Powołanie uczniowskie oraz nagroda

Powołanie uczniowskie oraz nagroda

Jezus jest pierwszym we wszystkim, a Jego uczniowie są powołani, by stać się takimi, jak Mistrz!

Powołanie uczniowskie jest największym powołaniem, jakie człowiek może otrzymać tutaj na ziemi, a sam Mistrz jest chętny, by nauczyć uczniów wszystkiego, co sam umie. On pragnie również wykształcić ucznia tak, by stał się podobny Jemu! W jaki sposób takie powołanie może stać się naszym udziałem?

Kim jest Jezus?

Najpierw musimy zrozumieć, kim jest Jezus. W Liście do Kolosan 1,15-18 jest napisane: „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.”

Widzimy tutaj, kim jest Jezus i kim był w domu Ojca, a jednak był gotów przyjść tutaj na ziemię, by otrzymać braci  – takich, jak my, niewolników grzechu. On pragnął, byśmy otrzymali dział w tym samym życiu, jakie prowadził u Ojca, gdzie igrał na okręgu Jego ziemi, był mistrzem u Jego boku i miał udział w najwyższej chwale. (Przypowieści Salomona 8,30-31) Jest również napisane, że On jest pierwszym we wszystkim – Najwyższym.

On jest również początkiem, a więc to nie Apostołowie: Paweł czy Piotr są początkiem, lecz On, który był u Ojca, jest początkiem Zboru.

Pomyśl o tym! Jezus pragnie, byśmy także uczestniczyli w tym, w czym Głowa ma dział – w czym Najwyższy ma udział. Wtedy również staniemy się doskonali; otrzymamy dział w tej samej naturze. Tylko pomyśl o tym, jakimi jesteśmy według ciała, o całym tym grzechu, jaki tam widzimy. (List do Rzymian 3,9-18; 7,18-20) Mimo to, Bóg pragnie wykonać w naszym wnętrzu wielkie dzieło – tak, że wszystko, co jest jedynie śmieciami i gruzem, zostanie przemienione na niebiańskie złoto i chwałę! To jest coś wspaniałego – móc zostać przekształcony na Jego obraz! Wszyscy, którzy w to wierzą, zostają przemienieni – z chwały w chwałę. (II List do Koryntian 3,18)

Duch mądrości i objawienia

Jest również napisane o Jezusie: „W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.” (List do Kolosan 2,3) My też otrzymujemy dział w tych skarbach mądrości i poznania, jakie są w Głowie. Dzięki temu kształceniu będziemy mogli dołączyć do Niego i panować razem z Nim. Razem z Jezusem będziemy królami i kapłanami w Tysiącletnim Królestwie. (Objawienie Jana 1,5-6) Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić świat? (I List Koryntian 6,2-3)

Tutaj widzimy, co możemy otrzymać przez Jezusa Chrystusa oraz zobaczyć chwałę, jaka jest w tym! A to jest jedynie maleńki wgląd w tą chwałę! Więc módl się do Boga o Ducha mądrości i objawienia, byś mógł wejrzeć w ten duchowy świat. (List do Efezjan 1,17) Wtedy zostaniesz przekształcony na Jego obraz oraz otrzymasz dział w tej samej mądrości i chwale. Wszystko, co należy do Głowy, służyć będzie tobie, jako uczniowi, ku pomocy i pożytkowi.

Ten artykuł został zainspirowany przemową Kåre J. Smith z dnia 23 listopada 2017 r.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.