Czym jest odkupienie?

Czym jest odkupienie?

Zapłatą za grzech jest śmierć, ale dzięki ofierze Chrystusa otrzymaliśmy możliwość wiecznego odkupienia…

2 min ·

Czym jest odkupienie?

To jest bardzo proste: „Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia (…)” (Księga Izajasza 53,5) Jezus odkupił nasze winy. Karę, jaką powinniśmy ponieść, wziął na siebie. To właśnie było tym wielkim dziełem, jakie miało miejsce na Golgocie – i przyniosło nam pokój. To jest odkupienie.

Kim jest Odkupiciel?

Kim jest Odkupiciel? To nasz Orędownik, Jezus Chrystus, który jest sprawiedliwy – On jest „ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.” (I List Jana 2,1-2)

Jezus nie tylko dokonał dzieła odkupienia z grzechu, lecz teraz żyje i siedzi po prawicy Ojca. Jest napisane o Nim, że: stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Nie tylko wykupił nas z grzechów, ale sam stał się odkupieniem. Jakaż to pewność zbawienia!

Co jest rezultatem odkupienia?

Jezus wszedł do świątyni ze swoją własną krwią, wszedł do samego nieba, by stawić się przed Bożym obliczem z powodu nas, dokonawszy wiecznego odkupienia.

Bóg w niebie przyznał się do dzieła, jakie Jezus czynił na ziemi i dlatego krew Jezusa przemawia lepiej, niż krew Abla. Krew Abla wołała do Boga z ziemi i On przeklął Kaina oraz wypędził z ziemi tak, iż stał się tułaczem, gdyż zabił swojego brata. (I Księga Mojżeszowa 4,10-11) Krew Jezusa nie wołała z ziemi tak, jak krew Abla, ponieważ Jezus wszedł ze swoją krwią do samego nieba, przed oblicze Boże. To w niebie, przed Bożym obliczem, krew Jezusa woła, lecz Bóg nie przeklina nikogo i nie wypędza z ziemi tak, jak to uczynił z Kainem – On lituje się, ratuje i zbawia. Dlatego też krew Jezusa przemawia lepiej, niż krew Abla.

Jest napisane o Jezusie, że „Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi.” (Ew, Jana 7,46). A możemy też powiedzieć, że nikt w niebie nie przemawiał w taki sposób, jak On i dlatego jest największym Arcykapłanem. Przez swojego Ducha przemawia do nas tutaj na ziemi, a przez swoją krew przemawia w niebie. Jakże wielkie jest to pocieszenie i zbawienie!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.