Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego?

Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego?

Przede wszystkim odpowiedź brzmi: potrzebujemy mocy.

5 min ·

Przede wszystkim odpowiedź brzmi: potrzebujemy mocy.

Nasze własne granice

To nie odgrywa żadnej roli, jak dobre są twoje zamiary; niemożliwym jest dojść na własną rękę do życia, o którym mówi Pismo Święte. Możesz mieć pobożne życzenia. Możesz mieć najlepsze chęci na świecie, ale i tak jesteś ograniczony. Są granice tego, co potrafisz uczynić we własnej mocy.

Możesz zdobyć pewne poczucie tego, co jest dobre, a co złe na podstawie swojego wychowania lub z twoich przeżyć i okoliczności. Do pewnego stopnia może ci też pomóc sumienie. I możesz powstrzymać samego siebie tam, gdzie ludzie ciebie widzą oraz w tym, co zewnętrzne. Jednak jest jedno prawo, które ma do czynienia z twoim wewnętrznym życiem i nikt nie potrafi zobaczyć, czy go przestępujesz czy też nie: „Nie będziesz pożądał.” Pożądanie to wewnętrzne światło i skoro nikt nie potrafi zobaczyć, co się dzieje w twoich myślach, to nawet prawo nie może cię „aresztować” za to.

I wtedy napotykasz ścianę..

Moc do tego, co niemożliwe

Jeżeli jednak napotykasz pożądliwości, które podnoszą się w twoim wnętrzu oraz myśli, które pojawiają się w chwili pokuszenia, wtedy twoje własne ludzkie zdolności, twój charakter i twoje najlepsze zamiary mogą pomóc ci tylko do pewnego stopnia, obojętnie jak „dobre” by nie były.

Tylko pomyśl o kimś takim, jak król Dawid. Biblia opisuje go jako męża według Bożego serca, chociaż nie potrafił prowadzić życia w całkowitym zwycięstwie nad grzechem. Jeśli chodziło o jego własne chęci i skłonności, czy pożądliwość oczu, to Dawid nie potrafił po prostu zwyciężyć. Te pożądliwości i chęci zaprowadziły go do przestąpienia prawa. (II Księga Samuela 11-12) Król Dawid był bardzo dobrym mężem; nie mówimy tutaj o byle kim. W Psalmie 51 czytamy, że on smucił się z powodu swojego grzechu i nawrócił się, ale nie miał tej mocy, która jest potrzebna, by przezwyciężyć grzech.

Twoje własne, ludzkie zdolności, twój charakter i twoje najlepsze zamiary, mogą ci pomóc tylko do pewnego stopnia.

Sprawą jest, że my wszyscy mamy skażoną, ludzką naturę, pełną złych skłonności i pożądliwości, która stoi w opozycji do woli Bożej. W Biblii jest napisane, że tych pożądliwości nie tylko trzeba się zapierać, lecz że muszą zostać „ukrzyżowane” lub „umartwione”. (List do Rzymian 8,13; List do Galacjan 5,24; List do Kolosan 3,5) Jednak w naszej własnej sile nie jesteśmy w stanie całkowicie przezwyciężyć tych destrukcyjnych pożądliwości i złych skłonności. Potrzebujemy pomocy!

Gdy Jezus był na ziemi, obiecał, że po swoim odejściu ześle Pocieszyciela, Ducha Świętego: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was.” (Dzieje Apostolskie 1,8). I to jest najważniejszy zamiar Ducha Świętego: by dać nam siłę i pomoc do całkowitego przezwyciężenia grzechu, coś, co jest niemożliwe dla naszej ludzkiej natury!( List do Rzymian 8,1-17)

Nieograniczona pomoc i prowadzenie

Nie ma nikogo, kto wiedziałby i znałby wszystko – od samego początku. Jednak Duch Święty wie i zna wszystko, ponieważ był razem z Jezusem przez całe Jego życie. On zna Jezusa, Tego, który był człowiekiem takim jak my, lecz nigdy nie zgrzeszył, pomimo tego, że był kuszony we wszystkim. (List do Hebrajczyków 4,15; I List Piotra 2,21-22)

A więc Duch Święty może być przewodnikiem również dla ciebie i pokazać ci twój własny grzech. On pragnie dać ci moc, byś mógł przezwyciężyć grzech, którego jesteś świadomy. On może wskazać ci także rzeczy, z których musisz zostać oczyszczony – nieświadomy grzech. On jest nazwany Duchem prawdy, pomocnikiem i nauczycielem i może kształcić cię w sprawiedliwości oraz dać ci wszelką moc, jakiej potrzebujesz, by prowadzić zwycięskie życie!

Jeżeli będziesz posłuszny Jemu, możesz prowadzić wierne życie – takie, za jakim tęskniłeś.

Jeżeli masz Ducha Świętego, to On może sprawić, że wszystko będzie bardzo jasne dla ciebie. Nie ma nic mistycznego w tym, że siedzisz, medytujesz i słyszysz „magiczny głos”, który mówi ci, co masz robić. Duch Święty prowadzi cię we właściwym kierunku. A ty możesz uczyć się słuchać Jego głosu. Będąc posłuszny Słowu Bożemu i temu, co On czyni w twoim sercu, możesz nastawić swoje ucho tak, że będziesz słyszał coraz wyraźniej. Duch może przeprowadzić cię przez wszystkie okoliczności, a to jest niesamowitą pociechą i dobrą podstawą do tego, że nazywamy Go także Pocieszycielem.

Jezus tak opisał Ducha Świętego, który miał przyjść, gdy On opuści ziemię: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” (Ewangelia Jana 14,26)

Duch Święty ma ci wiele rzeczy do powiedzenia. Może dać ci siłę, pomoc, pociechę i prowadzić cię. Będąc posłuszny Jemu, możesz prowadzić wierne życie – takie, za jakim tęskniłeś. Możesz mieć społeczność z Bogiem i na zawsze żyć w harmonii z Jego głosem. Możesz być współdziedzicem Chrystusa, Panem zwycięstwa, kimś, kto ma przyszłość przed sobą –  nie tylko tutaj na ziemi, lecz również na całą wieczność! Czy modliłeś się już o to, by otrzymać Ducha Świętego?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.