To rewolucyjne poznanie może wywrócić życie do góry nogami

To rewolucyjne poznanie może wywrócić życie do góry nogami

Czy jesteś gotowy na prawdę?

„Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa.” (List do Filipian 3,8)

Poznanie Jezusa Chrystusa ma rewolucyjny wpływ

„Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania (…)” (Księga Ozeasza 4,6). Poznanie Boga jest Bożym światłem. Dzięki objawieniu Ducha, apostoł Paweł otrzymał to drogocenne poznanie Chrystusa Jezusa, które daleko bardziej przewyższa wszelkie inne poznanie. Wszystko, czego się wcześniej nauczył lub co podziwiał na tym świecie, teraz stało się dla niego śmieciami i stratą.

Prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa ma rewolucyjny wpływ na życie ludzi. Następuje koniec z miłością do tego świata i do rzeczy na tym świecie.

Apostoł Paweł żarliwie modlił się o Efezjan, by mogli otrzymać oświecone oczy serca oraz Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Boga. (List do Efezjan 1,17-18)

Fakt, że Jezus umarł na Golgocie, jako odkupiciel za grzechy świata, jest powszechnie znany. Jednak droga, którą szedł Jezus, od momentu, gdy jako dziecko nauczył się odróżniać dobro od zła, aż do momentu, w którym zawołał na krzyżu: „Wykonało się!”, jest mniej znana i rzadko zwiastowana.

Droga, po której szedł Jezus

Droga została otwarta i uświęcona przez Jego ciało. (List do Hebrajczyków 10,20) Teraz możemy z odwagą iść tą samą drogą, prosto do miejsca najświętszego. W Starym Przymierzu nie było to możliwe, by człowiek zapierał się samego siebie i zachował doskonałe sumienie. (List do Hebrajczyków 9,9-10) Tak samo niemożliwe byłoby to dzisiaj, gdyby grzech w ciele, wobec któremu zakon był bezsilny, nie został potępiony i doprowadzony do śmierci w Jezusie. (List do Rzymian 8,3)

Chwała niech będzie Bogu za to, że grzech w ciele może zostać potępiony również w nas przez wiarę w to, co wydarzyło się w Chrystusie. Teraz życie Jezusa może się objawić w nas w takim samym stopniu, w jakim śmierć Jezusa działa nad naszym własnym życiem. Właśnie w taki sposób otrzymujemy coraz większy dział w boskiej naturze i jesteśmy przekształcani na obraz Jezusa, z chwały w chwałę. (II List do Koryntian 4,10; II List do Koryntian 3,18; II List Piotra 1,4)

W tej mocy wiecznego Ducha, Jezus mógł zawsze powiedzieć: „Wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.” (Ew. Łukasza 22,42). Możemy również powiedzieć to samo w mocy tego samego Ducha; w ten sposób możemy codziennie zapierać się samych siebie, brać swój krzyż i wstępować w Jego ślady, aż w końcu dojdziemy tam, gdzie On jest, w swojej chwale. (Ew. Łukasza 9,23)

Niemożliwe stało się teraz możliwe

To, co w Starym Przymierzu było niemożliwe, teraz stało się całkowicie możliwe. Możemy zostać w pełni zachowani, zgodnie z naszym sumieniem. Możemy otrzymać tego samego Ducha, którego miał Jezus podczas swojego pobytu tutaj na ziemi, gdy zwyciężał w każdym pokuszeniu. Jeśli w tym samym Duchu zwyciężamy tak, jak On zwyciężał, zasiądziemy na tronie razem z Nim. (Objawienie Jana 3,21) Jeśli z Nim cierpimy i wytrwamy w pokuszeniach, razem z Nim zostaniemy uwielbieni i wraz z Nim odziedziczymy wszystko. (List do Hebrajczyków 2,18; I List Piotra 4,13; List do Rzymian 8,17)

Kiedy oczy Pawła zostały otwarte na tę błogosławioną drogę krzyża i zapierania się samego siebie, która prowadzi do tronu Ojca i Syna, biegł, jakby tylko jeden mógł zdobyć nagrodę. Dopóki żył na ziemi, zachęcał również innych, by wzięli udział w tym wyścigu. Dniem i nocą napominał wszystkich, by porzucić to, co własne i żyć bogobojnym życiem, zachowując przykazanie czyste i bez skazy, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. (I List do Tymoteusza 6,11-14)

W tych dniach prawdziwe światło i prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa przebija się przez ciemność niewiary. Trudno będzie przeszkodzić temu światłu, by przestało świecić. Oczywiście ludzie, którzy całkiem dobrze czują się w religijnym półmroku, robią niemałe zamieszanie, gdy to światło ich oświeci; próbują je odrzucić, utrzymując, że jest to fałszywa nauka i twardy, osądzający duch. Tak, to całkiem pewne, że światło osądza, a prawdziwe poznanie Chrystusa z pewnością stanie się fałszywą nauką dla wszystkich tych, którzy chcą żyć dla samych siebie. Jednak ludzie prawi bardzo się radują, gdy światło pojawia się w ich sercach.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i opublikowany po raz pierwszy pod tytułem: „Poznanie Chrystusa Jezusa” w czasopiśmie Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) w lutym 1939 roku.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.