Kto jest Żydem?

Kto jest Żydem?

„Kto jest Żydem?”, takie pytanie jest często zadawane w Izraelu i wśród wielu, którzy próbują odnaleźć swoją tożsamość.

„Kto jest Żydem?”, takie pytanie jest często zadawane w Izraelu i wśród wielu, którzy próbują odnaleźć swoją tożsamość.

Jako zwyczajny Żyd, kiedyś zamieszkały w Izraelu, czytałem w Nowym Testamencie i doszedłem do rozeznania, że właściwie to nie to zewnętrzne życie, jakim żyję czyni mnie Żydem, lecz jestem Żydem, kiedy prawda i prawo (Torah) wypełni się w moim sercu.

Kiedy wyznałem tę prawdę, odczułem radość i zacząłem według tego żyć. W tamtych czasach apostoł Paweł (Saul) był wielkim religijnym Żydem, a w Nowym Testamencie w liście do Rzymian pisze: „Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga.” Rzym. 2, 28-29.

Służyć Bogu ze serca

Jeżeli człowiek żyje ładnym religijnym życiem, może stać się mocnym i sprawiedliwym w sam sobie i nawet może zapomnieć o Bogu w swoich codziennych czynnościach. Z tym nowym spojrzeniem otrzymuję nową tęsknotę za tym, by czynić wolę Bożą z radością i ze serca, a nie coś co muszę czynić!

Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie,

W miarę jak otrzymałem tę tęsknotę, aby żyć dla Boga i by Jemu służyć z radością, a nie żyć dla siebie samego ani dla własnej sprawiedliwości, stałem się chrześcijaninem (Żydem w sercu). Kiedy zacząłem żyć tym życiem, to zauważyłem, że moje pożądliwości i cielesne żądze sprzeciwiają się Bożym prawom, tym, które zostały zapisane w moim sercu. Dzięki Bożej łasce mogłem zaprzeć samego siebie i zakończyć żyć według chęci i pożądliwości.

W Hebr. 8; 10 czytamy: „Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.”

Te same możliwości dla Żydów, jak i pogan

Innym wielkim objawieniem dla mnie jako Żyda było to, że w zborze Boga Żywego nie ma różnicy między Żydem a poganinem. Ponieważ wszyscy odziedziczyliśmy tę samą samolubną naturę, to wszyscy mamy te same możliwości, aby przyjąć zbawienie i stać się „PRAWDZIWYM ŻYDEM”, który nie różni się w niczym od innych ludzi. Dla mnie to było czymś bardzo wielkim, bo nie chciałem mieć jakiegoś szczególnego statusu Żyda.

Wszyscy mamy te same możliwości, aby przyjąć zbawienie

Paweł pisze o tym w Rzymian 3; 9: „Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie! Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu,” Dalej pisze w wersecie 10- 18 o grzechach, które są jawne dla całej ludzkości.

Aby to jeszcze bardziej potwierdzić, Paweł pisze w Rzym. 10; 12-13: „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.”

Paweł pisze też w innych miejscach o tych wielkich objawieniach i ja jako Żyd jestem bardzo za to wdzięczny. Niech Bóg pomoże innym w Izraelu, którzy są zmęczeni grzechem, zmęczeni bycia pod niewolą swoich pożądliwości i obłudy – aby ich oczy się otwarły na to wyzwalające poselstwo, w ten sam sposób jak otworzyły się moje.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.