Czy twoja miłość do Jezusa jest prawdziwa?

Czy twoja miłość do Jezusa jest prawdziwa?

Zgodnie z tym, co powiedział Jezus, istnieje tylko jeden sposób, aby się upewnić, że nasze relacje z Nim są prawdziwe.

Czy miłujesz Jezusa i uważasz się za jednego z Jego uczniów? Takie właśnie relacje musimy mieć z Jezusem, jeśli chcemy być razem z Nim w wieczności.

Czy jednak różni się wiara w Niego i wyznawanie Jego imienia, od prawdziwych relacji z Nim? Takich relacji, gdzie Jezus mieszka w naszych sercach, a my stajemy się z dnia na dzień coraz bardziej podobni do Niego?

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”

Jezus mówi: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie (…) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje (…) Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.” (Ew. Jana 14,15-24)

Jezus sprawił, że jest to dla nas możliwe, by przestrzegać Jego przykazań oraz uczestniczyć w niebiańskich cnotach; każdego dnia możemy być coraz bardziej podobni do Niego!

„Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.” (I List Jana 2,5-6)

Jezus utorował tę drogę dla nas i dał nam Ducha Świętego, jako Pocieszyciela. Możemy przestrzegać wszystkich Bożych przykazań, jeśli zapieramy się własnej woli i nigdy nie ulegamy świadomemu grzechowi. A kiedy oddamy się Jemu całkowicie, wtedy On da nam wszelką moc oraz pomoc ku temu.

Czynić wolę Ojca

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.” (Ew. Mateusza 7,21-23)

To jest bardzo poważne, by upewnić się, że nie jesteśmy tymi, którzy wzywają Jezusa, a czynią bezprawie – porzucają Jego przykazania. „Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest (…)” (I List Jana 2,4). Nie możemy powiedzieć, że Go miłujemy, jeśli nie rezygnujemy ze swojej własnej woli i nie przestrzegamy Jego przykazań. Jeśli tak postępujemy, wtedy miłujemy samych siebie, a nie Jezusa.

Czytając o Jezusie i sposobie, w jaki prowadził swoje życie tutaj na ziemi, możemy zobaczyć, czym są Jego przykazania i co musimy czynić, by Go naśladować. „A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.” (Ew. Mateusza 22,37-40). Boże przykazania dla nas, w naszych czasach, są jasno opisane w Jego Słowie. Przeczytaj na przykład wersety z Ewangelii Mateusza 5,28 oraz z I Listu Jana 2,15.

Biblia mówi również, że Boże prawa powinny być wypisane w naszych sercach, zamiast na tablicach kamiennych, jak to było w czasach, zanim Jezus przyszedł na ziemię. „Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je.” (List do Hebrajczyków 10,16) Otrzymaliśmy Ducha Świętego, jako Pocieszyciela w naszych czasach, który uczy nas woli Bożej i przypomina nam Jego Słowa. (Ew. Jana 14,26)

Obietnice dla tych, którzy przestrzegają Jego przykazań

Tak, jak istnieją w Biblii wyraźne ostrzeżenia dla tych, którzy wzywają Jezusa, lecz nie przestrzegają Jego słów, tak też istnieją niesamowite obietnice dla tych, którzy naprawdę Go miłują (dla tych, którzy przestrzegają Jego przykazań)! „Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” (I List do Koryntian 2,9)

Gdy zaczynamy przestrzegać Jego słów i żyć według nich, powoli, z dnia na dzień, otrzymujemy coraz większy dział w niebiańskich cnotach. Wtedy będziemy coraz bardziej szczęśliwi i wdzięczni za Jego przykazania; one bowiem przynoszą prawdziwe odpocznienie i radość, której świat nie może nam zaoferować.

„Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, a zakon twój jest we wnętrzu moim.” (Psalm 40,8) Wtedy Jego przykazania nie będą dla nas żadnym obciążeniem! „Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. (I List Jana 5,3)

Musimy nauczyć się przestrzegać wszystkich przykazań Jezusa, jeśli pragniemy dziedziczyć wraz z Nim; jeśli chcemy być szczęśliwi i wolni pośród wszystkiego, co pojawia się na naszej drodze życia.

W głębi naszych serc dobrze wiemy, jak to z nami jest. Jeśli dotychczas nie uporządkowaliśmy naszego życia, możemy  zrobić to teraz; podjąć decyzję i zmienić sposób naszego postępowania. Możemy  miłować Jezusa tak, jak On nas umiłował.

„Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.” (I List Jana 2,15-17)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.