Potrzeba – Modlitwa – Wdzięczność

Potrzeba – Modlitwa – Wdzięczność

Czy twoje modlitwy zgadzają się z tym, co jest napisane w Biblii?

Wiele modlitw dotyczy chorób i innych ludzkich potrzeb, ale tęsknota za głębszym zbawieniem, głód i pragnienie za sprawiedliwością i pełnią cnót Chrystusowych – tego w modlitwach jest o wiele za mało. Czy twoje modlitwy zgadzają się z tym, co o modlitwie jest napisane w Biblii?

Potrzeba, modlitwa i wdzięczność są ze sobą powiązane. Każdego dnia na ziemi wznoszonych jest miliony modlitw, ale większość z nich to tylko puste słowa.

Faryzeusze zanosili wiele długich modlitw tylko na pokaz. W sercach nie mieli żadnej potrzeby, która prowadziłaby ich do modlitwy. Tak właściwie, Bóg do wszystkich ludzi mówi w ten sposób: Przyjdź do mnie wtedy, gdy czegoś pragniesz, gdy odczuwasz potrzebę w swoim sercu, potrzebę, która prowadzi cię do modlitwy, szukaj i pukaj (Ewangelia Mateusza 7,7). Prawdziwa modlitwa podobna jest do nalegania wdowy, która była w desperackiej potrzebie, by sędzia wziął ją w obronę (Ewangelia Łukasza 18,1-8). Była to modlitwa wiary. Wdowa nie poddała się, zanim nie otrzymała tego, co chciała – a dzisiaj naszym przeciwnikiem jest diabeł.

… tylko ci, którzy są w potrzebie i rzeczywiście potrzebują pomocy, taką pomoc otrzymają

W powiązaniu z tym Jezus mówi: „A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ewangelia Łukasza 18,7-8). To jest ta zwycięska wiara, która nie daje szatanowi władzy w żadnej okoliczności. On powinien i musi zostać przezwyciężony, a do tego potrzebujemy pomocy i to wielkiej pomocy. W języku szwedzkim Duch Święty nazwany jest „Pomocnikiem” i tylko ci, którzy są w biedzie i rzeczywiście potrzebują pomocy, taką pomoc otrzymają. Niewiele jest na ziemi takiej zwycięskiej wiary.

Bóg wysłuchuje potrzeby serca

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 4,19) Pełnia jest wielka i bogata w Chrystusie, ale my otrzymamy dział w tej pełni tylko według pragnienia naszego serca. On nie wysłuchuje nas z powodu naszych pięknych słów, wypowiedzianych głośnym głosem, ale według potrzeby serca tak, jak to miała Anna (I Księga Samuela 1,13).

On nie wysłuchuje nas z powodu naszych pięknie uformowanych słów

Wiele modlitw dotyczy chorób i innych ludzkich potrzeb, ale tęsknota za głębszym zbawieniem, głód i pragnienie za sprawiedliwością i pełnią cnót Chrystusowych – tego w modlitwach jest o wiele za mało.

Módl się z dziękczynieniem

Modlitwy, które rzadko są zanoszone do tronu Bożego przez jakichkolwiek ludzi tutaj na ziemi, to modlitwy Pawła i Epafrasa. Oni walczyli w swoich modlitwach o to, by każdego z osobna stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie (List do Kolosan 1,9,28-29 i 4,12).

Dziękczynienie. Jezus pragnie, abyśmy zanosili dziękczynienie w każdej modlitwie. Z modlitwą wiary zawsze wiąże się wdzięczność i dziękczynienie. Z dziesięciu trędowatych tylko jeden przyszedł z powrotem, by podziękować. Głębia wdzięczności jest uzależniona od naszych modlitw. Większość modlitw jest bardzo powierzchownych. Apostołowie cieszyli się, wielbiąc i dziękując Bogu, gdy zobaczyli, że życie i natura Jezusa została objawiona w każdym poszczególnym człowieku, przez doskonałość i moc we wszelkiej woli Bożej i w cnotach Chrystusowych.

Boża wola powinna i może się wykonywać w naszym codziennym życiu – tak jak wykonuje się w niebie

W krótkiej, pełnej zawartości modlitwie „Ojcze nasz”, jest napisane m.in.: „Niech się dzieje wola twoja jak w niebie, tak i na ziemi.” Każdego dnia te słowa są wypowiadane przez tysiące ludzi, lecz żywa wiara i zrozumienie, że Boża wola powinna i może wykonywać się w naszym codziennym życiu, tak jak wykonuje się w niebie – jest nieznana i niewielu ludzi w to wierzy i potrafi za to dziękować.

Apostoł Paweł pragnął, by wszelka jego służba była wykonywana z dziękczynieniem dla Boga (II List do Koryntian 1,11; 4,15; 9,11-12). Pragnął też, aby wszelka błazeńska mowa zniknęła, a w jej miejsce pojawiło się dziękczynienie (List do Efezjan 5,4). We wszystkich sytuacjach nasze potrzeby mają być przynoszone do Boga z dziękczynieniem (List do Filipian 4,6).

Módl się z wiarą

Mamy być mocni w wierze, nieustannie dziękując (List do Kolosan 2,7). „W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem” (List do Kolosan 4,2). Możemy popaść w ciemność i powątpiewanie, jeżeli przez wiarę nie zjednoczymy się w modlitwie z dziękczynieniem i uwielbieniem Boga. Jeżeli coś wydawało się niemożliwym dla świętych w Starym Przymierzu, to od razu osiągnęli zwycięstwo w wierze przez dziękczynienie i wielbienie Boga.

Jonasz był w najgłębszej ciemności, w brzuchu ryby i jest napisane, że tam się modlił: „Lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd.” (Księga Jonasza 2,10-11)

„Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje! I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Psalm 50,14-15)

Artykuł ten został opublikowany w miesięczniku zborowym „Ukryte Skarby” w lutym 1979 roku (dostosowany do strony www.brunstad.org).
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.