Powołany do wolności od grzechu

Powołany do wolności od grzechu

Naszym powołaniem – jako uczniów Jezusa – jest zwycięskie życie, panowanie nad grzechem.

Naszym powołaniem – jako uczniów Jezusa – jest zwycięskie życie, panowanie nad grzechem. (Rzym. 5; 17)

Kto zwycięży!

Jezus chce, abyśmy zostali przekształtceni na jego obraz. Wszyscy, którzy oglądają chwałę Pańską, zostaną przemienieni w ten sam obraz. Chwałą Jezusa jest jego życie; życie w zwycięstwie nad grzechem. Jezus chce byś stał się sługą, który będzie filarem w Bożej budowli. „Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.” Obj. 3; 12.

Obietnice należą do zwycięzców

Zwycięzca! Jezus mówił o przyszłości zwycięzców, kiedy pisał do siedmiu zborów w Azji Mniejszej. Obietnice należą do zwycięzców. Moc do zwycięskiego życia leży w Duchu Świętym. Bóg udziela tego ducha wszystkim, którzy są mu posłuszni. Dz. Ap. 5; 32.

Głębsze zbawienie

Będąc posłusznymi działaniom Ducha Świętego w naszym sercu, otrzymujemy moc, aby zaprzeć się światowych pożądliwości i chęci, które w nas mieszkają. Jezus wytorował drogę do życia w zwycięstwie i tryumfie nad grzechem. Paweł był tak uchwycony tym życiem, że wołał: „Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?” Rzym. 6; 1-2.

Zbawienie, które jest nam zwiastowane przez Ewangelię, sięga o wiele głębiej niż się powszechnie uważa, i nie zatrzymuje się ono na przebaczeniu grzechów. „Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz.” 1. Piotra 1; 8-9.

Jezus wytorował drogę do życia w zwycięstwie i tryumfie nad grzechem

„Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie; lecz Ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków: Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, Bo dokonuję dzieła za dni waszych, Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, Gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie.” Dz. Ap. 13; 36-41.

Dział w w Bożej naturze – czy jest to dla mnie możliwe?

Dzieło, które Bóg wykonuje w swoich uczniach sprawia, iż uczniowie zyskują Bożą naturę. „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.” 2. Piotra 1; 3-4.

Ewangelia nie ogranicza, ile możesz zmienić w swoim życiu

Niech Bóg potężnie wzmocni ciebie, który odczuwasz, że Bóg budzi cię, abyś stał się uczniem Jezusa. Ewangelia nie ogranicza, ile możesz zmienić w swoim życiu. Pomyśl, otrzymać udział w Bożej naturze, w jego łagodności, miłości, sprawiedliwości i dobroci!

Jego uczniowie wiodą zaszczytne życie. Kiedy usłyszysz jego wołanie, nie zatwardzaj wtedy swojego serca, lecz zwróć się do Boga i zrezygnuj z tego, co ci świat oferuje. (Mat. 16; 25). Wtedy otrzymasz społeczność i braterstwo z innymi braćmi i siostrami, którzy tęsknią za tym, by się rozwijać w tym samym życiu!

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.” Mat. 5; 6.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.