„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”

Jaki jest Boży zamiar względem mnie? Jaka jest wola Boża w moim życiu?

2 min ·

Jaki jest Boży zamiar względem mnie? Jaka jest wola Boża w moim życiu?

Bóg mówi: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (Ewangelia Jana 14,15). Wola Boża jest w Jego Słowie, w Jego przykazaniach. W Nowym Przymierzu Bóg wypisuje swoje przykazania w moim sercu i te przykazania w większości odnoszą się do mojego wewnętrznego życia, a nie do zewnętrznych okoliczności. W ten sposób, obojętnie czy jestem żonaty, czy nie, niezależnie od tego, gdzie pracuję lub mieszkam – posłuszeństwo Słowu Bożemu jest tym najważniejszym.

Obojętnie, czy na przykład pracuję w restauracji, czy też opiekuję się poważnie chorą osobą – jeżeli jestem zły na mojego współpracownika … wtedy jestem z dala od woli Bożej

Każdy z nas ma różne zdolności, które wpływają na sytuacje życiowe i wykonywany zawód. Niezależnie od okoliczności mam własną wolę, która jest sprzeczna ze Słowem Bożym. Bóg szuka takich ludzi, którzy miłują Go i są Jemu posłuszni, zamiast tego, by wykonywać swoją wolę. Oczywiście, łatwo jest być tak zajętym własnymi sprawami, że zapomina się o posłuszeństwie Bożym prawom. Na przykład Słowo Boże mówi: „Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością … ” (List do Efezjan 4,31). Obojętnie czy pracuję w restauracji czy też opiekuję się poważnie chorą osobą – jeżeli jestem zły na mojego współpracownika … wtedy jestem z dala od woli Bożej.

Posłuszeństwo Słowu Bożemu jest tym najważniejszym

Bożą wolą jest to, bym został uwolniony od mojej ludzkiej natury, mojej własnej woli i bym naśladował prawa, które On wypisuje w moim sercu. „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie …” (List do Efezjan 4,32). To nie jest moją naturalną skłonnością, ale Bóg nakazał mi, bym żył w ten sposób – wolą Bożą względem mnie jest to, bym prowadził życie, w którym grzech nie ma nade mną żadnej władzy!

Niemożliwym jest czynić Bożą wolę w mojej własnej sile, ale gdy w moim sercu jest pragnienie, by być posłusznym Jego głosowi i nie czynić swojej woli, to On stoi po mojej stronie i daje mi moc, by wykonać Jego wolę!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.