Ludzie czystego serca ujrzą Boga

Ludzie czystego serca ujrzą Boga

Skoro tak jest napisane, to oznacza, że to jest możliwe!

Gdyby nie było możliwe, by tutaj na świecie być czystego serca, to nikt nigdy nie mógłby oglądać Boga. (Ew. Mateusza 5,8)

Wtedy te wspaniałe słowa, wypowiedziane przez Jezusa, nie miałyby żadnego znaczenia dla nas. Czy Jego słowa są bez znaczenia? Wykluczone! A więc, przez żywą wiarę jest to zupełnie możliwe, by w dzisiejszych czasach być czystym ze serca! Chwała niech będzie Bogu Najwyższemu! Co za łaska! Co za miłość!

Czysty oznacza to samo, co święty. „Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” (I List Piotra 1,15-16)

Święty we wszelkim postępowaniu oznacza dokładnie to samo, co być święty i czysty we wszystkich dziedzinach! A więc zwycięstwo nad wszelkim świadomym grzechem – wszelkiego rodzaju – tak, jak o tym świadczy Pismo Święte na wiele różnych sposobów! Jesteśmy powołani, by być świętymi tak, jak Bóg jest święty! (Ewangelia Mateusza 5,48) A to z kolei oznacza to samo, co święte uczynki, święte słowa, czyste i święte myśli i zmysł Chrystusowy! (I List do Koryntian 2,16)

Po ludzku mówiąc, wszystko to wydaje się niewiarygodne, lecz jest to doskonała prawda według wyraźnych Słów Pisma. A więc z całym szacunkiem powinniśmy się przed tym ukorzyć! Chodzi o to, by w prostocie serca, jak małe dzieci, wierzyć temu, by być w stanie tego doświadczyć!

W tym wszystkim rozchodzi się o calkowity, gruntowny proces oczyszczenia. A to jest opisane w prosty i działający sposób w I Liście Piotra 1,22: „Skoro dusze wasze uświęciliście (oczyściliście – norw. tłum.) przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco”.

Środek oczyszczający jest tutaj opisany w ten sposób: posłuszeństwo prawdzie = posłuszeństwo względem wszelkiego Słowa Bożego w Nowym Testamencie = posłuszeństwo wszelkim słowom życia! To posłuszeństwo oczyszcza nas z wielu grzechów. Na przykład Słowo: Dawajcie! Czyniąc to oczyszczamy się od skąpstwa i miłości do pieniędzy. Uniżcie się, poddajcie się, ukórzcie się, nie bądźcie mądrymi sami w sobie, trzymajcie się tego, co małe – przez posłuszeństwo tym słowom, oczyszczamy się z pychy i dumy, co jest niezwykle ważne!

Przez wzajemną, serdeczną miłość jedni do drugich, oczyszczamy się od egoizmu, miłości do samych siebie, udawania, że miłujemy, a także od tego, by mieć coś przeciwko komuś, od niejedności i podziałów, co również jest niezwykle istotne!

Podporządkowując się słowom: „I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym.”, I List do Tymoteusza 6,6) zostajemy dokładnie zbawieni od wszelkiego rodzaju chciwości, pychy, szukania czci, a także od próżności i obżarstwa! Co za wspaniały, prawdziwy zysk!

Przez posłuszeństwo Słowu: „trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy” (List do Hebrajczyków 10,23), zostaniemy oczyszczeni od wszelkiego strachu, przygnębienia, bojaźni przed ludźmi i braku odwagi.

Nie istnieje żadne inne zbawienie, niż przez posłuszeństwo! Jest o tym wyraźnie i jasno napisane w Liście do Hebrajczyków 5,9. Jesteśmy dziełem Chrystusa i uświęcamy Jego imię przez to, że w posłuszeństwie chodzimy w tych uczynkach, jakie On przygotował dla nas. (List do Efezjan 2,10)
Jest to skrócona wersja artykułu, który po raz pierwszy został opublikowany w miesięczniku BCC „Ukryte Skarby” w grudniu 1980 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.