Dobrego i szczęśliwego Nowego Roku!

Dobrego i szczęśliwego Nowego Roku!

Najcieplejsze życzenia na Nowy Rok od nas wszystkich z Aktywnego Chrześcijaństwa!

Wejdźmy w ten nowy rok z podniesionymi głowami i żywą wiarą w całe Słowo Boże. Wszystko, co tam jest napisane, ma na celu nasze szczęście i wieczny zysk. Nie stójmy w miejscu, czekając na wojnę, Antychrysta i wszelką nędzę, która dopiero nadejdzie. Ludzie będą coraz bardziej zatroskanie, pełni niepokoju i obaw z powodu zła, które wkrótce nadejdzie na ziemię, jako owoce wszelkiego rodzaju grzechu i pychy. Ale my oczekujmy Chrystusa i wiecznego lata z podniesionymi głowami. (Ew. Łukasza 21, 28-30)

Jeśli prowadzimy nasze życie w wierze w Boga i siejemy to, co dobre, do czego Bóg daje nam łaskę, wtedy również możemy wypowiadać i czynić to, co dobre i zbierać dobre żniwo wraz z błogosławieństwem i pokojem – zgodnie z prawami sprawiedliwości. Gdy Jezus wysłał swoich uczniów, by rozgłaszali wspaniałą ewangelię, powiedział im, że ma wszelką moc na niebie i na ziemi oraz obiecał, że będzie z nimi zawsze, aż do skończenia świata. (Ew. Mateusza 28, 18-20) Musimy trzymać się tej obietnicy i cieszyć się nią. Dotyczy to uczniów Jezusa, którzy zarówno przestrzegają Jego słów, jak i uczą innych, by je przestrzegali. Jeśli należymy do tej grupy, jesteśmy Jego własnym, wyjątkowym ludem, najcenniejszymi ludźmi, jakich Bóg ma na tej ziemi. W Liście do Rzymian 8, 31, apostoł Paweł mówi: „Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” I dalej w wersecie 32: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?” On miłuje nas tak bardzo, że nie jest w stanie zrobić nic innego.

Być może nie rozumiemy wszystkiego, co nas spotyka w życiu, ale musimy radować się i przyjąć to, że: Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują (List do Rzymian 8, 28) oraz to, że: Bóg jest wierny i nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad siły nasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyśmy je mogli znieść. (I List do Koryntian 10, 13) Wiemy również, że wszystko, co pojawia się na naszej drodze, jest ukrytą Bożą mądrością, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale. (I List do Koryntian 2, 7)

Jeżeli naśladujemy Chrystusa, wtedy mamy zagwarantowany wewnętrzny pokój i radość, których nikt i nic nie potrafi poruszyć. „Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią.” (List do Hebrajczyków 12, 28). Na początku to Królestwo jest tak maleńkie, jak ziarno gorczycy, ale zostało zrodzone przez samego Boga, przez Jego słowo prawdy. Dzięki Bożej mocy i łasce ma ono duże możliwości do rozwoju i wzrostu w naszym wnętrzu. A Królestwo to składa się ze sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. (List do Rzymian 14, 17)

„(…) Mój pokój daję wam (…)” - mówi Jezus w Ew. Jana 14, 27. W II Liście do Tesaloniczan 3, 16, apostoł Paweł pisze: „A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi.”

Dla wszystkich bogobojnych ludzi Pismo Święte jest pełne nadziei i pocieszenia na czas, który nadchodzi na tą ziemię oraz na całą wieczność. Bóg bowiem w nadchodzącym czasie okaże wobec nas  nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci w Chrystusie Jezusie. (List do Efezjan 2, 7)

Jako zwykli ludzie nie jesteśmy w stanie zrozumieć znaczenia tego czasu, w którym żyjemy. Apostoł Paweł modlił się o Zbór w Efezie, aby Bóg dał im oświecone oczy serca, by mogli widzieć, jaka jest nadzieja, do której ich powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec tych, którzy wierzą dzięki działaniu przemożnej siły Jego. (List do Efezjan 1, 18-19) Jeśli mamy takie oświecone oczy serca, że widzimy i rozumiemy nasze wysokie, wieczne i wspaniałe powołanie, wtedy nie możemy być zatroskani ani zniechęceni, czy pełni obaw. Jesteśmy jak oblubienica, opisana w Księdze Przypowieści Salomona 31, 25: „Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość.”  

„Ale to nie takie proste, zawsze się radować” – powiesz. Tak, ale całkowicie pewne jest to, że absolutnie nie będzie ci łatwiej, jeśli się nie radujesz. Radość w Panu jest naszą siłą. Musimy ją mieć w naszych serach we wszystkich uciskach i przeciwnościach, jako fundament – przez żywą nadzieję i żywą wiarę. Jeśli mamy to, co niewidzialne przed oczyma, wtedy nasze uciski będą krótkotrwałe i lekkie oraz przyniosą nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Tak będzie, jeśli mamy żywą wiarę!

W dniach ostatecznych niesprawiedliwość przejmie władzę, a miłość wielu oziębnie. Jednak my nie będziemy wśród tych wielu, lecz wśród tych „niewielu”, w których nie można zgasić miłości. W naszych sercach zostało zapalone wieczne światło i ono nigdy nie zgaśnie, lecz będzie świecić nadal w niebiańskich mieszkaniach. Nawet jeśli wokół nas wzrośnie ciemność i zło, jak nigdy dotąd, będziemy świecić, jak tych pięć mądrych panien, które stały z płonącymi lampami wśród ciemnej nocy.

„Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju.” (Psalm 37, 37). „Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie (…)” (Księga Izajasza 3, 10). Jeżeli tak jest z nami, wtedy wejdziemy w nowy i dobry rok, który będzie coraz lepszy, coraz lżejszy i coraz jaśniejszy, aż dojdziemy do wiecznego domu i staniemy z Bogiem na Górze Syjon!

ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy opublikowany w czasopiśmie Ukryte Skarby w styczniu 1976 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.