Jeżeli rzeczywiście wierzysz w Boga, to dlaczego nadal grzeszysz?

Jeżeli rzeczywiście wierzysz w Boga, to dlaczego nadal grzeszysz?

Pokuszenia mogą wydawać się zbyt wielkie, by się im oprzeć. Ale, czy są zbyt wielkie nawet dla samego Boga?

Biblia mówi: „Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj”. Jeżeli jesteś młody, wtedy to przykazanie dotyczy szczególnie ciebie. Jednak wydaje się niemożliwym, aby tego przestrzegać – pokuszenie zdaje się być takie wielkie. Ale, czy rzeczywiście jest zbyt wielkie, nawet dla samego Boga?

Tak jak wszyscy ludzie, urodziłeś się z własną naturą, która ma chęć czynić swoją wolę, zupełnie przeciwną woli Bożej. Biblia nazywa tę naturę „ciałem”. Jeżeli żyjesz według skłonności w swoim ciele – twoich pożądliwości – wtedy grzeszysz. Czasami wydaje się, że nic nie możesz na to poradzić. Twoje myśli cały czas zwracają się w kierunku, który się Bogu nie podoba – w stronę narzekania, krytykowania innych, niemoralności seksualnej, skąpstwa, zwątpienia. Pożądliwość narasta. Zaczynasz się zastanawiać, gdzie w tym wszystkim jest Bóg i czy On tak właściwie troszczy się o ciebie.

Jeżeli żyjesz według swoich pożądliwości – wtedy grzeszysz. Czasami może się wydawać, że nic nie możesz na to poradzić.

Jezus był kuszony tak jak my

W Słowie Bożym, w Biblii, możemy czytać o ogromnej miłości Boga do nas ludzi. Możemy także czytać o Jego ogromnej nienawiści do grzechu i wynikających z tego konsekwencji – tak wielkiej, że posłał Jezusa, swojego Jedynego Syna, na świat, jako człowieka, by wybawić nas od grzechu. Jezus odziedziczył takie samo ciało, jak wszyscy ludzie, ale przez posłuszeństwo i wierność zaparł się i umartwił pożądliwości, które mieszkały w ciele tak, że nigdy – ani jednego razu – nie popełnił grzechu.

Możemy czytać o tym, w jaki sposób Jezus powstał z martwych, jako dowód na Jego ogromne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, a teraz jest w niebie z Bogiem, swoim Ojcem.

Bóg posłał Ducha Świętego, by mógł nas prowadzić, pomóc nam i wzmocnić nas tak, byśmy także mogli wstępować w ślady Jezusa.

Biblia mówi, że Bóg posłał Ducha Świętego, by mógł nas prowadzić, pomóc nam i wzmocnić nas tak, byśmy także mogli wstępować w ślady Jezusa w naszych okolicznościach. Jest napisane, że wszyscy ci, którzy tak czynią, zwyciężają nad grzechem i śmiercią w swoim życiu i Jezus nie wstydzi się nazwać ich swoimi braćmi! Pewnego dnia przyjdzie z powrotem na obłokach i zabierze wszystkich swoich braci i siostry, by razem z Nim mogli spędzić wieczność w niebie.

Sposób na to, by nie grzeszyć

Taki jest Boży plan względem nas, tymczasem ciągle jesteś kuszony. Wracając do wspomnianych powyżej pożądliwości młodzieńczych – pokuszeń, wydają się one zajmować całe twoje myśli i twoje ciało tak, że czujesz, iż nie potrafisz im się sprzeciwić. Nieczyste myśli, zwątpienie, złość, krytyka, próżność i złe chęci – ciągle przychodzą. Czujesz, że nie potrafisz nie grzeszyć.

Zobaczmy, co mówi o tym Biblia: „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” (I List do Koryntian 10,13). Drogę wyjścia wskazał nam Jezus. Kiedy On był kuszony to „(…) zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany”. (List do Hebrajczyków 5,7)

Czy modliłeś się o to, by zostać napełnionym Duchem Świętym tak, by mieć moc zupełnie zwyciężyć pożądliwości?

Jako chrześcijanin, naśladowca Jezusa, czy nie powinieneś właśnie tak postępować? Jak bardzo jesteś zdesperowany, by zostać uwolnionym od pożądliwości młodzieńczych? Czy modliłeś się o to, by zostać napełnionym Duchem Świętym tak, by mieć moc zupełnie zwyciężyć pożądliwości?

Duch Święty chce pokazać ci grzech w ciele. I On pokazuje ci, co masz robić: musisz nienawidzić pożądliwości; musisz się im sprzeciwiać i uciekać od nich. Twój zmysł nigdy nie może poddać się ani zaakceptować pożądliwości. Tak długo, jak długo walczyłeś z grzechem, który objawił się w pokuszeniu, tak długo nie zgrzeszyłeś! Biblia nazywa ten sposób, który pokazał nam Jezus, „cierpieniem w ciele” i jest to jedyny sposób, by zostać uwolnionym od grzechu (I List Piotra 4,1-3).

Posłuszeństwo wiary daje rezultaty

Bóg jest wszechmogący, a to oznacza, że On może dać ci wszelką moc, jakiej potrzebujesz, by stać się panem zwycięstwa, ale musisz tego chcieć i musisz być posłusznym Jemu, a to oznacza, że musisz podjąć bój przeciwko swoim pożądliwościom. To nazywamy „posłuszeństwem wiary” i to są te uczynki, które przychodzą razem z wiarą i czynią całość możliwym. To oznacza, że musisz wytrwać. Walka może być długa i ciężka, ale Bóg dał nam wszystko, „co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 List Piotra 1,3) i On nigdy cię nie zawiedzie. Wierz w to! Czyń tak! Doświadcz tego!

„Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?” (List do Rzymian 6,1-2).

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.