Jaki jest rezultat zbawienia?

Jaki jest rezultat zbawienia?

Czy wiesz, jak fantastyczne są rezultaty zbawienia?

Apostoł Paweł pisze: „... z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.” (Filipian 2,12) Jakie efekty przynosi taka praca? Czy wiesz, jak fantastyczne są rezultaty uświęcenia?

Apostoł Paweł pisze, że zbawienie ma różne działy i etapy: „Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.” (List do Rzymian 5,10) Zbawienie zaczyna się od przebaczenia grzechów, tego wielkiego daru łaski przez ofiarę Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze winy. Ta zapłata za grzechy – które popełniliśmy – sprawia, że jest możliwe pojednać się z Bogiem.

Kiedy przez śmierć Jezusa pojednamy się z Bogiem, przychodzi zbawienie przez życie Jezusa. To właśnie nad tym zbawieniem musimy pracować jako uczniowie Jezusa, którzy wstępują w Jego ślady. Jest to proces, gdzie przez zapieranie się naszych grzesznych skłonności, które mieszkają w naszej ludzkiej naturze, w coraz większej mierze otrzymujemy dział w życiu Jezusa. Ten proces zbawienia nazywany jest także uświęceniem.

Wspaniałość Bożej natury

By być w stanie przyjąć Boże życie i Jego istotę, Bóg musi prowadzić nas po dziwnych drogach – przez różne sytuacje i okoliczności. On ugina nas przez cierpienia i przetapia nas w ogniu upokorzenia, a poprzez to wszystko uczymy się poznawać Jego doskonałą drogę i wolę. Jeżeli jesteśmy na drodze do wspaniałości i znajdujemy się pod Bożym dobrym i doskonałym prowadzeniem we wszystkim, co nas spotyka, to będzie tak, jak jest napisane, że „nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały.” (II List do Koryntian 4,17) Wtedy, tak jak to czynił Jezus, możemy spodziewać się tej wielkiej radości, która nas oczekuje i uwielbiać Boga za wszystko, co nas spotyka na drodze do tej wspaniałości.

Ludzie, którzy wierzą i są posłuszni ewangelii Jezusa, otrzymują wspaniałość i moc do swojego życia.

Ci, którzy wierzą i są posłuszni ewangelii Jezusa, otrzymują moc i wspaniałość do swojego życia. W dniu, gdy Jezus przyjdzie ponownie, objawi wspaniałość i cudowność Jego świętych. Nie ma większej wspaniałości w naszym życiu, niż Słowo Boże, w które wierzymy i któremu jesteśmy posłuszni. To jest również wspaniałość oraz promienna i nieprzemijająca chwała.

Doskonałość

Rezultatem zbawienia poprzez różne próby jest to, że stajemy się doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. (List Jakuba 1,4) Jest to przeogromny rezultat naszego zwycięskiego życia na ziemi.

Możemy powiedzieć, że w tej dziedzinie, w tych okolicznościach, w których jesteśmy wypróbowani i zwyciężyliśmy – znaleźliśmy Bożą wolę i wykonaliśmy ją – tam staliśmy się doskonali i nienaganni. Jednak we wszystkich tych dziedzinach, gdzie nie zostaliśmy wypróbowani, nie nauczyliśmy się poznawać prawdy i woli Bożej. Tam nie jesteśmy jeszcze doskonali. Nowa próba to krok dalej na drodze, by stać się doskonałym. Mamy mniejsze braki, kiedy ostaliśmy się w próbie. Dlatego też mamy uważać to za najwyższą radość, gdy przychodzi nowa próba!

Jest napisane, że Jezus miał „sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.” (List do Efezjan 5,27) Jaki wspaniały rezultat! Jeżeli w wielu próbach życia zostajemy przekształceni przez cierpienia w ten sam sposób, jak nasz Zbawiciel, wtedy możemy być doskonali, bez skazy i zmazy! Jakiż to będzie wspaniały dzień, gdy Jezus zabierze Swój Zbór – tych biednych i upadłych ludzi, którzy dali się zbawić, a którym Jezus dał zwycięstwo i ich uświęcił! Oblubienica Jezusa jest rzeszą ludzi, których Bóg już wcześniej doprowadził do wspaniałego życia wśród ciemności i tego złego świata. Za to wielkie i wspaniałe dzieło, Oblubienica będzie z wielką wdzięcznością dziękować Bogu i uwielbiać Go przez całą wieczność.

Oblubienica Jezusa jest rzeszą ludzi, których Bóg już wcześniej doprowadził do wspaniałego życia wśród ciemności i tego złego świata.

Tron w niebie

„I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.” (List do Efezjan 2,6-7)

Dostąpimy wielu obietnic jako rezultat zbawienia i posłuszeństwa Słowu Bożemu. Słowo Boże daje nam na przykład obietnicę, że będziemy siedzieć razem z Jezusem na Jego tronie, tak jak On sam siedzi ze swoim Ojcem na Jego tronie. (Obj. Jana 3,21; List do Hebrajczyków 2,5)

Będąc podniesionym z Chrystusem, nie mamy żadnego powodu, by być zatroskanym o przyszłość. Jest ona na wieki zabezpieczona i otoczona Jego nieskończoną dobrocią i troską we wszystkich sytuacjach życia – „Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.” (Psalm 23,6) Tak, taka będzie nasza przyszłość, jeżeli tylko pozwolimy Bogu, by nas zbawił i uświęcił, kiedy jesteśmy tutaj na ziemi!

Jest faktem, że pewnego dnia Chrystus przyjdzie z ogniem płomienistym, by osądzić i ukarać wszystkich tych, którzy nie byli posłuszni Jego ewangelii. Jednak równie pewne jest to, że ci, którzy byli posłuszni, będą uświęceni i wywyższeni na całą wieczność. Obyśmy byli wśród nich. (II List do Tesaloniczan 1,6-10)

Ten artykuł to fragment broszury „Nowe przymierze i tajemna moc nieprawości” Sigurda Bratlie (Ukryte Skarby, czerwiec 1952r.) oraz fragment artykułu z miesięcznika BCC „Ukryte Skarby” „Doskonały i nie mający żadnych braków” Sigurda Bratlie (luty 1954r.) „W drodze do wspaniałości” Aksela J. Smitha (czerwiec 1953r.) i „Wspaniali i cudowni” Aksela J. Smitha (maj 1954r.) 

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.