecie?

Błogosławiony niech będzie Bóg, który według swojego obfitego miłosierdzia odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa! (I List Piotra 1,3)

My, którzy zostaliśmy zrodzeni na nowo – do nowego życia
w Chrystusie, mamy duchową ojczyznę na Syjonie. Jesteśmy gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. (List do Hebrajczyków 11,13). Możemy razem z Jezusem powiedzieć, że nasze Królestwo nie jest
z tego świata, gdyż widzimy dużo więcej, niż rzeczy tej ziemi!
(Ew. Jana 18,36) Wykorzystujemy czas na tym świecie, by przygotować się na dzień, kiedy wreszcie staniemy na górze Syjon razem z Barankiem i wszystkimi, którzy byli wierni Jemu. (Objawienie Jana 14,1)

Syjon: niewzruszone Boże mieszkanie

Syjon jest mieszkaniem Boga i nigdy się nie poruszy, nie zmieni ani nie zachwieje. Duch, który tam rządzi, również nigdy się nie zmienia, ani nie dopasowuje do kaprysów i trendów tego świata. Boża prawda i sprawiedliwość są ponadczasowe i doskonałe i to także się nie zmieni. „Bóg jest w nim, nie zachwieje się (…)” Psalm 46,6 (Psalm 132,13-14)

Możemy zapytać: jeśli Syjon jest naszym domem, dlaczego Bóg umieścił nas na ziemi? Wszystko i wszyscy, którym Bóg pozwoli zamieszkać na Syjonie, muszą najpierw przejść próbę i zostać sprawdzeni. Zostaliśmy postawieni na tej ziemi, by przygotować się na wieczność – by stać się mocnymi i nieporuszonymi, jak sam Syjon. Musimy być ugruntowani w wierze, zakorzenieni
w sprawiedliwości i w prawdzie, niezawodni w miłości oraz nieporuszeni w czystości, pokorze, cierpliwości, miłosierdziu i we wszystkim, co dobre. (I List Piotra 1,6-7) Potrzebujemy wstrząśnięcia i przetestowania, aż pozostanie tylko to, czym nie można wstrząsnąć. (List do Hebrajczyków 12,26-29)

Jeżeli nasz wzrok jest skierowany na Syjon, wtedy mamy również niezłomne pragnienie, by tam dotrzeć. Nasz wzrok jest podniesiony ponad wszystko to, co należy do ziemi, a cokolwiek czynimy, wynika z naszej tęsknoty i pragnienia, by dotrzeć do naszej niebiańskiej ojczyzny. Nie marnujemy czasu na zaspokajanie pożądliwości ciała, pożądliwość oczu i pychy życia. (I List Jana 2,16) Wiemy, że nic z rzeczy tej ziemi nas nie jest w stanie nas zaspokoić. (I List Piotra 1,24-25)

Wiele rzeczy na tym świecie przemawia i apeluje do naszej ludzkiej duszy. Jeśli jednak należymy do Syjonu, naszym priorytetem jest szukanie Królestwa Bożego. Wiemy, że wtedy Bóg pobłogosławi nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios oraz da nam wszystko, czego potrzebujemy do naszego życia. (List do Efezjan 1,3; Ew. Mateusza 6,33;)

Nowa, wieczna natura

Możemy być mieszkańcami tego duchowego miasta już teraz, podczas naszego życia na tym bezbożnym i niespokojnym świecie! (List do Filipian 2,15) Tutaj możemy dojść do sprawiedliwości, radości i pokoju. (List do Rzymian 14,17) Bóg jest władcą i Panem na Syjonie i wypisuje swoje prawa – prawa Syjonu w naszych sercach i zmyśle. (Księga Jeremiasza 31,33) Prawa te prowadzą nas przez ciało – pomagają nam znaleźć nasz wewnętrzny grzech i uczą nas, jak go przezwyciężać. Dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, my, którzy należymy do Niego, nigdy nie musimy popełniać świadomego grzechu. Gdy jesteśmy kuszeni, przezwyciężamy grzech przez moc Ducha, a wtedy rodzą się w nas cnoty Chrystusowe. (List do Rzymian 8,29)

Ta nowa natura będzie naszą na zawsze! Jako dzieci Syjonu, pozwalamy się kształcić i formować, jak glina w rękach Garncarza, by wszelkie skazy, zmazy i niedoskonałości zostały usunięte. (Treny Jeremiasza 4, 2) To właśnie prowadzi do harmonijnego
i błogosławionego życia już tutaj na ziemi.

Absolutnie nic nieczystego nie może wejść przez bramy Syjonu do Bożego świętego miasta. Jeśli ktoś próbuje wnieść tam nienawiść, obmowę, zgorzknienie, złość, zazdrość i tym podobne, zostanie zatrzymany przed bramą. Jako mieszkańcy Syjonu, toczymy duchową wojnę przeciwko pożądliwościom ciała, by złączyć się
z innymi mieszkańcami miasta i mieć z nimi społeczność, tworząc ciało Chrystusowe. Jedność i braterstwo panuje wśród tych, którzy przez Jezusa zostali wykupieni, by na wieki zamieszkać razem
z Nim.

Wszyscy duchowi Syjoniści, którzy tęsknią za tą duchową ojczyzną, mogą świadczyć razem z Jezusem: „nadchodzi bowiem władca tego świata, ale nie ma on nic do mnie.” (Ew. Jana 14,30)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.