Jak zemsta nad grzechem może uczynić cię panem zwycięstwa?

Jak zemsta nad grzechem może uczynić cię panem zwycięstwa?

Czy czujesz się znużony i zmęczony tym, że jesteś niewolnikiem swoich pożądliwości wiedząc, że są złe? Potrzebujesz zemsty – czystej, mocnej nienawiści do grzechu w twoim życiu!

Czy masz grzech, który dręczył cię przez miesiące, a nawet lata? Czy czujesz się znużony i zmęczony tym, że jesteś niewolnikiem swoich pożądliwości wiedząc, że są one złe? Potrzebujesz zemsty – czystej, mocnej nienawiści do grzechu w twoim życiu!

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (I List Piotra 5,8)

Wiemy, że chrześcijaństwo to jest wojna. Wiemy, że jedynym celem naszego przeciwnika to mordować, kraść i niszczyć. On ma już tysiące lat praktyki. Każdy z nas, jako chrześcijanin poniósł straty z rąk diabła – w ten lub inny sposób.

Wielu z nas straciło cenny czas życia, który już nigdy nie wróci – będąc niewolnikiem grzechu i na wykonywaniu żądań i pożądliwości, do których kusi nas szatan. Niektórzy z nas stracili rodzinę lub przyjaciół, którzy weszli pod wpływ diabła i odwrócili się od Boga, by żyć według swojej własnej woli i swoich pożądliwości. Szatan zabiera i zabiera i bierze tak dużo, jak tyko może. On jest oszustem, który pragnie odwieść od Boga cały świat. Jednak jest możliwe zatrzymać go i sprawić, by uciekał w zupełnie innym kierunku.

Odmień losy bitwy

Front bitwy może ulec zmianie w tym samym momencie, gdy zrozumiesz prawdę, jaka znajduje się w Słowie Bożym.

„Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.” (List do Efezjan 6,13)

„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi.” (II List do Koryntian 2,14)

Chrześcijanin jest żołnierzem Boga i ma do dyspozycji wszelkie niebiańskie moce, żeby zmiażdżyć i pokonać wroga tak, by stał się tylko prochem pod jego stopami. Chrześcijanin potrafi uzbroić się do walki, czytając Biblię oraz modląc się z bojaźnią i ze drżeniem do Boga. Przez to otrzymuje zbroję, jakiej potrzebuje, by odwrócić losy bitwy przeciwko szatanowi i sprawić, by poniósł on porażkę.

Jeżeli poniosłeś porażkę i straty z rąk diabła, to weź swoją Biblię i zbrój się do wojny. Zobowiąż się do posłuszeństwa Bogu, bez względu na okoliczności. Postanów, że zrobisz wszystko, by się ostać. Bożym zamiarem nie jest to, byśmy ponosili porażki, będąc niewolnikami naszego grzechu. Toczymy wojnę z diabłem, którą możemy wygrać – wojnę o całkowitą wolność od wszelkiego świadomego grzechu!

„Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego… Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.” (List do Rzymian 6,12 i 14)

Mieć nienawiść względem grzechu

Teraz nadszedł czas na Bożych wojowników, by dokonali zemsty nad grzechem. Pomyśl o wszystkim tym, co szatan ci odebrał, o wszystkim, co on zniszczył. Czy nie jest już tego dosyć? Czy nie było to wystarczająco długo? Czy nie zmarnowałeś wystarczająco dosyć swojego życia na to, by spełniać zachcianki pogańskie? (I List Piotra 4,3) Czyż nie zapłaciłeś wystarczająco wysokiej ceny za grzech?

Koniec z grzechem! Nie ma innej opcji!

„Ustanowiłem bowiem dzień pomsty i nadszedł rok mojego odkupienia” (Księga Izajasza 63,4). Niech ten sam dzień – dzień pomsty, jaki był w sercu Jezusa – wejdzie do twojego serca. Niech ten sam duch gniewu nad diabłem, którym Jezus był napełniony, wejdzie do ciebie na całe twoje życie!  Koniec z grzechem! Nie ma innej opcji!
Wybierz to, by zapierać się swoich grzesznych pożądliwości i chęci i za każdym razem mów „nie” do wszelkiego grzechu! Złóż obietnicę, że od teraz szatan poniesie klęskę z twoich rąk! Już jest dosyć! Może wcześniej to on odniósł wiele zwycięstw, ale teraz ma w tobie śmiertelnego wroga. Zmień ból, gniew i smutek z powodu wszystkiego tego, co on ci ukradł i zniszczył w determinację, wiarę i żarliwość przeciwko szatanowi.

Jeżeli napełniasz samego siebie bogobojną żarliwością i świętym gniewem oraz masz gorące pragnienie, by odpłacić szatanowi za wszystko to, co on zniszczył, wtedy w twoim życiu rzeczywiście nastąpi punkt zwrotny i będziesz w stanie go pokonać.

Przejdź do kontrataku

„Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej.” (II List do Koryntian 10,4)
Jako ludzie jesteśmy bardzo słabymi stworzeniami. Szatan jest potężną istotą, upadłym aniołem. Jednak zbyt szybko zapominamy, że my także mamy dostęp do potężnej mocy. Szatan może być bardzo silny, a pożądliwości i pokuszenia, które nas dręczą, mogą wydawać się nie do przezwyciężenia, lecz Bóg jest stwórcą całego wszechświata i wszystkiego, co jest na nim. On ma moc, by uczynić to, czego chce. A On pragnie pomóc nam przezwyciężyć diabła.

Przygotuj kontratak przeciwko szatanowi. Niech on zapłaci za wszelki ból i cierpienie, które przyniósł na ten świat. Zrobisz to, walcząc przeciwko grzechowi w twoim własnym życiu. Idź do pracy i niszcz wszelkie złe myśli, które pragną podnieść się w tobie i mów do nich „nie” tak, by mogły umrzeć (List do Kolosan 3,5)

Napełniaj się Słowem Bożym. Spędzaj czas na czytaniu Biblii. Myśl o innych. Módl się za innymi. Módl się za sobą samym. Bądź wojownikiem w modlitwach, z wielkim wołaniem i ze łzami walcz o swoich braci i siostry tak, by szatan nie przejął władzy nad nimi..

Bądź światłem w ciemności. Mów o Słowie Bożym. Prowadź życie w zwycięstwie nad twoimi własnymi grzesznymi skłonnościami tak, by – obojętnie gdzie jesteś – rozproszyć chmury korupcji szatana, a w zamian szerzyć światło i nadzieję ewangelii! Bądź kimś, kto powstrzymuje, ujawnia plany i szkice szatana. Szatan ma władzę, dopóki ludzie się mu poddają.

Można być wojownikiem Chrystusa na wiele sposobów, lecz wszystko skupia się w jednym – w posłuszeństwie względem Boga. On jest generałem wojsk niebieskich, łącznie z tobą, pokornym żołnierzem. Nie mielibyśmy żadnej szansy, by wygrać z szatanem bez Jego pomocy. Jeżeli jednak wykonujemy Boże polecenia, obojętnie jakie są, to diabeł nie ma żadnych szans.

„W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia
i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.” 
(List do Efezjan 6,10-18)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.