Obfitość łaski – do czego?

Obfitość łaski – do czego?

Jako grzesznicy możemy otrzymać obfitość łaski ku przebaczeniu grzechów, ale również coś więcej: Obfitość łaski, która prowadzi nas do zwycięskiego życia, tak iż możemy żyć i panować!

2 min ·

Jako grzesznicy możemy otrzymać obfitość łaski ku przebaczeniu grzechów, ale również coś więcej: Obfitość łaski, która prowadzi nas do zwycięskiego życia, tak iż możemy żyć i panować!

Paweł pisze w Rzym.5,17: „(…)o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.” Nie możemy twierdzić, że żyjemy i panujemy, złoszcząc się, obrażając lub będąc niecierpliwymi, nawet jeśli mamy przebaczenie grzechów. Paweł kontynuuje w 6,14: „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.” Jeżeli się obrażamy – nawet jeżeli tego nie chcemy- to jasne jest, że grzech nad nami panuje.

Dar usprawiedliwienia

„Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.” Rzym.6, 6-7. To nasz stary człowiek – ze zmysłem przywiązanym do chęci w ciele – jest niewolnikiem grzechu.

O darze usprawiedliwienia, który otrzymaliśmy przez bogactwo łaski, czytamy w Hebr. 2,14. Jezus otrzymał dział w tym samym ciele, co my i przez śmierć unicestwił tego, który miał władzę nad śmiercią, czyli diabła. Diabeł ma władzę tylko przez chęci w naszym ciele. Jezus, za dni swojego życia w ciele, przywiódł te chęci w śmierć i przez to unicestwił diabła. Skoro otrzymał dział w tym samym ciele co my, śmierć ta jest również do naszej dyspozycji – to jest dar usprawiedliwienia.
.

Prawdziwa łaska

„Umarłszy bowiem (Jezus), dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.” Rzym.6,10. Teraz my możemy odłożyć naszego starego człowieka i w chwili pokuszenia uważać się za umarłych dla grzechu i ożywionych dla Boga w Chrystusie Jezusie (werset 11) Naśladując przykładu Jezusa zaczynamy żyć zwycięskim życiem chrześcijańskim, prowadzącym do przekształcenia: już dłużej nie żyjemy my, lecz Chrystus żyje w nas (Gal. 2, 20). A więc jesteśmy pod łaską i mamy władzę by umartwić pożądliwości w naszym ciele. (Kol. 3, 5). W ten sposób nosimy śmierć Jezusa w naszym ciele, tak by również życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. (2.Kor.4,10). Zaczynamy panować i żyć coraz bardziej przez Jezusa Chrystusa.

To jest prawdziwa Boża łaska. 1.Ptr.5,12.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.