Wpływ krzyża Chrystusowego na twoje życie

Wpływ krzyża Chrystusowego na twoje życie

To niesamowite, co może się stać dzięki mocy, jaką ma poselstwo o krzyżu!

„Żyję więc już nie ja”

Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto wydaje się mieć niewyczerpaną studnię dobroci, błogosławieństwa i radości ukrytą gdzieś głęboko w swoim wnętrzu? Być może jest to ktoś z twoich bliskich, może mentor, lub współpracownik, człowiek, który stwarza wokół siebie aurę szczęścia i zadowolenia oraz ogólne dobre samopoczucie? To może się wydawać tajemnicą, jak to możliwe prowadzić takie życie, w którym człowiek jest tak szczęśliwy, że po prostu promieniuje życiem Jezusa, stwarzając pokój i radość, gdziekolwiek jest.

A być może myślisz, że jeszcze nigdy nie spotkałeś kogoś takiego i wątpisz, że tacy ludzie naprawdę istnieją.

Jednak z całą pewnością istnieje bardzo realny i osiągalny sposób na przeżycie tak bogatego i kwitnącego życia. Rozpoczyna się dwoma bardzo znanymi wersetami:

„(…) wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi.” (List do Rzymian 6,6)

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” (List do Galacjan 2,20)

Chrystus żyje we mnie!

List do Galacjan 2,20 jest jednym z najmocniejszych osobistych świadectw w Biblii. Dopiero kiedy ten werset stanie się twoim świadectwem: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja”, naprawdę narodziłeś się na nowo. Apostoł Paweł mówi, że żyje życiem Jezusa. Nigdy nie byłby w stanie tego czynić, gdyby jego stary człowiek nie został ukrzyżowany z Chrystusem, jak to jest opisane w Liście do Rzymian 6,6. Kiedy twój stary człowiek – twoje stare nastawienie, które służy twoim własnym, egoistycznym interesom, chęciom i pożądliwościom – jest ukrzyżowany, wtedy możesz żyć życiem Jezusa.

Wtedy to stare życie się kończy; wszelkie te stare, odrażające, brudne źródła są odcinane od dołu. A wtedy otwierają się wieczne źródła z nieba. Kiedy już dłużej nie żyje moje „ja”, wtedy mogę mieć bogate, dobre i błogosławione życie. I to źródło w coraz większym stopniu zaczyna wypływać z mojego życia.

„Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” (Ew. Jana 4,14)

Wszystko to jest możliwe dzięki poselstwu o krzyżu. Jest to Boża moc i Boża mądrość. Jezus zademonstrował, czym była ta moc, gdy trzeciego dnia powstał z martwych. To właśnie ta moc była w stanie podnieść Jezusa z martwych. Ta moc zerwała łańcuchy i więzy śmierci, więc nic nie mogło Go powstrzymać. I na trzeci dzień powstał, jako nasz Zbawiciel. A później wstąpił do nieba. (I List do Koryntian 1,18 i 24)

Cała moc Boża jest do twojej dyspozycji

Gdyby Jezus przynajmniej raz postąpił według własnego ciała – swojej ludzkiej woli – i gdyby krzyż nie działał w Nim przez całe Jego życie, wtedy Boża mądrość nie mogłaby się w Nim objawić. Wtedy objawiłaby się głupota. Wystarczyłaby jedna taka sytuacja, a wtedy nie mógłby zostać naszym Zbawicielem. Jednak Jezus był tak wierny, że stał się mocą Bożą i mądrością Bożą. Syn Człowieczy. Istnieje tylko jeden Pośrednik między Bogiem, a ludźmi: Człowiek Jezus Chrystus. (I List do Tymoteusza 2,5) Pamiętaj, że On był człowiekiem. I był niesamowicie wierny. Był nieopisanie wierny swojemu Ojcu.

To jest miłość pierwszego przykazania, by miłować Boga z całego swojego serca i z całej swojej myśli i ze wszystkiego, co jest w tobie. To właśnie oznacza być oddanym całym sercem. A wtedy Bóg wzmocni cię swoją mocą. Nie jakąś tam mocą i nie będzie to tylko trochę mocy. Będzie to Jego moc, którą cię wzmocni i ci pomoże.

„I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie.” (List do Efezjan 1,18-20)

Kto kiedykolwiek walczył przeciwko Bogu i wyszedł z tej walki cały i zdrowy? Jeśli Bóg jest z tobą, wtedy nie ma nikogo, kto mógłby być przeciwko tobie. „Któż może być przeciwko nam?” – mówi Paweł. (List do Rzymian 8,31) Masz nieskończone źródło mocy, z którego możesz czerpać w swoim życiu. Gdy używasz tej mocy, by trzymać swojego starego człowieka na krzyżu oraz zwyciężać nad wszelkimi chęciami i pożądliwościami swojego ciała, wtedy będzie to błogosławieństwem dla ciebie i wszystkich dokoła. Jezus daje nam wystarczająco dużo mocy i łaski, gdyż nie potrafisz sam z siebie prowadzić życia według nowego przymierza. Nie potrafisz sam z siebie zawsze być szczęśliwy. Nikt nie jest w stanie tego uczynić. Jednak przez Bożą łaskę i Bożą moc, Jego boską moc, możesz prowadzić takie życie; życie Nowego Testamentu: „Żyję więc już nie ja”.

Ten artykuł został napisany na podstawie rozmowy z  Kåre J. Smith z dnia 17 listopada 2020 roku.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.