Kobiety w Chrystusie: Nieograniczone możliwości

Kobiety w Chrystusie: Nieograniczone możliwości

Dołączamy się i zachęcamy do świętowania Dnia Kobiet nie tylko 8 marca lecz każdego dnia!

5 min ·

W dniu 8 marca cały świat świętuje Dzień Kobiet, więc Aktywne Chrześcijaństwo również pragnie się dołączyć.

Kobiety w Chrystusie

Każdy z nas zna jakąś kobietę, która jest przykładem tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć, kiedy oddamy nasze życie Bogu. Są to kobiety, które pokazują, że życie według Słowa Bożego jest życiem prowadzącym do prawdziwego szczęścia, radości, pokoju i odpocznienia. Takie kobiety prowadzą bogate i interesujące życie, które pokonuje przeciwności, poszerza granice, radzi sobie z bólem i trudnościami, wyznacza standardy i zawsze okazuje się zwycięskie w Chrystusie. (II List do Koryntian 2,14) To właśnie takie kobiety są opisane w Biblii – jako duchowe liderki, matki, siostry, babcie, ciocie, przyjaciółki, itd.

Jesteśmy częścią społeczeństwa, kobietami, które w codziennym życiu, niezależnie od okoliczności, zachęcają i wzmacniają się nawzajem, by stać się takimi przykładami. Dzięki Bożej łasce nad nami, wszystkie możemy osiągnąć takie życie.

Nie ma znaczenia, jakie sytuacje przychodzą, czy jesteśmy w miejscu publicznym, w pracy, w swoim kręgu towarzyskim, czy też w otoczeniu rodziny – będąc chrześcijańskimi kobietami, mamy nieograniczone możliwości, jakie leżą w Bożej woli względem nas. Nie rozchodzi się o to, by forsować własne pomysły na to, co chcemy osiągnąć. Główną sprawą jest znaleźć Bożą wolą w naszym życiu i używać całej naszej energii oraz czasu do walki o to, by Jego wola była wykonywana na ziemi tak, jak w niebie. (Ew. Mateusza 6,10)

Szukaj mądrości, która pochodzi z góry

Jest wiele spraw, o które możemy walczyć, wiele rzeczy, w które możemy się angażować oraz wiele sytuacji, w których niesprawiedliwość powinna zostać przezwyciężona – zarówno w naszym osobistym życiu, jak i na większą skalę. Aby to robić we właściwy sposób, potrzebujemy mądrości. Jeżeli krytykujemy innych, mając własne poczucie dobra i tego, co i jak powinno się czynić, nie osiągniemy sprawiedliwości. (List Jakuba 1,19-20) Jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy szukać mądrości, która pochodzi z góry.

„Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.” (List Jakuba 3,17)

Każda kobieta otrzymuje inne zadanie od Boga. Być może jest to walka o równouprawnienie, szacunek i sprawiedliwość, czy też sprzeciwianie się dyskryminacji w miejscu pracy, dążenie do tego, by być jak najlepszą matką lub po prostu możliwość podążania własną ścieżką w życiu. Cokolwiek robimy, musimy badać same siebie i upewnić się, że to, co robimy, jest czynione w uniżeniu i mądrości. Nie możemy się wywyższać, lecz czynić wszystko dlatego, że Bóg tego od nas wymaga.

Mądrość oznacza „znaleźć swoje życie i je stracić.” (Ew. Mateusza 10,39) Innymi słowy – w każdej sytuacji musimy znaleźć nasze negatywne ludzkie reakcje, impulsywne zachowanie, jakie są związane z grzechem w ciele i stracić je, by móc wypełnić Bożą wolę. Wtedy możemy zacząć postrzegać różne sytuacje tak, jak Bóg je widzi, a nie naszym ludzkim zrozumieniem. Mądrość, której potrzebujemy, znajdziemy przez szukanie Boga, a nie tego, co nasze własne.

„Mądrość jest lepsza, niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego.” (Księga Kaznodziei Salomona 9,18)

„Nadejdą dla ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb.” (I Księga Izajasza 33,6)

Chrześcijaństwo oparte na Słowie Bożym

Chrześcijaństwo, którego podstawą jest Słowo Boże, a nie różne pomysły i ludzkie ideologie, jest liderem prawdziwej równości i braku dyskryminacji. Chrześcijaństwo charakteryzuje się cnotami Chrystusa; owocami Ducha, takimi jak: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. (List do Galacjan 5,22-23) Nie ma znaczenia, kim jesteś. Jeśli dążysz do życia, w którym osiągniesz te cnoty, twoje życie będzie przykładem sprawiedliwości. Nie ma żadnej dyskryminacji, jeśli chodzi o możliwość osiągnięcia cnót Chrystusowych we własnym życiu. Jeżeli w życiu jakiegoś chrześcijanina cnoty te są czymś naturalnym, wtedy nie będzie mowy o dyskryminacji, nienawiści, obrażaniu się, wywyższaniu, gnębieniu czy prześladowaniu innych ludzi, włączając w to samego siebie. Chrześcijaństwo daje nam pewność siebie (wszystko mogę w Chrystusie!) wzmacnia nas i pomaga nam, kiedy jesteśmy prześladowani.

Nikt z nas nie osiągnął jeszcze doskonałości w tych cnotach, ale powinniśmy być w stanie powiedzieć razem z Pawłem: „Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.” (List do Filipian 3,12) To jest cel ucznia Chrystusa.

Jeśli cały świat przyjąłby to prawdziwe chrześcijaństwo, wówczas wszystkie problemy tego świata dotyczące nierówności społecznych, nadużyć, dyskryminacji, nienawiści, itd. zostałyby rozwiązane.

Oto wyzwanie dla każdego z nas! Stanąć w obronie Królestwo Niebios, które reprezentowane jest przez: sprawiedliwość, miłość, szacunek, pokój, radość, itd. Bądź światłem w ciemności i pokaż, co Boża moc może uczynić dzięki ludziom, którzy wykonują Jego wolę.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.